Door op 9 juni 2016

Tariefdifferentiatie (Diftar) is niet nodig

Op donderdag 19 mei 2016 is het initiatiefvoorstel van de D66 ‘Afval scheiden loont echt’ in de raad besproken. De PvdA vond met name de timing van deze agendering zeer ongelukkig. Het college heeft net nieuwe plannen ontwikkeld om van Almere in 2020 een afvalloze stad te maken. Deze waren nog niet met desbetreffende wethouder besproken. De PvdA kan niet geloven dat  het bestaande instrumentarium nu al uitgewerkt is. Volgens gemeenteraadslid Hassan Buyatui zijn er met het bestaande nog voldoende mogelijkheden voor een doorbraak.

Aanbiedings- en scheidingsgedrag

Het college liet eind augustus 2015 aan de raad weten dat het aanbiedings- en scheidingsgedrag van de inwoners van Almere in de eerste helft van 2015 helaas minder verbeterd is dan gedacht. PvdA’er Buyatui ziet echter nog geen aanleiding om te spreken van een vertraging in het behalen van de beleidsdoelstelling. Buyatui: “De PvdA staat nog steeds achter de ambitie van de raad om in 2020 een stad zonder afval te zijn. Helaas is tot nu toe het scheiden van afval vooral een kwestie van de laagbouw geweest. Waar de laagbouw nu onder de 100 kilo restafval zit, is het aandeel van bewoners in appartementen bijna drie keer zo hoog (280 kg). Er zijn dus nog Almeerders die nog niet de kans hebben om het afval gescheiden aan te bieden. De PvdA wil dit verbeteren door veranderingen aan te brengen in de afvalinzamelingsstructuur. Op deze manier denkt de PvdA de inwoners van Almere te kunnen faciliteren en stimuleren het afval te scheiden.”

Bestaande instrumentarium

D66 concludeert dat het bestaande instrumentarium al uitgewerkt is. Buyatui: “Dit is niet helemaal waar. Het beleid rond het scheiden van afval is voortdurend in ontwikkeling! Zo mogen, bijvoorbeeld, sinds maart 2015 ook blik en drankenkartons bij de plasticverpakkingen. Iets wat tot kortgeleden niet mogelijk was. Bovendien wordt het bestaande beleid verder ontwikkeld. Binnenkort wordt het aangescherpte stuk ‘Almere stad zonder afval, een groeiende beweging’ in de raad besproken.”

Restafval op afstand

Bij “restafval op afstand” of “omgekeerd inzamelen” worden de voorzieningen voor het inzamelen van huishoudelijk restafval verminderd en de voorzieningen voor het gescheiden inzamelen verbeterd. D66 suggereert dat de stap naar omgekeerd inzamelen voorlopig nog niet in zicht is. Buyatui: “Dit is een bewering die niet goed genoeg is onderbouwd. Want er wordt op dit moment wel degelijk geëxperimenteerd met zogenaamde restafval op afstand! Naar mijn informatie variëren de loopafstanden tussen 150 à 350 meter. Dit wordt een interessant discussie straks bij de bespreking van de nieuwe plannen van het college. Volgens de PvdA is het de bedoeling dat het inzamelen van afvalstoffen nabij elk perceel voldoende laagdrempelig blijft”

Diftar

D66 vreest een toename van de hoeveelheid afval per huishouden omdat de consumptie zal aantrekken nu het einde van de crisis in zicht is. D66 wil daarom Diftar in Almere introduceren omdat de gemeenten die dit systeem toegepast hebben, goede resultaten zouden behaald hebben. Buyatui: “D66 vergat te melden dat er gemeenten zijn, zoals Zoetermeer, Amersfoort en Zwolle, die een streep gezet hebben door Diftar”. Diftar betekent dat in plaats van de afvalstoffenheffing te verdelen over alle inwoners, deze kosten worden gekoppeld aan de aangeboden afvalhoeveelheden. Buyatui: “De PvdA verwacht een toename van het aantal dumpingen en bijplaatsingen als de gemeente Diftar invoert. Gebruikmaken van andermans container kan ook een gevolg zijn van dit systeem.”

Stad zonder afval, een groeiende beweging

De raad heeft de ambitie om in 2020 een ‘Stad zonder afval’ te zijn. Het college is bezig -in samenspraak met de raad- om het bestaande beleid aan te scherpen, zodat de doelstelling binnen de gestelde tijd gerealiseerd kan worden. Buyatui: “We zullen straks eerst het voorstel van het college ‘Almere stad zonder afval, een groeiende beweging’ in de raad bespreken. Daarna wordt de bespreking over het initiatiefvoorstel van D66 hervat. Dit lijkt me de juiste volgorde. Je kunt geen gedegen standpunt innemen over een nieuwe voorstel zolang de plannen van het college niet door de raad besproken zijn. Daar komt bij dat het college ook heeft gemeld dat , indien dit nodig blijkt zijn, onderzocht zal worden op welke wijze Diftar verantwoord kan worden ingezet. Naar de mening van de PvdA is dit nu echt nog niet nodig!”