Door Erik Theunissen op 11 januari 2017

Kinderen in armoede detective groot succes!

Op dinsdag 14 december brachten PvdA politici én gewone PvdA leden een bezoek aan zestien Almeerse organisaties die allemaal te maken hebben/krijgen met kinderen die in armoede leven. De dag was een groot succes.

We hebben laten zien dat de PvdA betrokken is bij Almere, we hebben nieuwe ideeën voor de ‘kind in armoede gelden’ en we hebben PvdA-leden inzicht kunnen geven in een wereld die ze niet kenden.

Het doel van de dag was om meer inzicht te krijgen in situaties waar kinderen in terecht (kunnen) komen als hun ouders onder de armoedegrens leven. We begonnen onze dag met koffie en eindigden onze dag met een diner bij Digg’out, een organisatie die dag opvang biedt voor jongeren met problemen. Daar hebben we onze ervaringen met elkaar gedeeld en met jongeren gesproken die, om wat voor reden dan ook, problemen hebben.

Kind in armoede gelden
De PvdA in de Tweede Kamer heeft ongeveer € 100 miljoen extra vrij gemaakt om armoede onder kinderen tegen te gaan (de zogenaamde ‘kind in armoede gelden’), omdat we vinden dat kinderen in Nederland niet in armoede horen te leven. De grote vraag die speelde was hoe armoede voorkomen kan worden, en wat we kunnen doen als mensen eenmaal in armoede zitten. In veel gevallen zijn kinderen daar slachtoffer van, terwijl ze er niks aan kunnen doen.
 
Er zijn een aantal concrete conclusies uit de dag gekomen. Er zijn heel veel goede doelen waar de € 1 miljoen extra naartoe zou kunnen gaan. Dat lijkt lastig maar is het eigenlijk niet. Eén conclusie die iedereen namelijk wel deelt, is dat maatwerk belangrijk is. Elk gezin en ieder kind is anders. Iedere situatie moet je daarom apart bekijken en daarbij moet niet te veel naar de regeltjes gekeken worden. Vooral als het om de kinderen gaat.
 
Dat betekent dat het ene kind meer schoolspullen moet krijgen dan een ander, en weer een ander heeft kleding nodig. Soms hebben de kinderen niks materieels nodig, maar zoeken ze steun en afleiding van de situatie thuis. Wij moeten flexibel met de budgetten omgaan zodat elk kind kan krijgen wat hij/zij nodig heeft en waar hij/zij behoefte aan heeft.

Inkijkje
Er hebben ongeveer 20 PvdA’ers deelgenomen aan de dag, verdeeld over 5 groepen. Bijna alle deelnemers gaven aan het einde van de dag aan dat we ze een inkijkje hebben kunnen geven in een wereld die ze niet kenden en die je normaal gesproken niet ziet. Dat maakt dat de dag voor de organisatoren extra bijzonder was, en dat de dag op alle niveaus een succes was.
 
Mede namens Ciska van Rijn en At Kasbergen,
 
Erik Theunissen
 
 
Alle organisaties waar we geweest zijn (in willekeurige volgorde)

Digg’Out
Digg’Out is het vangnet voor jonge ‘dwarsliggers’. Een jongerenloket voor en door jongeren waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook, zich fysiek kunnen melden, opdat ze aan de hand van hun individuele situatie en competenties plaatsbaar gemaakt worden. Plaatsbaar voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Digg’Out faciliteert in ondersteuning, begeleiding, trainingen en werk. Het is een netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. De identiteit is jong en sociaal.
 
Humanitas
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die al 70 jaar bestaat en heeft ruim 80 afdelingen verspreid over het hele land. Humanitas helpt iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Hulp wordt geboden in de volgende 6 thema’s: eenzaamheid; opgroeien; opvoeden; detentie; thuisadministratie; verlies.
 
De Bombardon
De Bombardon, is een school voor kinderen met specifieke behoeften. Plezier, duidelijkheid, acceptatie en vertrouwen hebben hier de belangrijkste waarden. Samen zorgen zij voor een vriendelijke/positieve omgeving en een open sfeer met oog voor elkaar. De Bombardon beschikt over een breed skala aan hulpmiddelen ter ondersteuning voor deze kinderen met speciale behoeften. (De kinderen hebben bij het opgroeien net wat andere aandacht nodig.) Zo kunnen kinderen lessen volgen in sociale en motorische vaardigheden, is er fysiotherapie en logopedie en sinds kort (1 augustus 2016) een jeugdhulparrangement met nog veel meer. De inzet is dan ook dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben dit snel en gemakkelijk krijgen.Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een groot, ervaren  en enthousiast team. Het bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, jeugdhulpverleners  en extra mensen die ons ondersteunen.
 
Stichting wensjes
Wensjes is een non-profit organisatie (opgericht in 2013) die met vele vrijwilligers (24 uur nood-) hulp biedt aan de minderbedeelde mensen in Almere. Wensjes biedt ruimte voor inloop en een plek om te praten, te knutselen, een maatschappelijke stage te lopen of gewoon een kop koffie te drinken. Wensjes biedt door haar laagdrempeligheid hulp en probeert deze mensen weer op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. Gezinnen die een ernstig en/of chronisch ziek kind hebben worden ook geholpen. Wensjes biedt deze gezinnen een wensje aan om zo de zorgen voor even te vergeten.
 
Huis van Vrede
Het Huis van Vrede is een ruimte waar verschillende culturen bij elkaar komen en samen werken. Er vinden activiteiten plaats gericht op ontplooiing van de jeugd, op het gebied van cultuur, maatschappij, kunst en natuur. Het startpunt is het Samen Leven, de weg is het Samen Werken en het beoogde doel is vrede in stand houden tussen de relaties van de mens met de ander en alles wat leeft. Het Huis van Vrede zal een katalysator zijn van acties die het Samen Leven versterken in de buurt, de stad en in de wijdere omgeving. Het Huis van Vrede is een centrale plek voor alle mensen om ook hun culturele erfgoed levend te houden. Iedereen met een initiatief dat het Betere Samen Leven bevordert is welkom om het Huis van Vrede als basis te gebruiken.
 
De Schoor, buurtcentrum Stedenpunt
De Schoor, Stedenpunt organiseert in Almere (stedenwijk) het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: ‘verder bouwen aan samen leven!’ Op brede school Stedenwijk, kunnen bewoners van alle leeftijden, verspreid over de hele stad, elkaar ontmoeten en deelnemen aan een hoeveelheid van activiteiten en cursussen.  Ca. 180 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 vrijwilligers. In buurthuis De Draaikolk zijn er talloze activiteiten voor jong en oud. Zo kan men bijvoorbeeld een acrylverf cursus volgen.
 
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
Onder de slagzin ‘voor elkaar in Almere’, opereert het VMCA ofwel de Vrijwilligers en mantelzorg centrale Almere. De VMCA is een zelfstandige organisatie die uitgaat van kansen en mogelijkheden voor vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties, met als missie hen te ondersteunen. Zij bevorderen sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit doen zij doormiddel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. Aan de Wagenmakerbaan 43 is de VMCA te vinden.
 
Inspiratie inc.
Op het bezoekadres Buurt-Thuis Akwaaba, Marathonlaan 11, te Almere, is de Inspiratie Inc. te vinden. Stichting Inspiratie Inc. ontwikkelt creatieve vormen voor sociaal ondernemerschap, participatie en coöperatie, en de kracht van diversiteit. De stichting richt zich op iedereen die een actieve plek in de samenleving zoekt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen; met verschillende achtergronden, cultuur, religie, en sociale status. Het doel is om nieuwe vormen te vinden, waarin iedereen kan deelnemen en positief bijdraagt. Het gaat om het inspireren en activeren, om gezamenlijk plekken te creëren, die als een nieuw thuis voelen. Inspiratie Inc.  ontwerpt en bouwt structuren en tuinen door gebruik te maken van nieuwe en oude technologie.
 
De Schoor Jongerenwerker Romeo Lobo
‘Hangjongeren’ in het centrum zouden tot irritaties leidden. Er werd in 2002 aangegeven dat de jongeren een ‘eigen’ plek moesten hebben in het stadscentrum. Om deze plek te ontwikkelen is er een ambulant jongerenwerker voor het centrum aangesteld. De ambulant jongerenwerker is Romeo Lobo, jongerenwerker bij stichting De Schoor. Romeo legt contact met de jongeren, hij biedt een luisterend oor en wil er samen achter komen wat de wensen en behoeftes zijn van. Daarnaast onderhoud hij contact met alle betrokkenen zoals de gemeente, politie en horecaondernemers om datgene wat zij aan te bieden hebben zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de kracht die de jongeren bezitten.
 
Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. In 2015 heeft het Jeugdsportfonds 42.813 kinderen een sportkans geboden. Het Jeugdsportfonds is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs. Het Jeugdsportfonds is actief in veel gemeenten en provincies. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben een zelfstandig Jeugdsportfonds, gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn aangesloten bij een provinciaal fonds.
 
Jeugdcultuur fonds
Het jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk voor kinderen tussen de 4- en 18 jaar lessen te volgen op het gebied van cultuur en kunst. Denk aan: Dans- en muzieklessen. Zo kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen toch deelnemen. De maximale bijdrage in Almere is €425 euro per kind, per cursusjaar. Het jeugdcultuurfonds is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs.
 
Stichting Almeerse Handen Ineen
Stichting Almeerse Handen Ineen is een stichting die zich inzet voor hun medemens die even wat meer steun of hulp nodig heeft in de brede zin van het woord. Men bied een luisterend oor, een dagje vreugde door de mensen een zorgeloze dag aan te bieden. Zo nodig voorziet de stichting mensen in hun eerste levensbehoefte met kleding, levensmiddelen en huisraad. De stichting draait geheel op vrijwilligers, waaronder enkele gespecialiseerde vrijwilligers zoals een pedagoog en een hulpverlener. De stichting draait op dit moment geheel op donaties.
 
Voedselloket Almere
Het VoedselLoket Almere(VLA) heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten en ondertussen de mensen te ondersteunen met voedsel, basis supermarktartikelen, kleding, speelgoed en ondersteuning in de vorm van gratis aanbod en advies. Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. VLA verwacht dat klanten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. VLA kan met trots melden dat haar cliënten gemiddeld na zo’n 6 maanden weer op eigen benen kunnen staan.
 
Fonds Bijzondere Noden
Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen met het Voedsel Loket Almere, met de lokale Diaconie en met andere hulporganisaties en leveranciers van tweedehands goederen. Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Het Fonds doet uitdrukkelijk niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (bij voorkeur tweedehands) goederen.
 
Wijkteam Almere Haven
De wijkteams zijn er voor inwoners van Almere die ondersteuning nodig hebben, of die iets voor een ander willen doen. Ieder wijkteam bestaat uit professionals op verschillende gebieden,  zo is er een WMO consulent, een jeugdhulpmedewerker, een maatschappelijkwerker, een opbouwwerker, vrijwilligerscoordinator en cliëntondersteuning. Net als alle andere wijkteams in Almere, zorgt ook het wijkteam van Almere-buiten voor steun bij het zelfstandig wonen, zorgen voor (een) kind(eren), opvoeding en werk. Het wijkteam Almere Haven is opgedeeld in verschillende gebieden. Almere Haven Centrum, De Werven, De Hoven en De Wierden
 
Leger des Heils Almere
Naast haar kerkelijk activiteiten is het Leger des Heils in Almere dienstbaar aan de samenleving onder meer onder de naam Maatschappelijke Dienstverlening korps Almere, afgekort MDV. Onder Maatschappelijke Dienstverlening verstaan zij het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. De hulp varieert van noodhulp tot het begeleiden van mensen die ‘t zicht op zaken kwijt zijn geraakt. De MDV organiseert hiertoe een groot scala aan activiteiten o.a. Nederlandse taallessen, het verstrekken van nood- en voedselpakketten in individuele gevallen, het gratis verstrekken van kleding in individuele gevallen en ontspanningsactiviteiten. De acitiviteiten worden bekostigd door een bijdrage van de kerkelijke leden, opbrengst verkoop tweede kans winkel, subsidie van de Gemeente Almere en giften.
     
Kwintes, locatie Jan Steen
Jan Steen is een activeringscentrum (AC), speciaal bedoeld voor mensen met uiteenlopende GGz-achtergronden. Ook buurtbewoners en geïnteresseerden zijn er welkom. Kunst, creativiteit, re-integratie en verbindingen in de wijk staan er centraal evenals de goede sfeer. Voor veel bezoekers voelt het Jan Steen daardoor aan als hun thuis. Bij Jan Steen draagt ieder zijn/ haar steentje naar vermogen bij met, waar nodig, de ondersteuning van elkaar, de vrijwilligers of de medewerkers. Activeringscentrum Jan Steen is een locatie van Kwintes-Flevoland. Kunst, reintegratie en verbinding in de wijk staan er centraal maar men is ook welkom voor koffie en gezelligheid. Daarnaast streeft dit AC ernaar om aan zo veel mogelijk maatschappelijke projecten deel te nemen.