Door op 18 februari 2014

Vakonderwijs: om- en bijscholing met baanperspectief

ALMERE – Op donderdag 20 februari 2014 houdt Mostapha El Madkouri een Rondetafelgesprek over bij- en omscholing door middel van vakonderwijs met baanperspectief. Die Rondetafel is onderdeel van de Politieke Markt. De meeste partijen in Almere zijn het erover eens dat er werk van de uitkering gemaakt moet worden; een echte baan krijgen!

De PvdA wil dat zoveel mogelijk Almeerders aan het werk gaan. Bij- en omscholing vergroten de kans op een reguliere baan. De PvdA denkt dan met name aan banen in de technische sector. Daar is in Flevoland de grootste vraag naar.

De PvdA heeft in de zomer van 2013 eigen onderzoek gedaan. Er is gesproken met ambtenaren, wethouders en een aantal relevante partners in de stad. Deze drie partners doen mee aan het Rondetafelgesprek.

Op dit moment bestaat een gat tussen vraag en aanbod. Zowel de gemeente als de betreffende partijen in de stad, zoals het ROC, Technocentrum en de ondernemers, zijn het erover eens dat dit gat gedicht moet worden. Zij geven daarbij aan dat regie en draagvlak nodig zijn, zowel bestuurlijk als politiek.

Ondernemers in de stad zijn meer dan bereid om werkzoekenden in dienst te nemen. Daarbij geven zij aan geconfronteerd te worden met sociaal maatschappelijke problemen die niet makkelijk te overbruggen zijn.

De politiek kan hier een oplossing voor bieden doordat de gemeente deze knelpunten wegneemt. Een voorbeeld is het regelen van kinderopvang voor een moeder die prima in staat is om een nieuwe start te maken, maar door zorgtaken belemmerd wordt.

Kortom, mensen die willen werken maar kennis en vaardigheid ontberen, moeten weer begeleid worden naar een baan, mede met behulp van om- en bijscholing. De PvdA wil daarbij inspelen op de behoefte er bij bedrijven bestaat.

Voor wie wil de PvdA wat bereiken?

De doelgroep is tweeledig: De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op werk. Mensen die moeilijk meekomen of de kans niet krijgen om werk te vinden moeten geholpen worden door de overheid. Dat is voor hen goed en uiteindelijk goed voor de Almeerse samenleving. Anderzijds wil de PvdA dat Almeerse bedrijven voldoende beroepskrachten, met name in de techniek, in de toekomst voorhanden hebben.

Daarom stelt de PvdA voor dat de gemeente vakonderwijs faciliteert dat gemotiveerde werkzoekenden klaarstoomt voor een reguliere baan in Almere. Dit soort onderwijs richt zich op de treden 3 en 4 van de participatieladder: namelijk personen die arbeidsactivering en -toeleiding behoeven.

In de treden 3 en 4 is sprake van de concentratie van alleenstaande ouders. Deze groep blijkt uit landelijke cijfers, steeds minder te participeren op de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld de zorgtaak of gebrek aan de juiste kennis. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt om met name deze groep alleenstaande ouders extra steun te bieden zodat zij deel gaan nemen op de arbeidsmarkt.

 

Lees het agendavoorstel: http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=836848/type=pdf/Ronde_Tafelgesprek_PvdA_Vakonderwijs_door_om-_en_bijscholing_met_baanperspectief__RG-43__AGENDAVOORSTEL.pdf

Mostapha El Madkouri

Raadslid PvdA Almere