29 mei 2014

Een katalysator voor de kracht van de stad

Op dinsdag 20 mei heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘De kracht van de Stad’ besproken. Tijdens die bijeenkomst is afscheid genomen van vertrekkende collegeleden en zijn de nieuwe wethouders benoemd. John van der Pauw is gelukkig geen onheilsprofeet. Het nieuwe coalitieakoord spreekt de PvdA zeer aan.

“Vertrouwen in stede van wantrouwen. De wijken en buurten in. Aandacht voor de veranderingen in de gemeentelijke zorg en voor betaalbaarheid. Uitvoeren van staand beleid. Samenwerking en debat.

Het akkoord ‘De kracht van de stad’ heeft onmiskenbaar een sociale signatuur. En daarom wil de PvdA verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van dit akkoord.

Een belangrijk element van dat bestaande beleid is de kadernota ‘Doen wat nodig is’. Een nota die de basis is voor de verdere uitwerking van grote wijzigingen op het gebied van de zorg. Eén van de gebieden waar dit college zal laten zien wat samenwerken betekent.

Zorgen voor voldoende woningen is een ander belangrijk element in dit akkoord. Betaalbaarheid is daarbij een heel wezenlijk aspect. Naast andere woningen moeten er minimaal 1.000 en zo mogelijk 2.000 betaalbare (huur)woningen bij komen de komende vier jaar. Dat is goed voor de Almeerders die om die woningen zitten te springen. Dat is goed voor het Almeerse grondbedrijf. Dat is goed voor de kracht van de stad.

U ziet inzet op onderwijs – de basis voor iedere burger om mee te kunnen doen – inzet op kunst en cultuur, inzet op veiligheid, inzet op versteviging van de Almeerse bedrijvigheid  en dus inzet op meer werk, inzet op de uitvoering van beheer en onderhoud in de wijken en buurten van Almere, inzet op innovatie. En extra inzet op de focusbuurten.

Het college zal namelijk focussen op buurten waar het niet zo goed mee dreigt te gaan. Voor de verheffing van die focusbuurten zal het college extra middelen inzetten. In  gezamenlijkheid zal het college de Almeerders van de focusbuurten weer perspectief bieden. Zodat ook die Almeerders mee kunnen blijven doen.

Er blijft aandacht voor de verdubbeling van onze verbinding met het oude land en voor de infrastructuur. Er ligt een mooie set afspraken om de stadscentra en de detailhandel – in samenspraak met de betrokkenen – levendig te houden.

Het sociale karakter van dit akkoord blijkt ook uit de passage over het inkoopbeleid. Het college zal bekijken hoe de leveranciers omgaan met de arbeidsvoorwaarden van hun personeel.

Indachtig het principe dat goede trouw wordt verondersteld, wil deze coalitie alle Almeerders tegemoet treden met vertrouwen. Deze coalitie focust niet op de onbetrouwbare uitzondering, maar op de betrouwbare meerderheid van de Almeerders. Deze coalitie gaat niet voor niets uit van de kracht van de stad. En daarbij staat ontmoeting centraal. Het college gaat de wijken en buurten in.

De werkzin, de creativiteit en de solidariteit van de Almeerders zijn de basis van de kracht van onze stad. Die ruim opgezette groene en blauwe new town. Het is zaak om die kracht te benutten voor een evenement van wereldformaat: de Floriade. Dit college pakt de handschoen op om daar een happening van te maken van en voor de Almeerders. Dat internationale evenement zal Almeerse bedrijven nieuwe economische impulsen bieden. De Floriade zal dan de katalysator blijken die de kracht van onze stad verstevigt en vergroot.

Voorzitter, dit coalitieakkoord geeft onmiskenbaar een sociale richting aan en biedt ruimte aan de raad voor nadere uitwerking. U zult begrijpen dat de PvdA daarbij gaat voor een sociaal resultaat.

Wethouderskandiaat
De PvdA heeft de  heer Mulder bereid gevonden om de komende vier jaar als wethouder verantwoordelijkheid te dragen voor de portefeuille met onder meer Wonen, Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Floriade, Growing Green Cities, Integrale wijkaanpak, Verkeer en Vervoer, Groen Blauwe casco en waterbeleid, Almere 2.0 en Stedelijke regie. De heer Mulder zet daarmee het goede werk voort dat hij het afgelopen jaar heeft verricht. Mede gelet op de moeilijke onderwerpen – de man van 1 miljard, Retailcentrum Poort en prestatieafspraken – die hij in die korte tijd tot een goed einde heeft gebracht, is de PvdA er van overtuigd dat de heer Mulder de juiste man op de juiste plaats is.

Indachtig de waarden uit het coalitieakkoord zal wethouder Mulder soberheid betrachten als het gaat om zijn woon-werkverkeer. Wij zijn daarom overigens bezorgd voor de gezondheid van Henk Mulder. Wij hopen dat hij niet – ’s avonds laat en na een lange werkdag voor de stad Almere – in een sloot rijdt. Het stelt ons dan ook gerust dat wethouder Mulder binnen een jaar de gevleugelde woorden “Ich bin ein Almeerder” zal uitspreken.”