29 december 2014

Roodschrift: Buren van de Floriade nog niet enthousiast

Over amper acht jaar bloeit in het centrum van Almere de Floriade. De voorbereidingen zijn in volle gang. De gemeente trekt miljoenen uit en een commissie onder voorzitterschap van Cees Veerman heeft advies uitgebracht over het plan. Maar hoe reageren de buren van de toekomstige groene wijk? Roodschrift peilde de stemming bij Platform Filmwijk en sprak met Paul Vloothuis, Anno Winters en Hans Groen, die activiteiten in die wijk organiseren.

Getalsmatig valt het tegen, maar Paul Vloothuis is blij met de betrokkenheid van wijkbewoners. De laatste enquête in de Filmwijkkrant gaf 135 reacties. Gerekend naar het aantal  huishoudens een respons van bijna 4 procent. De Filmwijk moet een fijne wijk zijn om te wonen en te werken, is de eerste doelstelling van het Platform. We hebben zo’n 300 partners die ons ondersteunen.

De bewonersbijeenkomst over de Floriade trok 150 bewoners, de bezoeken aan het Vogeleiland ruim honderd. Om genoeg bezetting te hebben voor de verschillende functies in bestuur en werkgroepen is het platform voortdurend  op zoek naar meer contact met de bewoners.

Paul Vloothuis is ook belast met burgerparticipatie. Wat zijn de ervaringen met het college van burgemeester en wethouders, de politiek en dan specifiek gericht op burgerparticipatie? Vloothuis: ”Bewoners die zich verenigd hebben in de Burger Participatie Almere (BPA) zetten zich in voor het verbeteren van participatieprocessen in Almere. BPA heeft in het voortraject een burgeractiviteit georganiseerd, een enquête onder Almeerders gehouden en een conferentie georganiseerd. De resultaten zijn verwerkt in deze Almeerse Participatienota, die de gemeenteraad met algemene stemmen heeft aangenomen.”

”Op dit moment”, stelt Paul, “voldoen projecten daar nog te weinig aan.” Over participatie is Paul niet zo enthousiast. ”Ik bekijk het dan vooral in relatie tot de ontwikkelingen rond de Floriade. Ik word niet blij van de manier waarop de participatie in dat proces tot zijn recht komt.”

”Ik heb wethouder Mulder een brief gestuurd. In zijn antwoord beaamt hij dat communicatie in zo’n proces  heel belangrijk is voor burgerparticipatie en daarom is het onderdeel van het project Floriade. Het Platform hekent dat nog niet. We zien het meer als het afvinken door een ambtenaar. Als je goed wilt omgaan met burgerparticipatie, zet je een paar slimme jongens bij elkaar en geef je aan dat de kern van goede participatie is, dat je samen met bewoners en organisaties tot plannen komt die simpel door besluitvorming kunnen komen. Beter is om te komen met een participatieparagraaf waar exact in wordt bijgehouden waar je bent in dat project. In elke fase kan overleg plaatsvinden en dan wordt duidelijk wat je per trede aan de bewoners vraagt”.

Een goed voorbeeld van wat Filmwijkers met elkaar bereiken is het project Energiek. Arno Winters is betrokken bij dit initiatief. Anno: ”Doel van de werkgroep is om in 2022 een energieneutraal Filmwijk te hebben. Dan wordt net zoveel energie in de Filmwijk opgewekt als wordt verbruikt. Dit is een hoog doel, er is nog veel voor nodig. Concreet voorbeeld  is een zonnecentrale op het dak van OBS de Caleidoscoop.  Vijftien gezinnen investeren hierin om hun hele huishouden op deze manier te vergroenen. We wachten nu op toestemming  van de Almeerse Scholen Gemeenschap,  eigenaar van het gebouw.”

”Een kleiner project, op het dak van Supermarkt Vomar, is dat mensen per paneel kunnen deelnemen. Daar moeten nog veel mensen voor gevonden worden. Een ander project dat loopt is ‘Almeerse wind’. Filmwijk heeft de capaciteit van twee windmolens nodig. Windenergie is in het streven naar energieneutraal ‘groot bier’. Het gaat om participeren in die molens met de wijk want het is niet de bedoeling ze in de wijk te plaatsen. We zouden het fantastisch vinden als dat zou lukken. Wat we willen is dat bewoners meedoen met ‘energie packaging’ want nu gaan de voordelen naar grote investeerders”.

Hans Groen is belast met bestemmingsplannen en dus ook met de Floriade.  Hij heeft zich verbaasd over de voorlichting aan buren over de omgeving van het Weerwater. ”Bewoners zijn op diverse locaties voorgelicht. De uitkomsten zijn vastgelegd in een soort van stalenwaaiers. Dit heeft geleid tot een Concept gebiedsontwikkelingsplan met groene wiggen in de stad. Het eiland Utopia staat hier helemaal in het groen aangegeven, je wordt er warm van als je dit leest. Dit is in mei 2012 aan de raad aangeboden. Een maand later wordt het bidbook Floriade gepresenteerd en is het totaal anders dan in de ontwikkelingsplan is opgenomen. Er zit nu weinig visie in deze plannen over de ontwikkeling van het Weerwatergebied. Ik heb toen contact gezocht met het platform en heb gehoor gevonden binnen het bestuur ”.

Of hij ook kansen ziet? Groen: ”Tegen de organisatie van de Floriade hebben we gezegd:: ‘kom eerst eens met een reactie over hoe het uitzicht er uit komt te zien’. We kunnen onze kant wel opwaarderen maar als daardoor aan de overkant duizend bomen gekapt worden dan houdt het voor mij op. Dan ben ik er wel klaar mee. We geven het mooiste plekje van Almere weg maar wat krijgen we ervoor terug. Zolang de bedreigingen nog te erg zijn kun je niet over de kansen praten.”

”We willen als buren omgaan met de nieuwe woonwijk aan de overkant,  maar graag vanuit de houding:  kunnen we rekening houden met elkaars wensen, dit in de plannen opnemen en dan als goede buren verder samen leven. Het evenement moet hoge eindkwaliteit hebben is het enige kader. Daar maken wij ons grote zorgen over. Het college schijnt nu te weten waar het allemaal wel plaats gaat vinden. Voor de bewoners van de Filmwijk is het terecht dat ze zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen van de Floriade. Terwijl in het ontwikkelingsplan zo helder was wat er zou gebeuren. Vrees is dat bewoners aan de rand van Filmwijk en de mensen die recreëren in het Lumièrepark het mooie groene uitzicht verliezen. Als je kijkt naar de plaatjes in het bidbook word je niet vrolijk.”

Paul vult aan: “Participatie speelt nog maar heel beperkt een rol. Echt meedenken van mensen zodat ze niet alleen hun zorg neerleggen maar ook hun plezier erin kunnen leggen geeft een gevoel van ‘ik ben erbij betrokken’. Nu richten bewoners hun energie meer op de bedreigingen dan op de kansen. Tot nu toe zijn er alleen maar woorden, ook met betrekking tot de locatie van de camping, om het eiland groen te kunnen houden maar meer dan dat is het nog niet. Op dit moment neemt de gemeente haar eigen concept ontwikkelingsplannen niet serieus.”

“Wethouder Mulder kan hier een slag maken, de kloof dichten tussen bestuur en burger, want mensen maken de stad. Denk na met een aantal slimme mensen hoe je handen en voeten kan geven aan dit proces. Dit biedt kansen om burgerparticipatie op een hoger niveau te tillen, kansen voor de Floriade en we willen daar graag aan bijdragen en de Filmwijk positioneren als voorbeeldwijk.”