Door op 12 februari 2017

Bodemdaling: Wat leren we van Pigmenthof en Beigepad?

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten is de grond aan de Pigmenthof en Beigepad momenteel ernstig verzakt en nog steeds aan het verzakken. Hierover hebben de bewoners sinds 2013 verschillende keren contact gehad met de gemeente, maar de gewenste oplossing bleef uit. Begin december 2016 zijn de belanghebbenden door het organiseren van een burgeractiviteit in gesprek gegaan met de gemeenteraad en het college. Het aanpakken van de verzakkingen op de Pigmenthof en Beigepad stond in dit gesprek centraal.

Aanleiding
De Partij van de Arbeid maakt zich al enige tijd hard voor een oplossing voor de bewoners. Zo heeft Hassan Buyatui in juli 2016 schriftelijke vragen gesteld over de verzakkingen. In reactie daarop gaf het college dat er inderdaad sprake was van een probleem en dat herstel op korte termijn nodig was. Het voorstel van de gemeente was om, vooruitlopend op het groot onderhoud in 2018, in het vierde kwartaal van 2016 een ‘oprit’ te laten aanleggen naar de ingang van de tuinen. Hiermee zou de toegang naar de tuinen op korte termijn verbeteren. Waarna de rest van het onderhoud volgt in 2018.

Burgeractiviteit
De inwoners zien deze tijdelijke oplossing niet zitten. Ze stellen dat dit niet overeenkomt met de eerdere toezegging om in de vierde kwartaal van 2016 de Pigmenthof en het Beigepad op te knappen. Bewoners zamelden daarom handtekeningen in en vroegen met de hulp van de PvdA een burgeractiviteit aan. Hun oproep: Meedenken bij het maken van het plan voor een structurele aanpak van de verzakkingen. De wethouder heeft op verzoek van de PvdA toegezegd alsnog per direct in overleg te gaan met de bewoners over de tijdelijke maatregelen. De wethouder gaf ook aan de bewoners van de Pigmenthof en Beigepad nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van het groot onderhoud. Het eerste gesprek met de bewoners op 18 januari 2017 was een succes. De delegatie van de bewoners heeft zich na afloop van de bijeenkomst optimistisch getoond. De gemaakte afspraken worden uitgewerkt. In maart zal gestart worden met de werkzaamheden.

Wat leren we van Pigmenthof en Beigepad?
Herstellen en ophogen van verzakte verhardingen gebeurt tijdens het groot onderhoud. In 2012 is besloten dat het groot onderhoud in de wijken eens in de 30 jaar zal plaats vinden in plaats van eens in de 25 jaar. Voor de Regenboogbuurt (gebouwd in 1996) betekent dit concreet dat de wijk pas in 2026 aan de beurt is voor groot onderhoud. Vanwege de vele verzakkingen en klachten van bewoners, wordt de Regenboogbuurt gelukkig eerder aangepakt. Maar dit probleem kan natuurlijk ook in andere delen van de stad spelen. De PvdA heeft inmiddels aangekondigd het onderwerp bodemdaling en verzakkingen in de openbare ruimte op een later moment te agenderen op de Politieke Markt. De vraag die er bij hoort is: Wat kan de raad van de extreme verzakkingen aan de Pigmenthof en Beigepad leren? De gemeenteraad gaat tijdens de Politieke Markt in gesprek over deze vraag. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.