Door op 29 september 2013

Geen leges heffen met terugwerkende kracht bij verouderde bestemmingsplannen

Donderdag jl. is op de Politieke Markt het voorstel bespreken waarmee het college het mogelijk wil maken om leges te heffen bij bestemmingsplannen die zijn verlopen. Een interview met Ciska van Rijn waarin zij uitlegt waarom de PvdA een amendement op dit voorstel heeft ingediend

 

Wat is er precies aan de hand?

In 2008 is de Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Een belangrijk onderdeel

van die wetgeving betreft de verplichting voor gemeenten dat bestemmingsplannen maximaal

10 jaar oud mogen zijn en dan moeten worden geactualiseerd. In deze wet is ook vastgelegd dat gemeenten vanaf 1 juli 2013 geen leges mogen innen voor diensten die verband houden met een bestemmingsplan als dat bestemmingsplan niet op tijd is verlengd. Op zich hebben gemeenten veel tijd gehad om de bestemmingsplannen op tijd te kunnen actualiseren. Maar gemeente Almere heeft hierbij een uitgebreide taak omdat bij veel bestemmingsplannen behoorlijk wat moet worden gewijzigd. De Gemeente Almere is helaas niet op tijd klaar met het actualiseren van alle bestemmingsplannen. Daar wordt wel aan gewerkt.

 

Met het gevolg dat er geen leges bij dat soort vergunningen mogen worden geheven?

Klopt, maar er zijn wat mogelijkheden om toch leges te heffen. Maar dan alleen niet over het gedeelte dat de bestemmingsplantoets betreft. Om dat mogelijk te maken moet de legesverordening op dat gebied worden aangepast. Dat voorstel is nu aan de rad voorgelegd.

 

Maar het is al lang 1 juli 2013 geweest, waarom krijgen jullie dan nu een voorstel voor wijziging van de leges verordening voorgelegd?

Wethouder Pol heeft ruiterlijk toegegeven dat gemeente Almere te laat is en men niet op tijd in de gaten heeft gehad wat voor financiële gevolgen het niet op tijd actualiseren van bestemmingsplannen zou hebben.

 

Wat zijn de financiële gevolgen dan?

Alleen voor het 2e deel van 2013 verwacht men € 644.000,= mis te lopen aan legesinkomsten

als de legesnota 2013 niet wordt gewijzigd. Geld dat de gemeente goed kan gebruiken, want wij moeten al veel bezuinigen.

 

Dus u gaat akkoord met het voorstel?

Wij zijn zeer ontevreden over hoe e.e.a. is gegaan. Juist omdat wij in 2011 al vragen hebben gesteld, waarbij ook naar het financiële risico werd gevraagd. Toen kregen wij als antwoord dat het financiële risico als gering werd ingeschat. Onze fractie vindt een bedrag van

€ 644.000 op half jaarbasis niet gering. Aan de andere kant is het redelijk om leges te heffen over activiteiten die niet direct met het bestemmingsplan te maken hebben, maar wel worden verricht bij het verstrekken van bijv. een omgevingsvergunning.

 

Wat gaat u dan wel doen?

Het aspect van dit voorstel waar wij de meeste moeite mee hebben is het artikel waarin wordt gesteld dat de wijziging van de legesverordening ingaat met terugwerkende kracht t/m 1 juli 2013. Als fractie van de PvdA hebben wij wat vragen gesteld waaruit bleek dat mensen en bedrijven bij het verkrijgen van bijv. een bouwvergunning niet zijn geïnformeerd dat zij evt. nog de leges in rekening gebracht zouden kunnen krijgen en wat de grootte van het bedrag ongeveer zou zijn.

 

Is dat behoorlijk?

De PvdA is van mening dat mensen die reeds een vergunning om niet hebben verkregen, niet achteraf een legesrekening mogen ontvangen. De kans is groot dat mensen c.q. bedrijven, omdat zij geen aanvullende informatie hebben ontvangen, dat bedrag aan leges ondertussen hebben geïnvesteerd in andere zaken.

Dat is het morele aspect, maar er is ook nog een juridisch aspect. Leges mogen alleen met terugwerkende kracht worden geheven c.q. gewijzigd als het een begunstiging voor verkrijger vergunning betreft. De PvdA is van mening dat deze heffing met terugwerkende kracht geen begunstiging maar een verzwaring betreft. Zoals de verordening nu is opgesteld mag de gemeente helemaal niets innen.

De gemeente vindt dat het wel een begunstiging betreft omdat de burger c.q. een bedrijf korting krijgt op de prijs die de gemeente nu niet mag innen.

 

Dualisme? Een eigen opvatting over wat hier behoorlijk is?

Wij verschillen inderdaad van mening met het college en hebben daarom een amendement ingediend. Het amendement houdt in dat de leges, die verband houden met een niet geactualiseerd bestemmingsplan, niet met terugwerkende kracht mogen worden geheven. Een aantal andere partijen zijn dit met ons eens en hebben het amendement mede ondertekend. Wij verwachten dat het amendement door de meerderheid van de raad zal worden aanvaard.

 

Het amendement is hier te vinden