Door op 10 december 2015

Almere, een ‘oudere stad’

Elke stad – ook een jonge – heeft onderhoud nodig. Na het uitbreken van de crisis heeft de gemeente Almere ook moeten bezuinigen op dat onderhoud. De huidige coalitie heeft afgesproken dat er meer geld is voor het beheer en onderhoud van de stad. Ook het geld voor onderhoud en beheer kan maar één keer worden uitgegeven. 

Structurele tekorten en coalitieakkoord
In 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de Visie Beheer Openbare Ruimte. Vlak voor de verkiezingen in 2013 meldde het college dat er jaarlijks € 50 miljoen nodig is voor het op orde houden van de stad. Op dat moment zou er in 2017 € 42 miljoen beschikbaar zijn. Dat was dus minder geld dan de professionals aan het beheer en onderhoud van Almere willen uitgeven. In het collegeakkoord is afgesproken dat de gemeente voor het op orde houden van de stad vanaf 2017 jaarlijks € 3,1 miljoen meer uit zal geven. Door een bezuiniging op de overhead zou er nog eens een miljoen meer beschikbaar komen voor het werk in de wijken. Om de rest van de tekorten op te lossen moesten er nog een aantal keuzes gemaakt worden. Na anderhalf jaar meten en passen presenteerde het college afgelopen oktober het rapport Bestuursopdracht Beheer.

Bestuursopdracht Beheer
De openbare ruimte moet heel, schoon en veilig zijn. Dat is de kernopgave van het beheer van de openbare ruimte en het is dan ook het uitgangspunt van de PvdA. De PvdA fractie was positief over de Bestuursopdracht Beheer, maar had op sommige terreinen een andere mening. De PvdA vindt bijvoorbeeld dat speeltoestellen aan veiligheidseisen moeten blijven voldoen. Stoeptegels mogen niet los zitten. Afvalbakken mogen alleen weg als dit niet leidt tot meer vuil op straat. Bruggen moeten veilig zijn en het verwijderen van bruggen hoort in samenspraak met bewoners en indien van toepassing ook met ondernemers. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de PvdA fractie zijn standpunten vertaald naar initiatieven.

Motie: Besparen op organisatiekosten
De PvdA fractie vindt de bezuinigingen op het personeel pijnlijk, zowel voor de organisatie als voor de individuen die het treft. Wij betreuren dat dit nodig is maar wij zien wel de noodzaak om minder uit te geven aan de overhead en meer aan het onderhoud in de wijken van Almere. De PvdA vindt de contacten in de wijk van groot belang. Daarom wilde de PvdA geen formatie laten verdwijnen van bij functies zoals wijkregie. Een wijkregisseur is immers de “spin in het web” binnen het netwerk van een wijk. Het college heeft aangegeven dat schrappen van formatie in de wijk hoeft niet per se te leiden tot minder contact en het faciliteren van initiatieven en andere activiteiten van bewoners. De PvdA heeft deze motie daarom ingetrokken.

Motie: Groenonderhoud in de wijken en werkgebieden
Het uitstellen van het ophogen van wijken zag de PvdA als een goed alternatief om te bezuinigen. Het planmatig ophogen van hele wijken is een kostbare zaak. Iets langer wachten levert veel geld op. Geld dat de gemeente dan kan gebruiken voor het groenonderhoud in de woonwijken. Interen op groenonderhoud en onkruidbestrijding zal duidelijk invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad. Minder vaak  onkruid verwijderen op trottoirs zal een verloederd beeld geven, de trottoirs onveiliger maken. De meerderheid van de raad was het er niet mee eens en stemde tegen de motie van de PvdA.

Motie: Preventief en klein onderhoud om groot onderhoud te vertragen
De PvdA is van mening dat met het tijdig en adequaat uitvoeren van preventief en klein onderhoud er voor kan zorgen dat de kosten van groot onderhoud later kunnen worden gemaakt. Het Almeerse asfalt gaat minder lang mee dan gemiddeld. Meer en tijdig klein onderhoud van asfalt kan zo het volledig vervangen van asfalt uitstellen. De PvdA heeft daarom gepleit voor het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden van levensduur verlengende maatregelen. Het college gaf aan dat ze altijd bezig is er voor te zorgen dat preventief onderhoud, dagelijks onderhoud en grootonderhoud zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Het college zal jaarlijks aan de raad duidelijk maken maken wat er op welk moment aan beheer nodig is in de stad. Dit gebeurt voorafgaand aan de Programmabegroting 2017 via het Meerjarenprogramma Beheer Almere (MPBA). De PvdA heeft deze motie daarom ingetrokken.