Onderwijs

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen en de beste kansen krijgen voor de toekomst, onafhankelijk van het inkomen, opleidingsniveau of afkomst van de ouders. Daarom bestaat er voor de PvdA maar één soort onderwijs: het beste onderwijs. Het teruglopen van de kwaliteit van Almeerse scholen accepteren wij niet! In de komende vier jaar zetten wij alles op alles om het Almeerse onderwijs tot de top van Nederland te laten behoren.

In de komende periode:

 • Is het Almeers onderwijs op peil gebracht en zijn maatregelen genomen om dit zo te houden;
 • Is het lerarentekort in het (middelbaar) onderwijs teruggedrongen;
 • Zijn vormen van passend onderwijs voor alle Almeerse kinderen beschikbaar;
 • Is regulier schoolverzuim teruggedrongen;
 • Is aansluiting van het Almeerse onderwijs op de regionale arbeidsmarkt verbeterd;
 • Is het aanbod in het hoger onderwijs verbeterd, onder andere door de komst van de FlevoCampus;
 • Is het tekort aan stageplaatsen voor MBO- en HBO-studenten teruggedrongen door actieve samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en non-profitorganisaties in Almere en omgeving;
 • Is de keuzevrijheid in het MBO-onderwijs gewaarborgd door een divers aanbod van MBO-instellingen;
 • Is er een Kenniscentrum opgericht, gekoppeld aan de ROC’s, dat er voor zorgt dat de mismatch tussen het onderwijsaanbod en de te verwachten vraag naar vaardigheden wordt onderkend en zijn daarvoor passende leerwegen ontwikkeld;
 • Is een effectieve aanpak ontwikkeld tegen analfabetisme en laaggeletterdheid;
 • Is deelname aan peuterspeelzalen en aan voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) bevorderd. Als kinderen naar de basisschool gaan dan moeten zij gelijke kansen hebben, hiervoor moeten problemen en taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden onderkend en worden aangepakt.