Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Ondanks de aantrekkende economie blijft het voor sommige mensen lastig om een (betaalde) baan te vinden. Ook onder werkende Almeerders komen wij regelmatig armoede tegen. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Almere één op de zes (!) kinderen opgroeit in armoede. Om mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug te geven wil de PvdA de Almerepas2 introduceren.

In de komende periode:

 • Is de proef inzake regelvrije bijstand afgerond en zijn op basis van de uitkomst vervolgstappen gerealiseerd.
 • Zijn de huidige armoederegelingen gehandhaafd en waar mogelijk uitgebreid met ontbrekende voorzieningen zoals een Stichting Leergeld.
 • Is er een betere schuldsanering voor jongeren.
  Wij willen in een experiment de schulden van Almeerse jongeren opkopen. Hier staat als tegenprestatie tegenover dat de jongere een leertraject moet doorlopen.
 • Is de ”Vroeg eropaf“ aanpak uitgebreid, armoedesignalering gebeurt ook op basis- en middelbare scholen.
 • Is de bekendheid met inkomensregelingen vergroot.
 • Is een gemeentelijk keurmerk voor bewindvoerders ingevoerd.
 • Is het normaal dat alle Almeerse scholieren meedoen met bijzondere schoolactiviteiten (zoals
  schoolreisjes), gezond eten en beschikken zij over de juiste studiematerialen. Geld mag daarbij
  geen belemmering zijn.
 • Is een Stadsbank van Lening opgericht, zodat Almeerders die het (tijdelijk) met minder
  middelen moeten doen daar snel, laagdrempelig en goedkoop terecht kunnen.
 • Zijn de tegenprestaties die wij van mensen vragen “maatwerk” en worden deze bij voorkeur in
  de (eigen) wijk uitgevoerd.
 • Is, in samenwerking met de verschillende ketenpartners, een sociale supermarkt gerealiseerd.
 • Zijn collectieve zorgverzekeringen af te sluiten tegen lagere kosten dan thans het geval is.
 • Zijn de thans bestaande activiteiten (financiële cafés, wijkteams, onafhankelijke cliëntondersteuning) optimaal benut. Indien nodig zijn er nieuwe initiatieven (toevoegen van maatschappelijk werkers aan het wijkteam) op het gebied van preventie, vroeg signalering en nazorg van schulden opgezet.
 • Zijn financiële dienstverleners verplicht om cliënten proactief te informeren over hun gedragscode. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een in te stellen gemeentelijk keurmerk.
 • Is schuldhulpverlening ondergebracht bij één of meer kwalitatief goede non-profit organisaties.
 • Is er expliciete aandacht voor stille armoede onder werkende armen, alleenstaande ouders, alleenstaanden en ouderen.
 • Is voor houders van een Almerepas, die gedurende een “langere” periode van een minimumloon rond moeten komen binnen Almere gratis openbaar vervoer buiten de spits beschikbaar.