Door op 7 juli 2013

Belangrijkste resultaten bij de voorjaarsnota

Afgelopen periode heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2014-2017 behandeld. Uit de voorjaarsnota blijkt dat verdere bezuinigingen van het Rijk ook de gemeente Almere zullen raken. Almere zal € 7 miljoen extra moeten bezuinigen op de jaarlijkse uitgaven. Dat is voor iedere wethouder 3% van de beïnvloedbare middelen in zijn begroting. Dat maakt het totaal te bezuinigen bedrag € 37 miljoen. De voorjaarsnota laat zien dat de bezuinigingen uit eerdere rondes -op een enkele uitzondering na- op schema lopen.

De fractie van de Partij van de Arbeid ziet dat veel inwoners (en helaas nog steeds een groeiend aantal) erg onder druk staan. Veel Almeerders hebben het moeilijk om betaald werk te vinden en rond te komen. Steeds meer kinderen kunnen niet aan sport, cultuur of andere activiteiten deelnemen. De kinderombudsman heeft daar onlangs een rapport over gepubliceerd. (zie bijlage).

Daarom heeft de PvdA bij deze voorjaarsnota ingezet op de bestrijding van armoede. Bij de begroting 2013 was een motie van de PvdA aangenomen die het college opriep om de extra middelen die door het Rijk voor armoedebestrijding beschikbaar komen, ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding te besteden. Groot was onze teleurstelling toen een paar weken na de begrotingsbehandeling het college kenbaar maakte dit bedrag niet per definitie voor armoedebestrijding wilde gebruiken.

Bij deze voorjaarsnota heeft de Partij van de Arbeid een amendement ingediend met dezelfde strekking. Dit keer kon het amendement ook op steun van het college rekenen. Uiteindelijk is het amendement met grote meerderheid in de raad aanvaard. Dit betekent dat er vanaf volgend jaar ca € 1 miljoen jaarlijks extra ter beschikking komt voor bestrijding van armoede. Met deze extra middelen zal het in 2014 beter mogelijk zijn om alle Almeerders een fatsoenlijk bestaan te kunnen bieden.  Wie weinig kansen heeft hoeft zo niet door de bodem zakken.

Het PvdA amendement voor extra geld voor het Woonlastenfonds kon op ruime steun in de raad rekenen. De PvdA heeft een amendement van een aantal andere partijen ondersteund om het Voedsel Loket Almere (VLA) een extra subsidie van € 50.000 te geven.

Na het reces zal de PvdA armoede onder kinderen op de agenda zetten, een aantal fractieleden is aan de slag gegaan met het rapport van de Kinderombudsman. De fractie gebruikt de vakantie om een voorstel uit te werken.

Ook het college heeft naast de 3% bezuinigingsoperatie in de voorjaarsnota een aantal keuzes gemaakt:

 • Zo zal er worden ingegrepen bij de bezetting van Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Door achterblijvende grondverkopen, is daar veel minder werk aan de winkel. Uiteindelijk zullen 110 tot 150 mensen van deze dienst een andere werkplek moeten krijgen bij een andere afdeling, of andere trajecten ingaan. Als goed werkgever doet de gemeente Almere er alles aan om gedwongen ontslagen te voorkomen. De afeling ‘Almere Morgen’ zal mensen herplaatsen op interne vacatures, mensen omscholen, outplacementtrajecten aanbieden, etc. Er is dan minder werk bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling en een aantal andere diensten, Maar bij een paar diensten is er  soms meer werk door de crises.
 • Om bedrijven uit het buitenland te interesseren voor vestiging in Almere is extra geld ter beschikking gesteld voor internationaal beleid. Als PvdA vinden wij het belangrijk dat college er op inzet om de werkgelegenheid in Almere te late groeien.
 • Er komt extra geld beschikbaar om in gezinnen waar meerdere leden crimineel bezig zijn in te grijpen door een gezinsmanager in te zetten
 • Ook is er budget beschikbaar gesteld om de huidige door mensen bewaakte fietsenstallingen voor 3 jaar te voort te zetten met bewaking door mensen. Het college heeft aangegeven op zoek te zijn naar structurele financiering van de door mensen bewaakte fietsenstallingen. Als PvdA vinden wij voortzetting van deze werkgelegenheid erg belangrijk, ook vanwege de goede resultaten m.b.t. sociale veiligheid en terugdringen van fietsendiefstallen. Wij zijn tevreden dat onze stille diplomatie op dit terrein heeft gewerkt.
 • Het bestrijden van overlast door waterplanten zal voortaan financieel worden ondersteund door gemeente Almere. Dat is goed voor de groei van de watersport en recreatieondernemers in Almere.
 • De PvdA heeft moeite met de structurele uitbreiding van de capaciteit bij de gemeentelijke dienstverlening met € 1,6 miljoen. Het is heel belangrijk om de inwoners van Almere goed van dienst te zijn, maar PvdA vraagt zich af of er structureel geen andere keuzen gemaakt zouden moeten worden. De PvdA kan de ogen niet sluiten voor de fouten in de gemeentelijke basisadministratie. Er is dan ook tijdelijk extra inzet nodig om alles op orde te krijgen. Ook de komst van een nieuw nationaal basisadministratiesysteem maakt extra inzet nodig. Daarom zijn wij voor nu tevreden met de toezegging die wethouder Pol aan de fractie van de PvdA heeft gedaan om in 2015 –na implementatie van nieuwe basisadministratie- een evaluatie te houden. De fractie van de PvdA heeft zichzelf de opdracht gegeven om dan scherp te beoordelen of de uitbreiding dan weer (deels) teruggedraaid kan worden. Dan kan het geld aan andere zaken worden besteed.

 

De PvdA heeft de volgende moties ondersteund:

 • Tegengaan verdere afroming Fonds Bestaande Stad
 • Afronding Parkeertarieven
 • Tegengaan bezuiniging op stadsbeiaardier
 • Uitstel van 1 jaar m.b.t. extra bezuiniging van € 0,1 miljoen op bibliotheek
 • Opstellen financieel overdrachtsdocument na de gemeenteraadsverkiezingen

Mede dankzij de PvdA zijn al deze moties zijn aangenomen. De fractie van de PvdA kijkt daarmee tevreden terug op de behandeling van de Voorjaarsnota. Daarbij stemt het extra geld voor de bestrijding van armoede ons het meest positief.

 

 

Ciska van Rijn

Vicefractievoorzitter PvdA