Door op 1 november 2015

Een goede basis voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen

Op donderdag 29 oktober hebben alle fracties in de Almeerse gemeenteraad hun opvattingen over de Almeerse gemeentebegroting voor 2016 gegeven. Onderstaand de bijdrage van de Partij van de Arbeid.  

“De leesbaarheid van begroting is er op vooruit gegaan, de begroting sluit en er zijn goede zaken te melden: de afzet van grond trekt aan, met de veiligheid gaat het beter en afvaldumpingen worden aangepakt. Net als andere fracties ziet de PvdA naast lichtpuntjes ook elementen om over te zwartepieten.

Almere houdt geld over als het gaat om Almeerders die op eigen kracht niet volledig mee kunnen doen. Daar staat de PvdA niet bij te juichen. De middelen voor re-integratie worden steeds schaarser. Gelukkig bieden zowel WitchWorld en de Floriade zicht op nieuwe banen in de toekomst. Kan het college intussen de werkgelegenheidsambitie wel realiseren?

Er leven teveel Almeerders in armoede. Veel te veel Almeerse gezinnen kunnen hun schulden niet aflossen of de torenhoge huur, hypotheekrente en premies voor de zorgverzekering niet betalen. De invoering van de kostendelersnorm hakt er behoorlijk in. De PvdA vindt dan ook dat er voor het bestrijden van de armoede in Almeerse gezinnen nog steeds een forse inzet nodig is.

Een overheid die vertrouwen van haar burgers wil winnen, hanteert geen piepsysteem om onrechtvaardige harde straffen terug te draaien. Die overheid gaat actief de boer op.

Met instemming heeft de PvdA gezien dat het college werkt aan het op orde brengen van de Basis Registratie Personen. Wanneer zal het college de termijnen uit het landelijk protocol adresonderzoek hanteren?

Met het terugbetalen van de voorinvestering in het Sociaal Domein heeft de PvdA geen moeite. Met structureel geld uit het Sociaal Domein naar de algemene middelen laten vloeien wel. Zeker als de winst behaald wordt door de betaalde arbeid van de chauffeurs van het collectieve vervoer in te ruilen voor vrijwilligers.

Het aantal Almeerse jongeren dat gebruik maakt van de jeugdhulpverlening is drie keer groter dan in vergelijkbaar stedelijk gebied. Inzet op preventie is dan ook hard nodig. De PvdA wil met het college in gesprek over de inzet van middelen en de te behalen resultaten.

De PvdA kan nu instemmen met de pilots Almere Thuis Op Orde. Kan de PvdA er dan wel van uitgaan dat structurele inbedding van Altoo pas aan de orde is na een bespreking van de resultaten van die projecten door de raad?

Betaalbare huisvesting is schaars in Almere en wezenlijk voor een fatsoenlijk bestaan.  De Taskforce Wonen en Zorg heeft een notitie afgeleverd, maar nog te weinig concrete projecten. Kan daar niet wat meer vaart mee gemaakt worden?

Kan het college al een doorbraak melden is als het gaat om het rendabel exploiteren van betaalbare huurwoningen? Wanneer wordt de raad geïnformeerd over het resultaat van de uitvraag GoedHuur-woningen?

2016 wordt het jaar van de waarheid voor zowel de bijna futuristische Almeerse schuldhulpverlening als het cultuurfonds. Onderwerpen die de PvdA na aan het hart liggen. Zal het initiatief ‘Kleur in Kultuur’ het goede werk voort kunnen zetten?

In 2016 moet blijken of de schuldhulpverlening doet wat het belooft. De PvdA vindt dat de raad er goed aan doet om stil te staan bij de vraag welke informatie nodig is voor een goede evaluatie.

De PvdA ziet graag dat er voortvarender gewerkt wordt aan het project ‘Mijn vastgoed maakt winst’. Het leeg laten staan van gemeentelijk vastgoed is niet creatief en helpt niet bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Waarom is er nog steeds geen zicht op een corporatiehotel?

Het is een misvatting dat er bezuinigd zou worden op het beheer en onderhoud van de stad. Er is juist meer geld. Er gaat ook geld van het apparaat naar de uitvoering in de wijken. Wat de PvdA betreft mag dat niet leiden tot een verslechtering van het contact van dat apparaat met onze bewoners in de wijken.

De PvdA vindt dat er stevig moet worden ingezet op klein onderhoud. Daarmee stel je de kosten van groot onderhoud uit. De PvdA heeft de indruk dat dat bijvoorbeeld bij het asfalt beter kan. En waarom het ophogen van wijken niet iets uitstellen? Zo kan toch meer ruimte ontstaan voor groenonderhoud?

Voorzitter, ik rond af. Op 3 oktober 2015 heeft een belangrijk deel van deze gemeenteraad een stilzwijgend en duidelijk signaal afgegeven. Dat tegengeluid was geen luchthartig verzetje. Het was een eerbetoon aan de democratische rechtsstaat Nederland met zijn Grondwet, de scheiding der machten en de grondrechten.
Binnen de lokale democratie blijft de PvdA haar steentje bijdragen aan een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Deze begroting biedt een goede basis om op een opbouwende manier dat ideaal verder te brengen.”