Onderwijs

De PvdA staat voor goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen, tijdens je hele leven. Elke Almeerder moeten een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Daarnaast spant de PvdA zich in voor goed hoger onderwijs binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Almeerse scholen behoren op alle niveaus tot de top van het Nederlands onderwijs. Hiertoe wordt er extra geïnvesteerd in de Almeerse leerkrachten.
  • De PvdA stimuleert voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) en het bezoek van peuterspeelzalen. Bij de start op de basisschool moet iedereen zoveel mogelijk een gelijke kans hebben. Preventie van mogelijke problemen en taalachterstanden bij jongeren moet zo vroeg mogelijk beginnen.
  • Bij goed onderwijs past ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid kent vele varianten, in de klas, in de school of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers moeten meer zeggenschap krijgen over hun school.
  • Het onderwijs doet aan leerlingen van 12-25 jaar een divers aanbod. Landbouw en groen, bouwkunde en water management, sport, kunst en cultuur en internationale ontwikkelingen.
  • We blijven inzetten op het behalen van certificaten door iedere schoolverlater. Er wordt tevens een vervolg gegeven aan de succesvolle ‘aanval op uitval’.
  • Ook meer- en hoogbegaafde kinderen hebben recht op passend onderwijs. Dat onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
  • We willen het aantal laaggeletterden met 50% terugbrengen. We zorgen voor training van goed opgeleide vrijwilligers om laaggeletterden tot VMBO niveau te brengen.
  • Er wordt blijvend geïnvesteerd in het hoger onderwijs in Almere.
  • Er wordt geïnvesteerd in veiligheid op scholen en in de directe omgeving van scholen.