Door op 7 december 2014

Gemeente verantwoordelijk voor Jeugd en MeeDoen

In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad besluiten genomen over het Jeugdbeleid en oude en nieuwe taken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen.

Op 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zaken waar nu de provincie en de zorgkantoren verantwoordelijk zijn voor voorzieningen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Daarnaast gaan delen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten over naar de Wmo. Bij dat soort veranderingen horen beleidsstukken en nieuwe spelregels. In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad besluiten genomen over verordeningen en beleidsplannen.

De beleidsplannen en de verordeningen waren logische opvolgers van de visie en de kadernota die eerder waren vastgesteld. Toch was de fractie van de PvdA nog niet helemaal tevreden. In het beleidsplan vonden wij de wijze waarop het college de raad wilde informeren over de voortgang van de decentralisaties te weinig informatie bieden. De PvdA vond ook dat de raad vaker geïnformeerd hoorde te worden.

Met een amendement heeft de fractie van de PvdA samen met de meeste andere fracties daar iets anders van gemaakt. Tussendoor is er een gesprek met de verantwoordelijke wethouders geweest. Dat gesprek heeft gezorgd voor een vergaande toezegging van wethouder Peeters.

Het college zal de gemeenteraad in 2015 ieder kwartaal informeren over de uitvoering. Dat geeft de raad meer mogelijkheden om tijdig te sturen als zaken niet goed gaan of niet goed dreigen te gaan. Ook over het functioneren van de wijkteams en cliënttevredenheid zal het college per wijkteam uitgebreid rapporteren.

De fractie van de PvdA was samen met de VVD van mening dat in het beleidsplan de uitvoering van de participatiewet geheel op het stadhuis zou komen te liggen. PvdA en VVD zien juist mogelijkheden om ook het werkdeel van deze wet via de wijkteams uit te voeren. Een amendement van PvdA en VVD is door de meerderheid van de raad aangenomen. Daardoor zal de participatie meer vanuit de wijk zelf komen. De participatie kan dan aansluiten bij projecten waar in de wijk echt behoefte aan is. Minder centrale sturing door het stadhuis en meer organische participatie.

Volgens de conceptverordening zou het college zelf gaan bepalen wanneer een maatwerkvoorziening (deels of volledig vergoed door gemeente) zou worden omgezet in een algemene voorziening. Een maatwerkvergoeding wordt deels of volledig vergoed door de gemeente, terwijl een algemene voorziening vaak helemaal niet vergoed wordt door de gemeente. De PvdA en ChristenUnie vonden dat het aan de raad is om te beslissen welke voorzieningen eventueel van maatwerk worden omgezet naar algemeen. Deze discussie is heel actueel als je ziet hoeveel gemeenten huishoudelijke zorg nu al hebben omgezet naar een algemene voorziening, waardoor cliënten deze ondersteuning zelf dienen te betalen. De raad heeft met een ruimte meerderheid dat voorstel veranderd. Daardoor zal de raad bepalen welke zorg straks een maatwerkvoorziening blijft en welke voorzieningen algemeen mogen worden.

Is alles rondom de decentralisaties Jeugd en AWBZ nu volledig geregeld? Nee, voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) moet nog een definitieve vorm gevonden worden. In de komende maanden wordt ook bepaald welke organisatie vanaf 1 juli 2015 de integrale Jeugdgezondheidszorg zal uitvoeren. Naast deze twee onderwerpen zullen wij binnen de transities focussen op de volgende onderwerpen: tegengaan eenzaamheid onder ouderen, functioneren wijkteams, niemand tussen wal en schip, warme overdracht na jeugdhulp, maatschappelijke opvang en zorgmijders, burgerparticipatie bij wijkteams en functioneren werkbedrijf.

De Besluitvorming over de verordeningen van de Participatiewet staat voor de eerste twee weken van december op de agenda.