Door op 8 december 2013

Afdelingsbestuur keurt veroorzaken onjuiste beeldvorming af

Dingeman Lievense – waarnemend voorzitter van de PvdA Almere – heeft de leden in een brief tussentijds geïnformeerd naar aanleiding van publiciteit rond de PvdA-fractie van de gemeenteraad. Het bestuur keurt het veroorzaken van de onjuiste beeldvorming af en neemt daar afstand van. Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de vergadering op 17 december waar de kandidatenlijst door de leden wordt vastgesteld.

“Er is de laatste tijd publiciteit geweest rond de gemeenteraadsfractie van onze partij. De inhoud daarvan doet naar het oordeel van het bestuur geen enkel recht aan de situatie. Daarom vindt het bestuur het nodig om u tussentijds te informeren.

We hebben er begrip voor dat er leden zijn die teleurgesteld zijn over hun plaats op de lijst. Gelukkig nemen de meeste kandidaten het sportief op en leggen zich er bij neer of bereiden zich voor op een correctie tijdens de ledenvergadering. En zo hoort dat ook in een democratische partij.

Echter voor een enkeling is de plaats op de lijst reden om in de pers een beeld van manipulatie en zelfs afrekening te schetsen. Bovendien worden er beledigende uitspraken gedaan over de fractievoorzitter / lijsttrekker. Het geschetste beeld is nergens op gebaseerd. Wie dat beeld toch uitdraagt en dan ook nog buiten de reguliere kanalen van de partijdemocratie om, schaadt de politiek en stelt zich op tegenover de partij. Uw bestuur keurt dat nadrukkelijk af en neemt afstand van de suggestieve diskwalificerende opmerkingen in de lokale media. Het bestuur heeft alle vertrouwen in de gekozen lijsttrekker. Er is altijd ruimte voor kritiek maar dan wel op reële gronden, op het juiste moment en op de juiste plaats.
Wat is er in de aanloop naar de verkiezingen tot nog toe wel gebeurd?

De ledenvergadering heeft besloten tot een ledenraadpleging voor de beslissing over de lijsttrekker. Met een overtuigende meerderheid is John van der Pauw door de leden gekozen tot lijsttrekker.
Met inzet van velen is er een verkiezingsprogramma voorbereid dat recentelijk na een goede discussie door de ledenvergadering is vastgesteld.
De leden hebben november vorig jaar besloten tot het instellen van een onafhankelijke commissie voor de voorbereiding van de kandidatenlijst. De leden hebben op voorstel van het bestuur unaniem de samenstelling van deze commissie vastgesteld.

De leden hebben tevens de functie-eisen vastgesteld voor de kandidaten voor de fractie van de gemeenteraad. De commissie heeft vervolgens op een zorgvuldige wijze de kandidaten gewogen aan de hand van de vastgestelde functie-eisen en is zo tot de concept kandidatenlijst gekomen. Het afdelingsbestuur is blij met dat advies en zal deze op 17 december met een positief advies voorleggen aan de ledenvergadering. Het woord is nu aan de leden. Het bestuur ziet de ledenvergadering met vertrouwen tegemoet.

Als enige partij in Almere komt de PvdA met een vernieuwing en verjonging van de lijst en tegelijkertijd is er voor gezorgd dat er mensen met ervaring kunnen zorgdragen voor continuïteit en coaching. Naast deze uitstekende lijst beschikt de PvdA Almere over twee heel goede en ervaren wethouders kandidaten. En we hebben een goed programma voor de komende vier jaar. We rekenen dan ook op een mooi resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

U heeft als leden vanaf het begin de regie gehad en het bestuur is blij met dit bewijs van vitaliteit van de partijdemocratie. Ik dank alle leden – en dat zijn er velen – die daaraan een bijdrage hebben geleverd.

We nodigen u van harte uit voor de ledenvergadering van 17 december om dat proces op constructieve wijze af te ronden (Alleen leden hebben stemrecht, iedereen is welkom).
met een vriendelijke partijgroet,
namens het afdelingsbestuur,

Dingeman Lievense, waarnemend voorzitter“