Door op 6 juli 2016

Afscheid van een stille kracht

Op dinsdag 5 juli 2016 hebben familie, vrienden en (oud) collega’s afscheid genomen van Almeerder en sociaal democraat Leon Kokhuis. Met het overlijden van Leon verliest de Almeerse PvdA een gewaardeerde stille kracht van de sociaal democratie. Wij zullen hem missen.

Leon Kokhuis was een ‘stille kracht’ in de Almeerse sociaal democratie. Dat betekent overigens niet dat Leon in de Almeerse politiek nooit iets van zich heeft laten horen. Wie zijn politieke voetstappen volgt komt, naast de Golfclub Almeerder Hout en de kostendekkendheid van gemeentelijke parkeergarages, ook zaken als Ruimtelijke Ordening en wonen tegen. En daarmee zijn nog lang niet alle onderwerpen genoemd die de aandacht van Leon hebben gekregen in de tijd waarin hij politiek actief was. Maar wat wil je ook als je de partij en de stad in twee raadsperiodes hebt gediend en ook als plaatsvervangend commissielid dienst hebt gedaan.

Leon was niet alleen politiek actief. Marco Penninkhof heeft onlangs duidelijk gemaakt hoe verkleefd Leon  was aan Javaanse jongens en de Stadsomroep. Leon voelde zich kennelijk thuis bij de Stadsomroep. Dat zal mede het gevolg zijn geweest van zijn nieuwsgierigheid. Leon – zo is mij ook na zijn vertrek uit de Almeerse politiek gebleken – hield er van om informatie te verzamelen en die te delen. Leon stuurde mij enige regelmaat berichten toe uit het Amsterdamse. ‘”Ter kennisname en semi vertrouwelijk” was dan de enige boodschap bij een bijlage met de titel ‘definitieve gewijzigde bestuursopdracht woonruimteverdeling A’dam’.

In zijn politieke carrière had Leon ondermeer oog voor de kostendekkendheid van de Almeerse parkeergarages. Ook de kosten van een parkeergarage bleken in de Almeerse politiek verweven te kunnen zijn met het onderwerp wonen. En van Leon mochten de sloopkosten van de 13 jaar jonge sociale huurwoningen aan de Schipperkade niet in de parkeerexploitatie terecht komen. Nu we het toch over parkeren hebben: Leon was een voorstander van het bevorderen van het openbaar vervoer.  En zo hangt in de lokale politiek alles met alles samen.

De stille kracht Leon heeft als lid van rekenkamercommissies zijn nieuwsgierigheid kunnen botvieren op zaken als: ‘Evalueren kan je leren’, ‘Verdeel en beheers’ en ‘Het venijn zit in de start’. Ook aan activiteiten buiten het directe politieke circus heeft Leon zich niet onttrokken. Leon was lid van de werkgroep Netwerk PvdA Flevoland. Een werkgroep die inhoudelijke ontmoetingen organiseert voor actieve en oud bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Leon leverde op verzoek ook bijdragen voor het ooit fameuze afdelingsblad Roodschrift. In de special die in 2014 is uitgekomen, kunt u een bijdrage van de hand van Leon vinden.

Veel Almeerders met een urgent woonprobleem zijn – hoewel ze dat  waarschijnlijk niet eens zelf beseffen – Leon dankbaar voor zijn inspanningen. Het was Leon die bij een evaluatie van de woonruimteverdeling het initiatief nam om het ontbreken van een urgentieregeling op de politieke agenda te zetten. Het als urgentiesysteem bedoelde snelzoeksysteem bleek ongeschikt voor dat doel.

Leon heeft het politieke gesprek geopend om daar verandering in te brengen. En dat gesprek heeft geleid tot wat er nu is: een rechtvaardig urgentiesysteem. Dat systeem  zorgt er voor dat Almeerders met een acuut huisvestingsprobleem, dat ontstaan is  zonder dat iemand daar een verwijt van kan worden gemaakt, niet dakloos hoeven te worden.

Leon was niet een politicus met een grote mond, die met stemverheffing zijn zin door wilde drijven. Leon was de rust zelve. Een volksvertegenwoordiger die vanuit zijn sociale gedrevenheid maatschappelijke problemen wilde oplossen. Leon was een stille kracht van de Almeerse sociaal democratie. Zo zal de PvdA Leon blijven herinneren.
De PvdA wenst een ieder die Leon gekend heeft veel sterkte bij het verwerken van het verlies van deze voor Almere waardevolle stille kracht.

https://www.youtube.com/v/oYXvdiSey1o