Door op 1 november 2013

Altijd werk aan de winkel

De gemeenteraad bespreekt de gemeentebegroting voor de komende jaren. Op 31 oktober was het tijd voor de algemene beschouwingen. Hier de bijdrage van de Partij van de Arbeid.

De verschillen zijn in Nederland in de afgelopen decennia groter geworden. Waar Trouw en de Volkskrant berichtten dat de kloof tussen rijk en arm groeit, bracht het Financieele Dagblad de gevolgen van de verruimde vrijstelling voor schenkingen op de eigen woningreserve onder de aandacht. Is het mogelijk om verschillen tussen arm en vermogend pregnanter te schetsen?

In een tijd van groeiende ongelijkheid is het college weer in staat gebleken om een technisch sluitende begroting voor de komende jaren aan de raad voor te leggen. Vanwege de nog steeds voortdurende economische malaise is dat een prestatie van formaat.
De inhoud van deze begroting is geen reden om rustig achterover te leunen. Laissez faire past niet in deze tijd. Economische tegenwind vraagt juist om initiatieven die de basis kunnen zijn voor een toekomst met perspectief voor Almere en alle Almeerders. Daarom is het goed dat Almere de Floriade mag organiseren.

De PvdA kan nauwelijks wachten op de bespreking van de maatregelen waarmee Almere de woningbouwproductie weer vlot zal trekken. De PvdA is heel benieuwd of het aanbod dan ook zal aansluiten bij de veranderde vraag.  De huidige productie voorziet niet in de vraag van Almeerders. Dat is niet goed voor de werkgelegenheid, dat is niet goed voor Almere.

Stil zitten mag zeker niet als het gaat om de bestuursopdrachten uit het coalitieakkoord. Al in 2006 was duidelijk dat het beheer en het onderhoud van de stad aanzienlijk meer kost dan via het gemeentefonds ter beschikking komt. Dat het vastgoed van de gemeente Almere een gat slaat in het huishoudboekje is ook geen verrassing.

Het lijkt er op dat deze in 2010 benoemde problemen vooruitgeschoven dreigen te worden. Wat de PvdA betreft mag het college zo snel mogelijk duidelijk maken zich bewust te zijn van de noodzaak om oplossingen te vinden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de PvdA graag ziet dat er een echte oplossing komt voor het gat van € 1,8 miljoen dat het gevolg is van de huurderving bij het Alnovum. Om dat duidelijk te maken zal de PvdA bij deze begroting met een initiatief komen.

Er is ook goed nieuws. Veel is de afgelopen jaren bereikt. Eindelijk gaat een vurige wens van Almere en de Almeerders  in vervulling: verbreding van de A6 en meer treinen van en naar het oude land. Die verbetering van onze verbindingen met het oude land zou nooit mogelijk zijn geweest als Almere niet vol overtuiging aan de Rijksoverheid had laten weten bereid te zijn om te groeien.

Dankzij de impulsgelden gaat het veel beter met het onderwijs in Almere. Dat was hard nodig om een goede basis voor de start van Almeerse kinderen te leggen.

De voorbereidingen voor de overheveling van belangrijke taken in het sociale domein naar de gemeente liggen op stoom. Een verkennersgroep volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Waar het de kwaliteit van het bestaan betreft houdt de PvdA de vinger aan de pols, want het gaat om belangrijke zaken voor onze jeugd en voor kwetsbare Almeerders.

De inbreng van de PvdA bij de voorjaarsnota heeft er voor gezorgd dat nieuw geld voor armoedebestrijding ook daar terecht komt waar het hard nodig is. Het resultaat is in 2013 al voelbaar: meer geld voor het Woonlastenfonds, meer geld voor kinderen via het Stadsfonds en meer geld voor het Voedselloket Almere.

Armoede bestrijden is één. Zorgen voor werk is iets anders. De PvdA heeft met buitengewone belangstelling kennis genomen van het feit dat de Rijksoverheid schoonmakers en beveiligers in dienst gaat nemen. Zou dit goede voorbeeld door de gemeente Almere gevolgd moeten worden? Is het mogelijk om de kosten van dure bestekmakers en de winst van schoonmaakbedrijven in te ruilen voor fatsoenlijk betaalde arbeid voor Almeerders?

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van Almere Poort liggen op streek, terwijl in Nobelhorst de eerste woningen al af zijn. Dankzij Ik Bouw Betaalbaar In Almere kunnen Almeerders met een bescheiden inkomen verantwoord hun eigen droom bouwen. Almere kent een nieuw urgentiesysteem met een strenge doch rechtvaardige toetsing van de oorzaak van de woningnood. Met instemming heeft de PvdA kennis genomen van de bestrijding van de woonoverlast.

Het college is er nog niet in geslaagd om voldoende geld te vinden voor een levensvatbare start van de Hectare Cultuur. Naar de smaak van de PvdA zou dat toch mogelijk moeten zijn. De PvdA roept alle fracties op om die ontbrekende € 150.000 te vinden.

Voorzitter, de PvdA stelt vast dat er in de afgelopen jaren veel bereikt is. Uiteraard is er nog veel werk aan de winkel. Wat ons betreft kan iedereen weer aan de slag.

John van der Pauw