Door op 20 april 2015

PvdA Almere: “Maak een plan voor stimuleren werkgelegenheid”

In december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdlijnennotitie ‘De economische kracht van Almere’. Deze notitie is door wethouder Pol opgesteld, naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van Almeerse ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en diverse overheden. Op de Politieke Markt van 9 april jl. is de raad geconsulteerd en konden de verschillende partijen meedenken over concrete vervolgstappen. De PvdA maakte dankbaar gebruik van deze gelegenheid en maakte duidelijk waar haar prioriteiten liggen.

Visie
Toen wethouder Pol in december zijn programma op hoofdlijnen presenteerde, was de kernboodschap duidelijk: zoveel mogelijk Almeerders moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. Volgens het UWV waren er in 2014 12.438 Almeerse werkzoekenden, twee keer zo veel als in 2008. Bovendien zit Almere al drie jaar op rij in een economische recessie. PvdA-raadslid Buyatui mist in de hoofdlijnennotitie desalniettemin een specifieke ambitie. “Er zijn geen concrete doelstellingen benoemd. In het verleden zijn er ook mooie plannen gemaakt die niet het gewenste resultaat opleverden en dat willen wij voorkomen. Wij missen dan ook een visie over de werkgelegenheid voor de relatief laagopgeleide Almeerder die veel te vaak zonder zit.”

Maatwerk
Almere kent veel laagopgeleiden, die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Hun kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan bij de vraag van Almeerse en regionale bedrijven. De PvdA wil weten wat deze specifieke groep Almeerders van het college kan verwachten. Buyatui: “De PvdA wil werk, dat past bij de Almeerse beroepsbevolking. Maatwerk, zou je het kunnen noemen. Daar waar veel werkloosheid zit willen we werkgelegenheid realiseren.” De PvdA wil dat het college bij het stimuleren of realiseren van bedrijvigheid rekening houdt met het feit dat een deel van Almeerders een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Buyatui: “Begin september werden wij ook nog geconfronteerd met berichten over de MBO-banen op niveau 2 en 3 die voorgoed zullen verdwijnen. Er dreigt volgens de experts een verloren generatie te ontstaan. De PvdA roept het college en het bedrijfsleven daarom op samen te werken om dit tegen te gaan. Het is cruciaal dat alle Almeerders mee blijven doen op de arbeidsmarkt.”

Aanbestedingsbeleid
De PvdA ziet graag dat het college haar verantwoordelijkheid neemt. Buyatui: “Juist in deze tijd is het belangrijk om een plan op te stellen waarmee meer banen gecreëerd worden. Het college stelt echter dat de gemeente geen banen creëert. Die opstelling vinden wij te makkelijk. De gemeente kan wel degelijk maatregelen treffen om de lokale economie te stimuleren en zo de Almeerse werkgelegenheid bevorderen. De gemeente kan grote aanbestedingen bijvoorbeeld klein maken, waardoor lokale MKB’ers meer kans op opdrachten krijgen en Almeerders aan de slag kunnen.”

Vrijetijdseconomie
Verder ziet de PvdA potentie in de vrijetijdseconomie. De sociaaldemocraten vinden dat de vrijetijdseconomie aan de kansrijke clusters moet worden toegevoegd. Buyatui: “De bestedingen en het aantal banen in deze sector zijn ondanks de crisis in de laatste jaren sterk toegenomen. De sector presteert in deze regio zelfs boven het landelijk gemiddelde. Gezien het vele groen en blauw dat Almere rijk is, is het eigenlijk verwonderlijk dat deze cluster nog niet als kansrijk is aangemerkt. Neem bijvoorbeeld het natuurgebied rondom stadslandgoed De Kemphaan: het grootste recreatiegebied van Almere, een plek met voldoende ruimte voor bedrijvigheid.”

OMALA
Daarnaast ziet de PvdA kansen door de ontwikkelingen bij vliegveld Lelystad. Raadslid Buyatui: “Nu de luchthaven groen licht heeft gekregen kan de investering in OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere) zich gaan uitbetalen. Wij zien graag dat het college in haar visie opneemt hoe er met OMALA zoveel mogelijk banen gerealiseerd kunnen worden die aansluiten bij de vraag van Almeerders.” Vlak voor het zomerreces zal het college een uitgewerkt economisch plan aan de gemeenteraad voorleggen.