Door op 1 maart 2015

PvdA: echte banen bij het nieuwe upcycleperron

Het bestaande recycleperron op De Steiger in Almere Haven is verouderd en voldoet niet meer aan de geldende milieueisen. Daarom wil het college wil dit recycleperron vervangen door een upcycleperron. De PvdA is enthousiast, maar geeft het college twee voorwaarden mee om dit plan verder te verbeteren.

Wat is een Upcycleperron?
Bij een regulier recycleperron worden afgedankte goederen gescheiden ingezameld, waarna recyclebedrijven de producten elders verwerken of bijv. verbranden. Bij het upcycleperron kunnen nog veel meer afgedankte goederen weer worden hergebruikt, waardoor de totale afvalstroom veel verder kan dalen. Er zullen bedrijfsruimten gevestigd worden, waar de ingezamelde producten op locatie verwerkt kunnen worden tot hoogwaardige grondstoffen en producten die aansluiten bij de wensen van ondernemers en consumenten. Op deze wijze kan optimaal vorm worden gegeven aan de circulaire economie. Naast het bieden van ruimte aan ondernemers kun je bijvoorbeeld denken aan een bezoekerscentrum met landelijke uitstraling, waar van alles wordt verteld en tentoongesteld over hergebruik, milieu, etc. Dit alles in het kader van “Stad zonder afval”.

Financiën
Voor het nieuwe te realiseren upcycleperron is geen business case opgesteld. Het college spreekt van een vervangingsinvestering. De investering voor de bouw is op € 5,4 miljoen geraamd. Dat is één miljoen euro meer dan wat voor een regulier recycleperron nodig is. Voor deze € 1,0 miljoen is een aanvraag gedaan bij het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). Binnenkort zal de raad beslissen welke projecten financiering krijgen vanuit het FVA. Vooruitlopend op dat besluit verzoekt het college de raad om alvast over deze € 1 miljoen te beslissen voor realisatie van upcycleperron . Indien de FVA-aanvraag niet gehonoreerd wordt, zal de bouw van een nieuwe perron alsnog worden beperkt tot een regulier recycleperron, aldus de portefeuillehouder.

PvdA wil meer participatie van bedrijfsleven
De PvdA vindt dat de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk is om het upcycleperron tot een succes te maken. Daarom willen we dat het college op zoek gaat naar een samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij het streven is om minimaal 50% co-financiering voor het upcycle gedeelte te verkrijgen. Daartoe is een motie ingediend.

PvdA wil echte banen i.p.v. re-integratieplaatsen
Bij recycleperrons in Almere zijn naar verhouding veel mensen werkzaam met een bijstandsuitkering die daar re-integreren. De arbeidsplaatsen op het eventueel nieuwe te realiseren afvalperron in Almere Haven zullen, als het aan het college ligt, mede worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van Almeerders op de arbeidsmarkt.

De PvdA vindt dat de werkgelegenheid op het eventueel nog te realiseren upcycleperron voor het grootste deel, minimaal 90%, moet bestaan uit reguliere betaalde arbeid. Maximaal 10% van de arbeidsplaatsen op het upcyclestation mag worden vervuld door personeel dat geen regulier betaalde arbeid verricht.

De PvdA heeft dit in een amendement opgesteld om het college er op te wijzen dat de gemeente, bij het herwaarderen van arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, een voorbeeldfunctie heeft. Daarom zou ook de arbeid op een upcycleperron grotendeels moeten bestaan uit regulier betaalde arbeid.

Op donderdag 5 maart aanstaande staat het upcycleperron weer op de agenda van de politieke Markt en zullen het amendement en de motie worden besproken.