Gemeentelijke zorg en Jeugdhulp

Hoe gezond iemand zich voelt wordt beïnvloed door de mogelijkheden die men heeft om zich, met behoud van eigen regie, aan te passen aan tegenslagen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. De PvdA vindt dat inwoners zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden.

Is zorg nodig dan moet je samen met een professional kunnen bepalen wat passende zorg is. Soms is het voeren van eigen regie moeilijk of niet goed meer mogelijk. Dan moet je een beroep kunnen doen op iemand waarmee een vertrouwensband bestaat of op gekwalificeerde, onafhankelijke ervaringsdeskundige ondersteuning. Bij zorg en ondersteuning geldt, ook als de school er bij betrokken is, de regel: één huishouden, één plan, één aanpak, één coördinator.

Wijkteams

De wijkteams lopen nogal eens tegen complexe problemen aan die zij niet kunnen oplossen. Voorkomen moet worden dat zo’n probleemsituatie, die van verschillende instanties tegelijk zorg en ondersteuning vraagt, tussen wal en schip raakt. De
PvdA wil knelpunten inventariseren en creatieve oplossingen stimuleren, zo nodig door buiten de lijntjes te kleuren.

Zorg

De PvdA wil dat er meer samenhang komt in beleid en uitvoering van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet (waarvoor de gemeente verantwoordelijk is), de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (waar het Rijk verantwoordelijk voor is). Het verbeteren van zorg en ondersteuning vraagt om een meerjarig partnerschap tussen gemeente, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten/cliëntenorganisaties. Klassiek aanbesteden in de vorm van selectief contracteren past hier niet bij.

De komende periode:

 • Is de overgang van Jeugdzorg naar zorg voor volwassenen gestroomlijnd.
 • Is de zeggenschap voor patiënten verbeterd zodat zij kunnen meepraten over de kwaliteit van
  de zorg. Hun mening wordt meegenomen bij het uiteindelijke besluit.
 • Is de wachtlijst bij Jeugdzorg en beschermd wonen ingekort.
 • Werken de wijkteams efficiënt en doeltreffend.
  Bij het onderzoek naar de beste manier van organiseren wordt ook gekeken naar het aantal
  wijkteams en de mogelijke samenwerking met de gebiedsteams en andere zorgverleners.
 • Worden er meerjarige overeenkomsten afgesloten bij de inkoop van ondersteuning en zorg. Daarbij zal de beoordeling van de door zorgpartijen ingediende plannen vooral gebaseerd zijn op:
  1. De door de gemeente in overleg met de patiënten/cliëntenorganisaties opgestelde kwaliteitseisen;
  2. Samenwerkingsplannen en het delen van verantwoordelijkheden met alle betrokken partners bij zorg in de wijk.
  3. Voorstellen voor het zorgvuldig omgaan met maatschappelijke kosten.
  4. Het beperken van bureaucratie.
 • Wordt alleen aanbesteed als dat verplicht is.
 • Zijn de ondersteuningsprofielen zo vastgesteld dat voor het grootste deel van de cliënten de kwaliteit van de ondersteuning is verbeterd. Voor inwoners met meerdere ondersteuningsvragen bestaat de mogelijkheid om op basis van maatwerk passende ondersteuning te bieden.
  Voorwaarde voor werken met ondersteuningsprofielen is dat er een breed aanbod van
  zorgorganisaties beschikbaar is en dat er keuzevrijheid wordt geboden.
 • Is er duidelijkheid over PGB’s. Er moet helder zijn wat je met je PGB wel of niet mag doen.
 • Is de toegang tot soa- en hivtesten laagdrempelig.
 • Is de eenzaamheid (van ouderen) verminderd.
 • Is het aantal zwangerschappen onder tieners teruggedrongen.