Jaarverslag PvdA-fractie 

28 mei 2019

Het lijkt af en toe alsof het gisteren was, maar het is al ruim een jaar geleden dat de nieuwe fractie is geïnstalleerd. In dat jaar is er heel veel gebeurd en daar is veel over gezegd en geschreven. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden en alle positieve dingen die de fractie op politiek vlak heeft gerealiseerd. Naast het fraaie coalitieakkoord hebben wij namelijk nog verschillende andere mooie successen behaald.

Dan heb ik het bijvoorbeeld over de aandacht die wij gevraagd hebben voor leenhulpmiddelen van de gemeente, het lerarentekort in het (speciaal) onderwijs en de plotseling stijging van de huren bij de GoedHuur-woningen. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat het openluchtzwembad weer op de kaart staat, is er in de raad gesproken over de stopzetting van de subsidie voor aangepast zwemmen* en wordt er op ons verzoek gekeken naar meer woningen in de toekomstige Floriade-wijk zodat nog meer mensen in deze groene en duurzame wijk kunnen gaan wonen. Verder zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het standplaatsbeleid, dat nu terug naar de tekentafel is omdat zowel bewoners als ondernemers zich niet konden vinden in het voorgestelde beleid. Wij kijken uit naar het vervolg.

In de komende periode gaan wij met diverse mooie onderwerpen aan de slag. Zo willen wij de aandacht vestigen op sporten voor mensen met een laag inkomen, de toekomst van bewonersparticipatie in Almere, zwerfafval en de aanpak van het lerarentekort. Wil jij meer weten over onze activiteiten? Stuur de fractie dan een e-mail op almere@pvda.nl en dan praten wij je graag bij!

Met vriendelijke groet,

Leida Höhle
Fractievoorzitter

25 werkbezoeken PvdA fractie

De PvdA-fractie heeft 25 werkbezoeken afgelegd op maandagavond. Dit is naast alle werkbezoeken die individuele fractieleden afleggen in het kader van hun portefeuille.

BVT Tussen de Vaarten
Stichting FARE
Wooncorporaties
Polter 50+
Mijn eigen route
Stichting Twisted / FULL
Fietsersbond
Avanti
Almere Poort Schoon
Stichting Stad en Natuur
Participatiefabriek
Hengelsportvereniging Ons Genoegen Almere
AZC Almere
Amethist Verslavingszorg
STIP
ASC Waterwijk
Goede Stede
Stichting Almeerse Handen ineen
OVSA
VMCA
Stichting Freecycling
Parkhuys Almere
VBA
Upcycleperron Almere Haven
Scouting Novo Mundo


Politieke resultaten

Onderstaand treft u een lijst met alle zaken die de PvdA heeft bereikt. Wat wij hierbij niet noemen is de voorbereiding die hier aan vooraf gaat. Alle agendavoorstellen, moties, amendementen et cetera worden vooraf gegaan door een werkbezoek en/of het stellen van technische vragen bij ambtenaren. De PvdA Almere heeft de reputatie kwalitatief goede voorstellen te doen en haar voorstellen goed te onderbouwen, die reputatie koesteren wij.

Agendavoorstellen/moties vreemd

 • Openluchtzwembad
  De PvdA fractie is twee jaar bezig geweest met de voorbereiding van dit agendaverzoek. Wij hebben besloten om te wachten met indienen totdat Gregor Stam zijn petitie heeft aangeboden aan de raad. Daarna is het ons gelukt om dit met steun van alle andere partijen te agenderen.
 • Subsidiestop aangepast zwemmen (Flevo-Star)
  De PvdA heeft een motie mede ingediend die een oproep deed om het voortbestaan van Flevostar niet in gevaar te brengen. De wethouder is op dit moment in gesprek met Flevostart en er lijkt een oplossing in zicht te zijn.
 • Snellaadstation Muziekwijk
  De fractie heeft veel tijd gestoken in het contact met bewoners. Wij hebben de locatiekeuze uiteindelijk wel gesteund, maar ook een oproep gedaan om met beleid te komen over de plek voor snellaadstations. Daar komt het college op terug in de Mobiliteitsvisie, waarin ook aandacht is voor de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

Schriftelijke vragen

 • Leenhulpmiddelen
  De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om een aanzet te doen in Almere om verschillende leenhulpmiddelen zoals een buggy, leenrollators en leenrolstoelen in te zetten. Deze hulpmiddelen maken het voor mensen die slecht ter been zijn makkelijker om de binnenstad te bezoeken.
 • Tarieven jeugdbescherming 2019
  Uit een kostprijsonderzoek van 14 mei 2018 door Bureau Berenschot blijkt dat de tarieven die de gemeenten betalen aan Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming 14% onder kostprijs liggen waardoor er bij deze instellingen een tekort ontstaat en de kwaliteit in gevaar komt.
 • Lerarentekort in speciaal onderwijs
  Almere heeft een groot tekort aan leraren in het algemeen, maar in het bijzonder voor het speciaal onderwijs. Dat heeft geleid tot een leerlingstop bij twee scholen. De PvdA heeft daar vragen over gesteld.
 • Visverbod Tussen de Vaarten
  De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het visverbod in Tussen de Vaarten waarna het college aangaf om te willen onderzoeken of dat verbod opgeheven kan worden. Leefbaar Almere heeft het onderwerp daarop geagendeerd onder het mom dat omwonenden er faliekant tegen zouden zijn (wij hebben van één bewoner gehoord). Uiteindelijk heeft de raad besloten dat het college niet met bewoners en de visvereniging over opheffing van het visverbod mag spreken.
 • WMO Vervoer
  Er blijven veel klachten binnen komen over het WMO vervoer. Het college zit daar (volgens de antwoorden) bovenop. We kunnen tot 2020, wanneer het WMO vervoer opnieuw wordt aanbesteed, echter weinig doen om het te verbeteren.
 • Bezorgdheid Almeerse moskeeën
  Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland en de oproep van de burgemeester om niet naar moskeeën te gaan, heeft de PvdA vragen gesteld aan het college over de veiligheid van moskeeën en haar bezoekers.
 • Individuele studietoeslag gehandicapte studenten
  Er is al jaren een grote onderbesteding op de toeslag voor studenten die door hun handicap niet in staat zijn om te werken. De gemeente lijkt ze simpelweg niet te kunnen vinden. De PvdA fractie zit daar bovenop met als doel ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij de groep waarvoor het bedoeld is en niet terug gaat naar de algemene middelen of op andere plekken wordt besteed.
 • GoedHuur-woningen
  Naar aanleiding van een artikel dat John van der Pauw heeft geschreven over de prijsstijging bij goedhuur woningen van 550 naar 720 euro per maand, heeft de PvdA fractie daar schriftelijke vragen over gesteld. Ten tijde van dit schrijven wacht de fractie nog op de antwoorden.
 • Betaling partijen Jeugdhulp
  De PvdA heeft signalen opgevangen dat jeugdhulpverleners niet op een juiste wijze voor hun inspanningen worden beloond. Daarnaast wordt van hun verwacht met een behandeling te starten zonder dat er een financiële dekking tegenover staat. Een van de hulpverleners is inmiddels failliet verklaard (Stichting Zalm).
 • Proef in gemeenten met betalen vaste lasten om schulden te voorkomen
  De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van de schuldenproblematiek in Almere schriftelijke vragen gesteld. In Utrecht en Den Haag werkt men aan een systeem waarbij burgers het betalen van vaste lasten uit handen wordt genomen. Daarom hebben wij aan het college gevraagd of een dergelijk project ook in Almere uitgevoerd kan worden.

Moties/amendementen

 • Openlucht zwembad
  Tijdens de agendering over het openlucht zwembad is een door de PvdA opgestelde motie aangenomen die de wethouder oproept om een onderzoek te doen en de initiatiefnemers van verschillende petities daarbij te betrekken.
 • Ongedocumenteerden in Oosterwold
  De PvdA Almere heeft zich gedurende het hele jaar hard gemaakt voor de rechten van de ongedocumenteerden. Dit hebben wij niet alleen in het stadhuis gedaan maar ook in de stad zelf.
 • Statiegeldalliantie
  Om het zwerfafval en de plastic soep terug te dringen hebben we in de vorige raadsperiode met D66 het initiatief genomen Almere zich te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Dit is toen niet gelukt, maar in deze periode -in een groter gezelschap met onder meer PvdD- is het wel gelukt om een meerderheid voor dit initiatief te krijgen.
 • Aanpak lerarentekort
  Over het lerarentekort hebben we een motie ingediend bij de Programmabegroting 2019, waarin we de wethouder hebben opgeroepen met de minister in gesprek te gaan om ook voor Almere geld vrij te maken om het lerarentekort terug te dringen (onderwijsbreed, dus niet alleen voor speciaal onderwijs). De motie is aangenomen.
 • Diversiteit
  In de begroting werd het onderwerp diversiteit niet genoemd. Daarop hebben wij een amendement ingediend om diversiteit toe te voegen als onderwerp. Dat is gebeurd.
 • Pleeggezinnen met een niet-westerse achtergrond
  De fractie heeft een motie ingediend met als doel om specifiek beleid te maken om gezinnen met een niet westerse achtergrond te verleiden om pleeggezin te worden. Deze motie is tot onze grote spijt niet aangenomen. Wethouder Dijkstra heeft echter aangegeven hier positief tegenover te staan hetgeen heeft geleid tot de start van een campagne per 1 januari 2019 met als doel het werven van 15 pleeggezinnen met een diverse culturele achtergrond. Uiteindelijk is ons doel dus wel bereikt.
 • Aanpassing contouren concentratiegebied (Afwegingskader hotels in Almere)
  De fractie heeft samen met GL en D66 een amendement  ingediend met als doel dat in Almere Centrum geen hotels op het water mogen worden gerealiseerd met uitzondering van de reeds in bestemmingsplannen rondom het Weerwater opgenomen reserveringen.
 • Woningsplitsing
  In de vorige periode heeft de PvdA hier al aandacht voor gevraagd. Dat heeft de fractie deze periode opnieuw gedaan en wethouder Ypma van de PvdA heeft hierop maatregelen genomen en het opsplitsen van huizen voor het moment bevroren.
 • Sociale woningbouw voor commerciële partijen
  De PvdA heeft een motie ingediend met een oproep aan het college om de prijsverhoging voor particuliere investeerders te monitoren en daarover een terugkoppeling te geven aan de raad. Er was niet voldoende draagvlak om de maatregel tegen te houden, maar er ligt een motie klaar om deze maatregel terug te draaien. Wij werken hierbij, weliswaar met een andere motivatie, samen met de VVD.
 • Inclusieve speelruimte (beweeg- en speelruimtebeleid)
  Alle kinderen verdienen een plek om te spelen, ook gehandicapte kinderen. De PvdA heeft daarom een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er voldoende speelplekken beschikbaar komen voor kinderen met een achterstand. Inmiddels is deze motie aangenomen.
 • Robuuste groene strook bestemmingsplan Almere Poort
  De PvdA heeft een amendement ingediend op het bestemmingsplan Almere Poort waardoor de komende bebouwing wordt uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het uitzicht van de huidige bewoners. De nieuw te bebouwen strook blijft 50% groen en dat is nu “slimmer” gesitueerd
 • Scenario’s extra woningbouw Floriade wijk
  Bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan Floriade, is de PvdA motie voor de uitwerking van extra scenario’s aangenomen. In de motie roepen wij op om te onderzoeken hoe wij extra woningen kunnen bouwen met behoud van het groene karakter van deze wijk, het % sociale woningbouw naar 30 kunnen terugbrengen en positieve grondexploitatie kunnen bereiken.

Toezeggingen

 • Grondbeleid – sociale huur door private investeerders
  De wethouder heeft de PvdA toegezegd de prijsverhoging voor particuliere investeerders te monitoren en daarover een terugkoppeling te geven aan de raad. Er ligt een motie klaar om deze maatregel terug te draaien. Daar was op het moment van de toezegging onvoldoende draagvlak voor en daarom heeft de fractie besloten deze aan te houden. Wordt vervolgd.
 • Oosterwold / grondbeleid – prijsdifferentiatie
  De wethouder heeft toegezegd te zullen onderzoeken op welke wijze wonen in Oosterwold betaalbaar kan blijven, zoals dat ooit bedoeld was. Daarbij kijkt ze op verzoek van de PvdA onder andere naar prijsdifferentiatie waarbij de grond voor sommige doelgroepen goedkoper wordt en voor andere doelgroepen (lees: mensen met hogere inkomens) duurder wordt.
 • Buurtpreventieteams
  De Burgemeester heeft bij een bespreking over het veiligheidsbeleid aan de PvdA toegezegd om extra aandacht te geven aan de opleiding en begeleiding van buurtpreventie teams. Uit feedback die de fractie heeft ontvangen blijkt dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd.
 • Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt
  De wethouder heeft de PvdA toegezegd dat de raad inzage krijgt in de overeenkomst m.b.t. de resocialisatiewoningen.
 • Afwegingskaders Hotels in Almere
  De wethouder heeft aan de PvdA toegezegd wanneer de gemeente grond     uitgeeft voor hotelinitiatieven, bijvoorbeeld bij een tender, criteria mee te     wegen op het gebied van lokale werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor   mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ligplaatsen Haddock
  De wethouder heeft aan de PvdA 2 toezeggingen gedaan: 1. Om de boten van de huidige ligplaatshouders in jachthaven Haddock te gedogen tot 1 oktober 2019 en 2. Om met een voorstel te komen voor extra ligplaatsen voor de gemeentelijke havens of andere ligplaatsen, inclusief de financiële consequenties. Voor de zomer zal het college een inventarisatie van mogelijke tijdelijke ligplaatsen aan de raad doen toekomen en eveneens voor de zomer zal een onderzoek naar een lange termijn oplossing naar de raad komen.
 • Inclusief spelen in elk stadsdeel
  PvdA had een motie ingediend omdat wij vinden dat voor een stad van meer dan 200.000 inwoners, één aangepaste speelplek te weinig is; Wij hebben er minimaal in elk stadsdeel zo’n inclusieve speelplek gevraagd. Wij hebben een toezegging van de wethouder!

Overig

 • Debat over voorrang van Statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
 • Naar aanleiding van de motie van de VVD om deze voorrang op te heffen heeft de PvdA een debat aangevraagd om dit raadsbreed en plenair te bespreken. Het werd een levendige discussie en uiteindelijk is de VVD motie verworpen.
 • Rode vrouwen on tour
  Samen met Mei Li Vos en Agnes Jongerius heeft de PvdA fractie een thema middag georganiseerd. Bij Weet hoe je leeft hebben wij een netwerk lunch georganiseerd, gevolgd door een bezoek aan de Participatiefabriek en afgesloten met een borrel waar ook flink genetwerkt kon worden.
 • Aya naar Libanon
  Hiermee heeft de PvdA fractie laten zien dat we niet alleen lokaal bezig zijn, maar dat internationale solidariteit voor ons ook erg belangrijk is.
 • Standplaatsbeleid & marktbeleid
  De fractie heeft achter de schermen gewerkt aan het nieuwe standplaatsbeleid en marktbeleid van de gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat het nieuwe beleid direct is aangepast en uiteindelijk zelfs terug genomen. Het komt later naar de raad. Daarnaast heeft de fractie in samenwerking met de griffie een Raadspanelonderzoek gehouden waarbij de mening van de Almeerse bevolking met betrekking tot het voorgenomen standplaatsbeleid werd gevraagd. Hieraan hebben 1236 inwoners meegewerkt en hun mening gegeven.
 • Inspanningen voor bewoners Oosterwold
  De fractie heeft veel tijd en energie gestoken in contact met Oosterwold bewoners. Wij hebben de bewoners en initiatiefnemers niet kunnen geven wat ze graag wilden (geen prijsverhoging) maar hebben wel waardering ontvangen voor de moeite die wij hebben gedaan. Ook is de fractie in voorbereiding op de behandeling tijdens de politieke markt naar Den Haag geweest voor een gesprek met Adri Duijvestein.
 • Volggroep Floriade
  De PvdA in Almere maakt onderdeel uit van de volggroep Floriade waarbij de Raad wordt ondersteund in haar besluitvorming door het leveren van zeer gedetailleerde inzichten in het omvangrijke dossier. Daarnaast laat de volggroep ook onafhankelijk onderzoek doen naar de voortgang van het project.
 • Raadsrapporteur nieuwe omgevingswet
  De PvdA almere maakt onderdeel uit van de groep raadsrapporteurs die de introductie van de nieuwe omgevingswet volgen en die de raad daarover informeren. Om dit goed te kunnen doen heeft een van de raadsleden een cursus gevolgd.