Door op 14 augustus 2013

Kandidaatstelling Gemeenteraad 2014 Almere

Volgend jaar worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De kiesraad heeft de datum van de verkiezingen vastgesteld op 19 maart 2014.

Het afdelingsbestuur Almere nodigt (zoals eerder per post ook gedaan is) belangstellende leden uit zich kandidaat te stellen voor de PvdA fractie van de Gemeenteraad. Leden van de partij, wonend in Almere, kunnen zich schriftelijk of per mail bij de secretaris van de afdeling aanmelden als kandidaat. Deze aanmelding moet – voorzien van een motivatie en een CV – vóór 3 september a.s. 24.00uur bij de secretaris van het bestuur binnen zijn:PvdA, afdelingsbestuur Almere t.a.v.
Ellie Teunissen,
Fellinilaan 130,
1325 VP, Almere
email: ellieteunissen@hotmail.com
onder vermelding van sollicitatie GR lid 14
De ledenvergadering heeft een onafhankelijke commissie benoemd die een voorstel voor de kandidatenlijst zal doen aan de ledenvergadering. Alle leden die aan de volgende voorwaarden hebben voldaan, worden in principe uitgenodigd voor een gesprek met de commissie.

Voorwaarde voor solliciteren 1:ondertekenen van de erecode, de bereidverklaring en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag
De secretaris zendt na ontvangst van de aanmelding, het lid de erecode en de bereidverklaring toe. We verzoeken u ook een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Pas op het moment dat de secretaris deze documenten ondertekend retour heeft ontvangen, wordt de sollicitatie in behandeling genomen.

Voorwaarde voor solliciteren 2:Lid en ledenrechten
Om je kandidaat te stellen voor een plaats op de kandidatenlijst heb je ledenrechten nodig. Een lid verkrijgt ledenrechten vanaf het moment dat hij door het partijbestuur is toegelaten en zijn eerste contributiebetaling in het bezit is van het partijbestuur. De ledenrechten moeten verkregen zijn, vóór de vaststelling van de ontwerpkandidatenlijst door de commissie. In bijzondere omstandigheden kan het partijbestuur dispensatie verlenen om iemand op een kandidatenlijst te plaatsen, die om aannemelijke redenen niet tijdig lid kon zijn van de partij.

Niet toelaten tot de procedure
De kandidaatstellingscommissie kan een lid de toegang tot de kandidaatstellingsprocedure weigeren als dat lidduidelijk niet past in de vastgestelde profielschets, dan wel, als te verwachten is dat het toelaten van de kandidaat de partij ernstige schade zal toebrengen. Het betreffende lid heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de beroepscommissie van de partij.De ledenvergadering heeft een profielschets vastgesteld voor de fractieleden. Deze treft u als bijlage aan.

Met vriendelijke groet,

Hattum Palma, voorzitter PvdA Almere
Ellie Teunissen, secretaris PvdA Almere

Fractie Profiel