Door Jerzy Soetekouw op 6 juli 2016

Schriftelijke aanbevelingen

Geacht college,
In uw nieuwe beleidsplan armoedebestrijding spreekt u nadrukkelijk het voornemen uit om voortaan evidence based te werken. De PvdA Almere onderschrijft deze ambitie om te werken vanuit een basis van vastgestelde feiten. Dit kan er op termijn aan bijdragen dat de gemeente Almere de goede dingen op de juiste manier doet.

Meer dan een decennium wordt in Almere gewerkt aan integrale schuldhulpverlening. Van een uiterst ideologisch doel ‘iedereen schuldenvrij’ is op basis van ervaringen gekozen voor een meer realistisch doel: alleen nog maar hanteerbare schulden. Aanvankelijk zou de integrale schuldhulpverlening door één organisatie uitgevoerd worden. De huidige structuur bestaat uit PLAN groep en de organisaties die TOSS realiseren.

De basis voor de huidige structuur is in 2013 gelegd. Sindsdien worden schuldenaren met problematische schulden gescreend met behulp van een door wetenschappers ontwikkeld screeningsinstrument, Mesis©.[1] De invoering van Mesis zou ertoe bijdragen dat het Almeerse schuldhulpverleningsbeleid voortaan efficiënt en effectief uitgevoerd zou worden. Kortom: met Mesis zou Plangroep voortaan de goede dingen op de juiste manier doen.

De fractie van de PvdA heeft al geruime tijd de wens om na te gaan wat de effectiviteit is van de verschillende interventies binnen de Almeerse armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Om die reden hebben wij in de afgelopen twee jaar verschillende keren informeel en formeel gevraagd om meer informatie over de prestaties van de totale Almeerse schuldhulpverlening. De nieuwe structuur voor de schuldhulpverlening is ruim drie jaar geleden ingevoerd. Het is de fractie van de PvdA ter ore gekomen dat de schuldhulpverlening geëvalueerd zal worden. Met deze brief verzoekt de fractie van de PvdA bij een evaluatie gebruik te maken van wezenlijke longitudinale en informatie betreffende de schuldhulpverlening. De fractie van de PvdA geeft het College graag, in de bijlage, een aantal kaders en denkrichtingen mee voor deze evaluatie, met als doel om daadwerkelijk op basis van vastgestelde feiten een mening te kunnen vormen over het schuldhulpverleningsbeleid.

Wij vinden het van cruciaal belang om een goed beeld te krijgen van de mogelijke verbeterpunten binnen de schuldhulpverlening bij een eventuele doorontwikkeling van het huidige armoedebeleid. Niet alleen hebben schuldhulpverlening en armoedebestrijding ontegenzeggelijk veel raakvlakken; er gaat ook geld vanuit de middelen voor armoedebestrijding naar de schuldhulpverlening. In het nieuwe armoedebeleidsplan zegt u hierover: “Een effectieve schuldenaanpak is een essentieel onderdeel van armoedebestrijding.” Uit een evaluatie kan blijken of wij onze financiële middelen voor de juiste activiteiten inzetten en of die activiteiten op de juiste manier worden ingevuld. Kortom: doen wij werkelijk de goede dingen op de juiste manier?

In datzelfde beleidsplan is op te maken dat het aantal aanmeldingen bij PLAN groep, onze ‘poortwachter’ in de schuldhulpverlening, de afgelopen jaren is toegenomen. Daarnaast wordt aangegeven dat het aantal aangemelde personen dat niet is verschenen bij de screening eveneens drastisch is toegenomen. Voorts is er een stijging van de kosten voor bijzondere bijstand opgetreden, vooral vanwege kosten voor bewindsvoering. Daarnaast is er de afgelopen jaren gestart met Team Ondersteuning Schuldhulp Stabilisatie (TOSS) en lijkt het aantal Almeerders met structurele schulden niet af te nemen. Ondanks de vele Almeerse miljoenen die ieder jaar aan de schuldhulpverlener vergoed worden.

De PvdA-fractie is nieuwsgierig naar de cijfers sinds de invoering van de nieuwe systematiek van PLAN groep. De PvdA Almere is van mening dat het de afgelopen jaren onvoldoende een vinger aan de pols heeft kunnen houden als het gaat om de schuldhulpverlening in onze gemeente. Wij voelen ons genoodzaakt om middels deze ultieme poging eindelijk meer grip te krijgen op dit beleidsonderdeel. Wij achten een volledig beeld en een uitvoerige evaluatie van het beleid van cruciaal belang voor de herijking van het volledige armoedebeleid. Alleen dan is het mogelijk om schulden- en armoedebestrijding in de toekomst werkelijk evidence based invulling te geven. Met deze onorthodoxe brief proberen wij het goede op de juiste manier aan u over te brengen. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

In afwachting van uw reactie,

verblijft, namens de PvdA Almere en met vriendelijke groet,

J.A. Soetekouw

[1] http://goedopgelost.overheid.nl/almere-werkt-met-klantprofielen-voor-aanpak-van-schulden/

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw