Nieuw systeem woningzoekenden

Door Ruud de Jonge op 25 maart 2021

Schriftelijke vragen: Nieuw systeem woningzoekenden

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het voornemen van de Amsterdam en 14 omliggende gemeenten om een nieuw systeem te introduceren voor het bepalen van de volgorde in de toewijzing van sociale huurwoningen zoals beschreven in het volgende artikel: Nieuw systeem voor sociale huur: dit gaat er veranderen voor woningzoekenden – AT5?
  2. Bent u het met de PvdA eens dat een consistente regelgeving in de regio van belang is voor een eerlijke verdeling van de schaarse woonruimte?
  3. Is er binnen de Metropool Regio Amsterdam gesproken om een soortgelijke systematiek in de gehele Metropool regio (inclusief Almere) te realiseren
  4. Wat is de mening van het college in Almere over de voorgestelde systematiek in Amsterdam en de 14 omliggende gemeenten?
  5. Is de voorgestelde aanpassing onderwerp geweest in de besprekingen met de Woningcorporaties in Almere? Zo ja, wat is hun reactie op de nieuwe systematiek in Amsterdam en omliggende gemeenten? Zo nee, bent u bereid en/of voornemens om hierover in gesprek te gaan met de corporaties?
  6. Is het college van plan om het “Amsterdamse” systeem mee te nemen in de komende Huisvestingsverordening?
  7. In de voorgestelde “Amsterdamse” systematiek wordt actief zoeken beloond en dit vereist een goede toegang tot de online omgeving voor woningzoekenden. Niet alle Almeerders zijn even digivaardig. Indien het college een aanpassing in het woningzoekenden systeem overweegt, bent u dan bereid dit punt mee te nemen in de aanpassing systeem zodat de digitaal kwetsbare Almeerders niet uit de boot vallen?

TOELICHTING

De verdeling van sociale huurwoningen in Amsterdam en omgeving gaat in 2022 veranderen. Ook komt er een totaal nieuw zoek- en puntensysteem. Het plan houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. De colleges van burgemeester en wethouders van Amsterdam en 14 omliggende gemeenten zijn al akkoord met het nieuwe systeem, de komende weken buigt de Amsterdamse raad zich erover.
Het idee achter de nieuwe woonruimteverdeling is om af te rekenen met de extreem lange wachtlijst voor een sociale huurwoning.

ONDERTEKENING EN NAAM
De heer R.P. de Jonge (PvdA)

Update 13-04-2021

Het college heeft deze vragen beantwoord.

Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Wie ben ik? Net zoals veel Almeerders, kom ik oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik ben in 1983 naar Almere verhuisd en heb de stad nooit meer (als woonplaats) verlaten. Ik kom uit een echt rood nest waar de PvdA, de VARA en het Parool dagelijkse kost waren. Dat laat je nooit meer los. Almere heeft een

Meer over Ruud de Jonge