Door op 29 september 2016

Regenboogbuurt behoudt kleur

De Regenboogbuurt is in de jaren negentig gebouwd. Bij de opzet van de wijk is zeer zorgvuldig een kleurenstramien bedacht. Dit is heel bijzonder, want de Regenboogbuurt is hiermee de grootste woonwijk in Europa die op kleur is gebaseerd.

Om het unieke karakter van de wijk te behouden, is in veruit de meeste verkoopovereenkomsten van de woningen een eeuwigdurend kettingbeding opgenomen. Hierin werd bepaald dat de kleuren van de woningen niet veranderd mochten worden door de nieuwe bewoners. Helaas is dit niet overal gebeurd. In de afgelopen jaren is er ook nooit gehandhaafd. Er zijn zelfs inwoners die een goedkeurende verklaring van de afdeling Handhaving van de gemeente Almere hebben ontvangen, waardoor zij bepaalde kleuren van hun woning in de Regenboogbuurt mochten veranderen.

Motie “Laat de Regenboogbuurt niet van kleur verschieten” 
Dit had tot gevolg dat er in deze buurt nu al wat kleurveranderingen zichtbaar zijn. Reden om voor een comité van bewoners bij de PvdA aan de bel te trekken. Zij willen de kleuren van hun wijk in de originele kleurstelling houden. Omdat de fractie van de PvdA de Regenboogbuurt echt Almeers Cultureel erfgoed vindt, hebben wij samen met de fracties van D66 en ChristenUnie in februari jl. een motie ingediend. In deze motie gaven wij het college de opdracht om te onderzoeken hoe de originele kleuren in deze wijk het beste via publiekrecht konden worden geborgd. Ook vroegen we in de motie om een onderzoek onder de bewoners van de wijk, om te bekijken wat hun mening is over het behoud van de originele kleuren. Deze motie werd bijna unaniem aanvaard.

Onderzoeksresultaten
Het onderzoek onder de bewoners gaf aan dat 77% voor het behoud van de originele kleur van de puien en grote panelen is. 59% van de bewoners wil ook de kozijnen en deuren in de originele kleur behouden. Nu staan wij voor de vraag: Terug naar de originele kleurstelling, de kleuren vrijlaten of in een beperkte vorm vrijlaten?

Hoe nu verder?
Nu ligt een raadsvoorstel voor waarin het college voorstelt om de Regenboogbuurt als bijzondere buurt op te nemen in de welstandsnota, met een uitgebreide kleurbeschermingsregeling.  Ook stelt het college voor over 4 jaar het effect op de kleurstelling in de wijk te evalueren.

Op zich een prima raadsvoorstel, maar de fractie van de PvdA heeft moeite met een aantal tekstpassages in het raadsvoorstel die een voorschot lijken te nemen op de nieuwe welstandsnota en de kleurenbeschermingsregeling.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat alle puien en grote panelen de originele kleur moeten behouden, maar is er veel vrijheid bij de kleurbepaling van deuren en kozijnen. De PvdA vindt dat onvoldoende recht doen aan de grote meerderheid van de bewoners, die de Regenboogbuurt in originele kleurstelling wil houden. Aan de andere kant is er ook een grote groep bewoners die meer vrijheid wil. De PvdA vindt dat je hier niet zomaar aan voorbij kunt gaan.

Per complex bepalen
De PvdA vindt in ieder geval de complexen De Rode Donders, Rhapsody in Blue en Klein India van dermate meerwaarde, dat deze volledig in de originele kleurstelling moeten blijven. Inclusief deuren en kozijnen.

Voor de overige complexen willen wij dat de ambtenaren met een afvaardiging van de welstandscommissie nogmaals aan de slag gaan. Per complex moet dan bekeken worden of deze volledig origineel moet blijven, of er een beperkte vrijheid voor de kleuren van de deuren en kozijnen kan worden toegestaan (bijv. binnen de kleurenwaaier van de woning), of dat er van volledige vrijheid van de kleuren van de deuren en kozijnen sprake kan zijn. Tijdens de bespreking van dit onderwerp op de Politieke Markt heeft wethouder Tjeerd Herrema aangegeven het op deze manier te willen aanpakken.

Almeers Cultureel Erfgoed
Tenslotte: wij vinden dat de Regenboogbuurt Almeers Cultureel Erfgoed is. De fractie van de PvdA heeft vernomen dat de originele maquette van de Regenboogbuurt in de kelder van Erfgoed Centrum Nieuwland in Lelystad ligt te verpieteren. Wij willen dat uitgezocht wordt of deze maquette opgeknapt kan worden en op een centrale plek in de Regenboogbuurt permanent tentoongesteld kan worden. Vrijwilligers kunnen dan aan geïnteresseerden informatie over de Regenboogbuurt geven. Ook kunnen vanuit dit ‘Regenboogbuurtmuseum’ rondleidingen worden georganiseerd.