Door Aya Selman op 4 mei 2021

Motie vreemd aan de orde van de dag: Briefadres

RG-101/2021, PM#528, 20 mei 2021

Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt:
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen d.d.

De raad,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • ook Almere kampt met een tekort aan woonruimte;
 • het aantal mensen dat dakloos wordt toeneemt;
 • mensen (die dakloos zijn) over het algemeen niet altijd voldoende op de hoogte zijn met de (in Almere) geldende regels;
 • het niet hebben van een (brief)adres tot gevolg heeft dat men niet in aanmerking komt voor een uitkering;
 • het (te) laat indienen van een verzoek tot toekenning van een briefadres kan leiden tot een periode waarin geen aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering,

Van mening dat:

 • niemand er bij gebaat is dat personen, zeker zij die al in een lastige situatie verkeren, onnodig schulden opbouwen;
 • het veel problemen zou voorkomen indien personen aan wie een briefadres is toegewezen tijdig worden geïnformeerd over:
  • Het tijdstip waarop een aanvraag voor verlenging ingediend moet worden
  • De voorwaarden voor een eventuele verlenging
 • het vragen naar de bekende weg kan leiden tot irritatie en in elk geval onnodig werk oplevert,

draagt het college op:

 • om de beleidsregels dusdanig aan te passen dat betrokkenen tijdig geïnformeerd worden over de einddatum van de periode waarvoor een briefadres is verstrekt,
 • om de procedure voor een vervolgaanvraag dusdanig aan te passen dat reeds verstrekte gegevens die niet veranderd zijn niet opnieuw aangeleverd hoeven te worden,
 • om hiervoor een formulier te ontwikkelen waarmee een aanvrager op eenvoudige wijze aan kan geven dat de eerder verstrekte gegevens niet veranderd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aya Selman

Aya Selman

Wonen in Almere is niet altijd makkelijk voor iedereen in onze samenleving. Er zijn groepen in Almere die moeilijk mee kunnen doen. Denk aan migranten, zieken en mensen met een laag inkomen. Deze mensen gaven mij de motivatie en de kracht om te besluiten mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als nieuwe Nederlander wil

Meer over Aya Selman