Door Jerzy Soetekouw op 2 januari 2015

PvdA-raadslid Soetekouw: “Nieuwe participatieverordeningen roodgekleurd”

Op 1 januari is de Participatiewet in werking getreden. De gemeente is nu volledig verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de uitvoering van de verplichte tegenprestatie door bijstandsgerechtigden. Het raadsvoorstel voor het vaststellen van de participatieverordeningen is door het presidium tot beste raadsvoorstel van het afgelopen jaar verkozen. De afgelopen twee maanden is de raad druk bezig geweest met dit voorstel. Raadslid Jerzy Soetekouw blikt terug op een succesvolle periode: “De PvdA Almere was betrokken bij drie amendementen en drie moties en is er in geslaagd de verordeningen van een rode kleur te voorzien.”

Tegenprestatie
Vanaf 1 januari 2015 zullen ongeveer 2.000 Almeerders te maken krijgen met de tegenprestatie. Soetekouw: “De PvdA is tevreden met de keuze van het College om alleen mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt (op participatietreden 2 en 3) een tegenprestatie te laten leveren. Voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar geldt deze verplichting niet.”

De PvdA Almere vindt het belangrijk dat de doelgroep goed geïnformeerd wordt over de rechten en plichten die horen bij de verplichte tegenprestatie. De gemeenteraad stemde in met de motie van PvdA-raadslid Soetekouw die daarvoor zorgt: “Het college dient zorg te dragen voor adequate en toegankelijke informatie over de tegenprestatie. Informatie die schriftelijk en nadrukkelijk ook mondeling verstrekt dient te worden.”

Verder is de PvdA van mening dat de verplichte tegenprestatie mensen niet op kosten mag jagen. Op initiatief van de PvdA is dat met een amendement aan de verordening toegevoegd. “De kosten van het verkrijgen van de Verklaring Omtrent Gedrag komen niet ten laste van de bijstandsgerechtigden”.

De meerderheid van de raad heeft ingestemd met het PvdA-amendement over de inhoud van een tegenprestatie. Soetekouw: “De inhoud van een tegenprestatie is voor ons zeer belangrijk. Wij vinden het noodzakelijk dat de tegenprestatie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkene. Samen met andere linkse partijen in Almere zijn wij erin geslaagd dit belangrijke punt binnen te halen!”

Sollicitatieplicht
Een amendement van de PvdA over de sollicitatieplicht is niet door een meerderheid gesteund. Met het amendement wilden de Almeerse sociaaldemocraten excessieve en zinloze sollicitatieactiviteiten tegengaan. Soetekouw: “Wij kregen berichten van mensen die 3 maanden lang vijf keer per dag moeten solliciteren. Wie weet dat UWV van werklozen verwacht dat ze minstens vier keer moeten solliciteren, ziet dat er dan sprake is van overkill. Vaak ontbrak het dan ook nog aan feedback op de sollicitaties. Wij vinden dat nuttig noch leerzaam. Voor werkgevers betekent dat een extra belasting. Daarom stelde de PvdA voor om uit te gaan van de regel van maximaal verplichte 5 sollicitaties per week. Dat is al veel meer dan UWV verlangt. Mochten er dringende redenen zijn om hier vanaf te wijken – in het kader van leren solliciteren bijvoorbeeld – dan zou dat mogen. De PvdA wilde dan wel dat de sollicitant te horen zou krijgen hoe hij of zij effectiever zou kunnen solliciteren. Wat ons betreft een wezenlijke verbetering van de huidige praktijk. De meerderheid zag dat helaas anders.”

Maatregelen & Handhaving
Vanaf 1 januari 2015 zal er ook het een en ander veranderen aan de maatregelen en de handhaving voor bijstandsgerechtigden. De PvdA Almere is tevreden met een aantal duidelijk sociale keuzes dat het College heeft gemaakt. Soetekouw: “Wanneer bijstandsgerechtigden een keer (buiten hun schuld) niet of te laat op een afspraak komen, wordt in Almere niet direct de uitkering gehalveerd. Almere is dan coulant door de uitkering met 5% te verlagen. Almere biedt de mogelijkheid om een maatregel in drie maanden tijd te innen. Uit dat soort keuzes blijkt dat Almere niet kiest voor keihard rechts handhavingsbeleid, maar juist voor een redelijk sociale manier van sanctioneren.”

De PvdA Almere heeft met een motie aangegeven dat ook hier het bieden van goede voorlichting noodzakelijk is. Soetekouw: “Een goede en wijdverspreide kennis over de rechten en plichten over de nieuwe maatregelen- en handhavingsverordening, zal leiden tot een minder aantal op te leggen maatregelen. Dat is heel nuttig om schulden te voorkomen. Daarom heeft de PvdA het college opgeroepen om zorg te dragen voor adequate en toegankelijke schriftelijke en mondelinge informatie voor de doelgroep. Wij zijn er blij mee dat deze oproep door de gemeenteraad gedeeld is.”

Aan de slag
Raadslid Soetekouw blijft streven naar meer: “De belangrijkste opdracht is om zoveel mogelijk Almeerders weer aan het werk te krijgen. Als iedereen aan het werk is, zijn deze verordeningen helemaal niet nodig. Onze hoogste prioriteit ligt dan ook bij het creëren of stimuleren van werkgelegenheid. Dat is op dit moment niet eenvoudig. De overheid heeft daar maar een beperkte invloed. Wel kun je als gemeente het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld gastheren en –vrouwen bij de balie van het Sociaal Domein een echte betaalde baan aan te bieden. Voor dat soort oproepen is het in Almere kennelijk nog te vroeg: daar is helaas nog niet voldoende steun voor. Bij de PvdA Almere blijft dit hoog op de agenda staan. Ondanks de behaalde successen bij de participatieverordeningen is er nog veel te doen om van Almere een stad te maken waarin iedereen mee kan doen. Voorlopig blijven wij #aandeslagvoorAlmere!”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw is oud-wethouder Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie voor de PvdA Almere van 2018-2019. Tegenwoordig is hij als geassocieerd adviseur verbonden aan Lysias Advies in Amersfoort. Soetekouw had als wethouder in de gemeente Almere in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Werk & Inkomen), Inclusie & Diversiteit, Laaggeletterdheid en Aanpak personen

Meer over Jerzy Soetekouw