Hassan Buyatui

Raadslid
Duurzaamheid, beheer en onderhoud, economie, dierenwelzijn
Almere Hout, bedrijventerreinen, Almere Poort

Naam: Hassan Buyatui
Functie: Raadslid
E-mail: hbuyatui@almere.nl
Telefoon: 06- 20789702
Woont in: Literatuurwijk
Gebied: Bedrijventerreinen Almere Hout & Almere Poort
Onderwerpen: Economie, duurzaamheid, beheer & onderhoud, dierenwelzijn

Mijn naam is Hassan Buyatui en ik ben 40 jaar. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een luisterend oor voor iedereen, als het aan mij ligt wordt Almere een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en actief meewerkt aan een veilige omgeving waar jong en oud op een sociale, duurzame en solidaire manier kunnen samenleven.

Als docent heb ik ervaring met het betrekken van anderen bij het leerproces, want mensen opleiden kan je niet alleen. Ditzelfde geldt voor een stad als Almere, sommige beslissingen zijn beter te nemen met hulp van alle betrokkenen.

Voor een veilige stad zou ik aandacht willen vragen voor huiselijk geweld. Vanuit mijn werk als onderwijzer merk ik dat veel jongeren last ondervinden van huiselijk geweld en hierdoor problemen op school hebben. Dit leidt tot mindere prestaties en vroegtijdig school verlaten, met alle gevolgen van dien, waaronder criminaliteit. Het bestrijden van huiselijk geweld zorgt er dus indirect voor dat ook andere vormen van criminaliteit afnemen. Daarnaast zorgt dit ook voor minder jeugdwerkloosheid, want jongeren blijven langer op school, waardoor zij meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Dit moet gestimuleerd worden door het creëren van genoeg banen voor jongeren en de aansluiting op de arbeidsmarkt beter te organiseren.

De klacht dat zou worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan hoor ik vaak in Almere. Almeerders die de indruk hebben dat zij op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, worden verzocht dit te melden, bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dit wordt amper gedaan terwijl het van belang is een goed beeld te hebben van de omvang van dit probleem.

Ik ben actief in de politiek omdat:
Ik vind dat iedereen mee moet doen, de stad maken we samen. Samen … Ja!

Mijn speerpunten voor deze raadsperiode zijn:
− Een bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal Almere door te investeren in mensen. Hiervoor is het ook van belang dat er goed naar de burgers wordt geluisterd.
− Verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar brengen en alle initiatieven die daar kunnen bijdragen moeten worden gestimuleerd.
− Kleine ondernemers stimuleren, deze maken de stad levendiger en dragen bij aan de werkgelegenheid.

En dan nog even dit: Ik wil de komende vier jaar ook bereiken dat de kloof tussen politiek en de burger zoveel mogelijk gedicht is.

PvdA zegt nee tegen overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

door Hassan Buyatui op 7 april 2017

Het bedrijf Vijfhoek Recycling Almere wil een overslaglocatie aan de Silokade realiseren. De PvdA vindt dat deze aanvraag in strijd is met de ambities van de gemeente en provincie op het gebied van vrijetijdseconomie en heeft ernstige twijfels of deze ontwikkeling wel te combineren valt met de realisatie van Nationaal Park Nieuwland.

lees verder »

Bodemdaling: Wat leren we van Pigmenthof en Beigepad?

door Hassan Buyatui op 12 februari 2017

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten is de grond aan de Pigmenthof en Beigepad momenteel ernstig verzakt en nog steeds aan het verzakken. Hierover hebben de bewoners sinds 2013 verschillende keren contact gehad met de gemeente, maar de gewenste oplossing bleef uit.

lees verder »

Pilot De Vaart: Onderneemt het college voldoende acties?

door Hassan Buyatui op 10 februari 2017

In het kader van het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) heeft de gemeente financiële steun gekregen vanuit de provincie om de kwaliteit van het bedrijventerrein De Vaart te verbeteren. Deze subsidie is niet vrijblijvend. Er is een aantal prestaties aan vastgekoppeld. De PvdA-fractie wil daarom van het college weten wat er gedaan is om de financiering

lees verder »

PvdA-raadslid Hassan Buyatui: “demilitariseer mijn geboortestad”

door Hassan Buyatui op 23 januari 2017

Al-Hoceima, een stadje in het noorden van Marokko (Rif), is sinds kort wederom het toneel geworden voor militair machtsvertoon. Betogers zijn de straat op zijn gegaan om meer rechten te eisen en stellen dat mensenrechten geschonden worden. Wij gingen in gesprek met Hassan Buyatui, gemeenteraadslid van de PvdA in Almere, die in Al-Hoceima opgegroeid is.

lees verder »

“Mijn fietspad verandert ieder jaar in een racebaan”

door Hassan Buyatui op 29 december 2016

Ieder jaar worden de paaltjes die fietspaden afschermen van de autoweg tijdens de vorstperiode van de wegen verwijderd. Dit om strooiwagens gemakkelijker toegang te verstrekken tot het fietspad. De PvdA Almere ontving vanuit de kruidenwijk een klacht hierover.

lees verder »

PvdA: ‘Almere moet werken aan eerlijke handel’

door Hassan Buyatui op 20 november 2016

Almere moet zich nadrukkelijk presenteren als gemeente waar eerlijke handel plaatsvindt. Een belangrijke voorwaarde is dat de stad het stempel ‘Fair Trade Gemeente’ krijgt. PvdA Almere wil zich daar sterk voor maken.

lees verder »

OID’s voor Bommelveste en de PvdA

door Hassan Buyatui op 12 juni 2016

In november 2011 zijn de eerste woningen van het appartementencomplex Bommelveste aan de Olivier B. Bommelhof opgeleverd. Een complex dat gold als een voorbeeld van modern bouwen. Een ding ontbrak: ondergrondse afvalcontainers (OID’s). Vijf jaar na de oplevering is een einde gekomen aan dat gemis.

lees verder »

Tariefdifferentiatie (Diftar) is niet nodig

door Hassan Buyatui op 9 juni 2016

Op donderdag 19 mei 2016 is het initiatiefvoorstel van de D66 ‘Afval scheiden loont echt’ in de raad besproken. De PvdA vond met name de timing van deze agendering zeer ongelukkig. Het college heeft net nieuwe plannen ontwikkeld om van Almere in 2020 een afvalloze stad te maken.

lees verder »

Buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

door Hassan Buyatui op 10 april 2016

De PvdA fractie wil een heldere analyse om internationale bedrijven naar Almere te lokken. De PvdA gaat daarom met raad en college in gesprek over de vraag hoe het college er voor kan zorgen dat Almere meer profiteert van de buitenlandse investeringsprojecten.

lees verder »

Uitnodiging bijeenkomst: “Van ‘Rood voor Groen’ tot een busbaan op de Stichtse Kant”

door Hassan Buyatui op 11 februari 2016

Almere is een jonge groeiende stad. Ook een jonge stad heeft beheer en onderhoud nodig. Hoe ouder de stad, hoe meer onderhoud en hoe meer het onderhoud kost. Mede als gevolg van de economische recessie bezuinigt ook de gemeente Almere sinds 2010 op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

lees verder »