Door op 28 september 2015

Vertrek en ontmoeting

Donderdag 24 september 2015 was de laatste raadsvergadering voor wethouder Ruimte, Wonen en Wijken Henk Mulder. Tijdens diezelfde raadsvergadering heeft de gemeenteraad gestemd over de voordracht van Tjeerd Herrema als opvolger van Henk. Tjeerd is benoemd en Henk heeft afscheid genomen van de raad. Bij het vertrek en de komst van een wethouder horen woorden van de fractievoorzitter. Onderstaand de tekst van John van der Pauw.

Dit is een moment met tegenstrijdige gevoelens voor de PvdA. Wij nemen vandaag afscheid van onze zeer en breed gewaardeerde wethouder Henk Mulder en dragen met trots Tjeerd Herrema voor als zijn opvolger Ruimte, Wonen en Wijken. Henk Mulder kan deze veeleisende functie niet meer combineren met omstandigheden in zijn directe persoonlijke levenssfeer. Wethouder Mulder heeft mooie resultaten geboekt voor Almere: betere verbindingen met het oude land, meer geld voor Almere en de Floriade staat stevig op de rails.

Henk Mulder heeft de fractie van de PvdA tijdig voor de vakantie gemeld dat hij zich genoodzaakt zag  om het stokje door te geven. De fractie is aan de slag gegaan en heeft mogelijke kandidaten benaderd. Dat heeft geleid tot de voordracht die nu voorligt. Het is met gepaste trots dat wij de heer Tjeerd Herrema voordragen voor benoeming tot wethouder Ruimte, Wonen en Wijken.

De rode draden in het werk van Tjeerd Herrema zijn sociale rechtvaardigheid, emancipatie en een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn. Tjeerd Herrema is dan ook niet voor niets lid van de PvdA.

Tjeerd Herrema is zijn werkzame leven gestart bij de vakbond. Hij is actief geweest voor het COC en heeft zo ervaring opgedaan met de Canal Parade.
In de Indische Buurt heeft Tjeerd Herrema als stadsdeelvoorzitter aan een andere passie kunnen werken: Stads- en gebiedsontwikkeling. Hij is als Amsterdamse wethouder betrokken geweest bij de verbetering van de Almeerse bereikbaarheid over de weg en het spoor.

U kent de naam Tjeerd Herrema vanwege de Noord/Zuidlijn. Een project dat in grote problemen verkeerde toen Tjeerd Herrema als wethouder in Amsterdam aantrad. Tjeerd Herrema heeft de politieke verantwoordelijkheid genomen voor besluiten die tien jaar voor zijn aantreden al genomen waren. Van die periode heeft hij veel geleerd. Ervaring die hem rijper heeft gemaakt en die hem ook in Almere goed van pas zal komen.

Tjeerd Herrema is een man met zowel brede als grote bestuurlijke ervaring. Drie jaar als wethouder in Amsterdam en acht jaar lang als stadsdeelvoorzitter in diezelfde stad in de Metropool Regio Amsterdam. Ik zal u niet vermoeien met een uitputtende parafrase van het CV van Tjeerd Herrema. Ik merk slechts op dat zijn ervaring met wonen, als toezichthouder bij een corporatie en met de stimulering van de woningbouwproductie Almere goed van pas zullen komen.

Het lijkt er op dat een van de Almeerse fracties niet verheugd is. Die fractie meent iemand al te kunnen veroordelen nog voor hij iets in Almere heeft kunnen doen. De motie van die fractie heeft dan ook veel weg van een heksenjacht. Iets wat niet ongebruikelijk was in de Middel Eeuwen. Dat is kennelijk het referentiekader van de PVV: de duistere tijden van de Middeleeuwen en niet die van de Verlichting.

Er zijn – naast fatsoensnormen – minstens twee dragende redenen om de motie zo snel als maar mogelijk is naar de prullenbak te verwijzen. De eerste is dat het college zelf mans genoeg is om de taken te verdelen. Daar hoort de opmerking bij dat er een taakverdeling is vastgelegd in het coalitieakkoord. De PvdA heeft van de coalitiepartners begrepen dat die alleszins vertrouwen hebben in de geschiktheid van de heer Herrema.

De tweede dragende reden om de motie naar de prullenbak te verwijzen is dat de PVV klaarblijkelijk het rapport van de Enquêtecommissie Noord/Zuidlijn niet tot zich heeft genomen. Om dat gemis aan feitenkennis te compenseren zal ik drie conclusies citeren:
Conclusie 6: het college heeft verzuimd in de vroege besluitvormingsfase het Projectbureau Noord/Zuidlijn van de nodige kwaliteit te voorzien.
Conclusie  9: Het college en de  raad hebben de uitkomst van de markttoets naast zich neergelegd. de resultaten van zowel de eerste als tweede aanbestedingsronde wezen uit dat het onmogelijk was om de noord/ Zuidlijn te realiseren binnen het met het rijk overeengekomen budget, maar toch werd het aanbestedingsproces vervolgd.
Conclusie 19: Het college had het besluit tot het aanleggen van de Noord/Zuidlijn in 2002 niet aan de raad mogen voorleggen en de raad had dat besluit niet mogen nemen.

Het is een feit van algemene bekendheid dat de grootste fractie van de Almeerse gemeenteraad een verklaard tegenstander is van de Partij van de Arbeid en van Floriade. Henk Mulder heeft dat laatstelijk met meer dan een dozijn vragen naar zijn persoonlijke leefsituatie moeten bezuren. De ingediende motie kan dan ook niet als een oprechte zorg voor het grote project Floriade worden gezien. Die motie is slechts een mager onderbouwde poging om nog voor het aantreden van een nieuwe wethouder een heksenjacht te openen. Gelukkig leven wij niet in de dictatuur van de PVV, maar in een democratische rechtsstaat.

Zoals gezegd: de PvdA betreurt het vertrek van Henk Mulder en is verheugd de heer Tjeerd Herrema voor te kunnen dragen als zijn opvolger op de portefeuille Ruimte, Wonen en Wijken.

(Alle andere gemeenteraadsleden dan de zes van de indienende fractie hebben de motie verworpen. Met 28 stemmen voor en 7 lege briefjes heeft de gemeenteraad Tjeerd Herrema benoemd tot wethouder Ruimte, Wonen en Wijken.)