15 juli 2013

Ontwikkelingen rondom Hectare Cultuur

Vlak voor de vakantie heeft de gemeenteraad er voor gezorgd dat de raad in september de de verdere ontwikkeling van de Hectare Cultuur (HaC) bespreekt. Dan moet er meer duidelijk zijn over geld, leegstand en de mogelijkheid om het plan van de Hectare Cultuur volledig te realiseren. Tijd om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar met vicefractievoorzitter Ciska van Rijn en fractie assistent At Kasbergenop een rij te zetten.

Hoe komt Almere aan het idee van een Hectare Cultuur?
Het idee van de HaC is het gevolg van een aantal samenvallende gebeurtenissen met als gemeenschappelijk kenmerk bezuinigingen. Zo meldde de Stichting de Kunstlinie (muzieklessen, cursussen beeldende cultuur, cultuureducatie, etc) dat men vanwege de bezuiniging op de subsidie niet meer in gebouw De Kunstlinie kon blijven. De stichting wilde verhuizen naar een goedkopere locatie. De huisvestingslasten van het gebouw De Kunstlinie drukten te zwaar op het budget van stichting De Kunstlinie.

Er werd ook door anderen bezuinigd
Bijna tegelijkertijd maakte de landelijke Raad voor de Cultuur duidelijk dat de subsidies voor Museum De Paviljoens en theatergroep Suburbia zouden opdrogen. Voor de toenmalige wethouder cultuur Arno Visser ontstonden diverse problemen. Een groot deel van gebouw de Kunstlinie zou leeg komen te staan en het voortbestaan van De Paviljoens en theatergroep Suburbia stonden op de tocht. Omdat de gemeente Almere zelf al zo’n € 37 miljoen moet bezuinigen was het niet mogelijk om de landelijke subsidiestop te compenseren. Bij dat alles was ook bekend dat de Schouwburg moeite heeft om alle eindjes aan elkaar te knopen. En die schouwburg zit ook in … gebouw De Kunstlinie. Het architectuurcentrum Casla verricht met een bescheiden subsidie wonderen, maar kon zich niet verder ontwikkelen.

Een dus moest Tom Poes een list verzinnen?
Inderdaad. Die list heeft wethouder Arno Visser vlak voor zijn vertrek naar de Algemene Rekenkamer zelf gepresenteerd. Er was een tamelijk ambitieus idee ontstaan met de naam Hectare Cultuur. De Schouwburg, Casla en De Paviljoens zouden samen één organisatie vormen. Die organisatie zou gehuisvest zijn in gebouw De Kunstlinie.

Was dat idee al helemaal in kannen en kruiken?
Nee, daarom is in het najaar van 2012 afgesproken dat de opvolger van Arno Visser het idee verder zou laten uitwerken. Die uitwerking zou de gemeenteraad dan in het voorjaar van 2013 kunnen bespreken. Dan zou de financiële uitwerking rond zijn en kon de gemeenteraad een definitief ‘ja’ of  ‘nee’ geven voor het idee van HaC.

Wat is er verder gebeurd?
De gemeente Almere heeft Patrick van Mil opdracht gegeven om HaC uit te werken. Van Mil is zakelijk directeur van het Stedelijk Museum geweest. Terwijl van Mil bezig was werd bekend dat stichting de Kunstlinie had besloten om zichzelf met ingang van 1 augustus 2013 op te heffen. Deze ontwikkeling staat los van het HaC-idee, maar kan van belang zijn vanwege de centjes.
In diezelfde periode werd bekend dat Casla niet wilde meewerken aan HaC. Uiteindelijk heeft Casla in april aangegeven wel mee te zullen doen in de HaC.

Was HaC dan in het voorjaar nog niet helemaal helder?
In juni heeft wethouder Scholten de plannen voor HaC aan de raad gepresenteerd. HaC kent een aantal pijlers: een hoogwaardige Kunsthal met verrassende tentoonstellingen, een fraaie Schouwburg met een brede programmering en een Stadsforum dat de architectuur, stedenbouw en landschapskunst van Almere en Flevoland op aantrekkelijke wijze presenteert. Theatergroep Suburbia en Jeugdtheatergezelschap Bonte Hond zullen in HaC gaan repeteren. Van Mil stelt voor om niet alle vierkante meters van Gebouw de Kunstlinie te gebruiken. Een deel van het gebouw kan dan als kantoorruimte aan bedrijven of instanties worden verhuurd. In de gemeenteraad bleek groot draagvlak te bestaan voor de uitwerking die Patrick van Mil heeft opgesteld.

Dus dat plan wordt uitgevoerd?
Was alles maar zo eenvoudig. Het college wil een deel van het voorstel realiseren. De extra jaarlijkse kosten van het volledige plan zijn namelijk € 350.000. Het college wil niet meer dan

€ 200.000 extra uitgeven voor de HaC. Bij de plannen hoort een verbouwing van € 1,4 miljoen. Wat opviel was dat een overzicht ontbrak met momenten waarop de gemeenteraad belangrijke besluitbelangrijke besluiten zou nemen over de realisatie van HaC. Ook over de herkomst van de in te zetten middelen bestond onduidelijkheid.

En die ontbrekende go/no momenten waren voor D66 en GroenLinks reden een motie in te dienen?
D66 en GroenLinks konden het niet waarderen dat de toegezegde beslismomenten ontbraken. De PvdA heeft de indieners aangeraden om de motie aan te passen en de financiële aspecten ook belangrijk te maken. Nu moet het college in september onder meer helderheid geven over de exploitatie (baten en lasten) van de Hectare Cultuur en de herkomst van de middelen waarmee de kosten bestreden zullen worden. Daarnaast krijgt de raad een duidelijk overzicht van de herbesteding van alle middelen die voorheen door de gemeente aan Stichting de Kunstlinie en de gebruikers van de Kunstlinie ter beschikking werden gesteld. Het college moet ook inzicht geven in de kosten van eventuele gedeeltelijke leegstand van het gebouw de Kunstlinie en de middelen waarmee die leegstandskosten bestreden zullen worden

Hebben D66 en GroenLinks het advies van de PvdA omarmd?
Inderdaad. De aangepaste motie is vlak voor de vakantie door een ruime meerderheid aangenomen.

Waarom is al die informatie voor de PvdA zo belangrijk?
In Almere staan nogal wat vierkante meters kantoorruimte leeg. Het is maar de vraag of de leegstande meters in De Kunstlinie snel verhuurd zullen zijn. Volgens de nieuwe spelregels voor het gemeentelijk vastgoed zouden de kosten die het gevolg zijn van leegstand ergens vandaan moeten komen. Als die kosten uit het cultuurbudget moeten komen kan dat wel eens een forse aanslag zijn op dat budget.

Aan de andere kant valt de structurele subsidie voor stichting de Kunstlinie – € 1,4 miljoen- vrij. Een deel van die subsidie is ondertussen herbesteed aan de Almeerse Scholen Groep – die de cultuureducatie op scholen gaat verzorgen – en aan het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. AJSO ontving voorheen subsidie via stichting de Kunstlinie. Wij sluiten niet uit dat een deel van de € 1,4 miljoen nog niet voor iets anders is herbestemd. Dat zou een mooie dekking kunnen zijn voor de nog ontbrekende € 150.000 om het totale plan van Patrick van Mil te kunnen uitvoeren.

En als er nog meer geld ‘over’ blijkt?
Dan zou dat wel eens bedoeld kunnen zijn om de kosten van de leegstand in gebouw De Kunstlinie te dekken. Mocht dat zo zijn, dan is de PvdA van mening dat het college zo snel mogelijk een culturele instantie naar De Kunstlinie probeert te halen die de leegstaande ruimte wil gebruiken. Dan kan dat geld gebruikt worden voor de uitvoering van cultureel programma in plaats van dekking kosten leegstand.

In september weten we meer?
Daar gaat de PvdA wel van uit.