Welzijn en Zorg

Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt organiseert. De wijze van financiering mag niet voor problemen zorgen. Kleinschalige professionele en vrijwillige initiatieven kunnen ontwikkeld worden naast grotere organisaties. Zij kunnen dan gebruik maken van elkaars sterke kanten en de menselijke maat terugbrengen.

Ons standpunt

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De PvdA wil de toegang tot zorg makkelijker maken. Minder regels en goede voorlichting zijn belangrijk. De PvdA wil een goed toegankelijk WMO loket met deskundige medewerkers.
  • Wijkteams brengen de zorg en ondersteuning in de buurt en dichtbij huis.
  • Financiële draagkracht en financiële ondersteuning hangen af van de persoonlijke situatie en vragen om maatwerk.
  • Uitgangspunt is één huishouden, één plan, één coördinator.
  • Oudere Almeerders en bewoners met beperkingen wonen in levensloopbestendige en aangepaste woningen. Ook zijn er adequate ondersteuning en servicevoorzieningen in de directe omgeving.
  • Er komt een sociale ombudsman voor Almeerders voor behandeling van klachten over het sociale domein.
  • Er moet voldoende noodopvang zijn voor alle dak- en thuislozen. Zeker in de winter.
Nieuwsberichten over Welzijn en Zorg

PvdA Almere doet mee aan NL Doet

door Jerzy Soetekouw op 12 maart 2017

Op vrijdag 10 maart heeft de Almeerse gemeenteraadsfractie van de PvdA aan verschillende activiteiten meegedaan in het kader van NL Doet. Raadsleden Kerim Iskender en Jerzy Soetekouw hielpen in de groentetuin van het Voedselloket Almere in Almere Poort.

lees verder »

“PvdA kritisch over uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd”

door Ciska van Rijn op 9 februari 2017

Voor de PvdA is passende en kwalitatief goede ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis een randvoorwaarde. Geen mens of kind mag tussen wal en schip vallen. Bij de beoordeling van de cliëntervaringsonderzoeken Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd hebben wij ook gekeken naar wat je van een gemeente als Almere mag verwachten.

lees verder »

Vragen Huisvesting Statushouders

door Kerim Iskender op 17 januari 2017

De Partij van de Arbeid heeft het college in Almere schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting en begeleiding van een groep statushouders. De partij kwam tot deze actie nadat buurtbewoners uit Tussen de Vaarten raadsleden van de partij hadden benaderd.

lees verder »

22 november: Thema avond Zorg in Nederland

13 november 2016

Engelke Degenhart zal, aan de hand van cijfers, laten zien dat de zorgkosten in Nederland verdubbeld zijn vanaf het moment (2006) dat het huidige zorgstelsel is ingegaan. Waar komt deze verhoging vandaan? Veel zorgkosten gaan naar 80+ en jongeren. Vanaf 2030 zal een kwart van de Nederlandse bevolking uit 65 plussers bestaan, hoe blijft zorg

lees verder »

Samen werken of samenwerken

door Kerim Iskender op 3 november 2016

Na geruime voorbereiding hebben de GGD Flevoland (GGD) en de Zorggroep Almere (ZgA) er voor gekozen om in een coöperatie samen te zorgen voor de jeugdzorg buiten een instelling. Met een amendement heeft de PvdA er voor gezorgd dat de bestuurders van de partners niet het toezicht op zichzelf houden.

lees verder »

PvdA & AP/OPA: “Zorg onbetaalbaar voor Almeerders met schulden”

door Jerzy Soetekouw op 3 januari 2016

De PvdA en AP/OPA willen weten of Almeerders met schulden over kunnen stappen naar de collectieve zorgverzekering. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester & wethouders. Aanleiding voor deze vragen is de brief die Almeerders met een laag inkomen hebben ontvangen.

lees verder »

DebatCafé “Zorgen om de zorg” met Lea Bouwmeester

8 januari 2015

Per 1 januari worden zorgtaken naar de gemeenten overgedragen. Dat brengt grote veranderingen met zich mee, met name voor de gemeenten die met minder geld meer moeten gaan doen. Zijn de gemeenten er klaar voor?

lees verder »

Gemeente verantwoordelijk voor Jeugd en MeeDoen

door Ciska van Rijn op 7 december 2014

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het Jeugdbeleid en oude en nieuwe taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen.

lees verder »