Welzijn en Zorg

Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt organiseert. De wijze van financiering mag niet voor problemen zorgen. Kleinschalige professionele en vrijwillige initiatieven kunnen ontwikkeld worden naast grotere organisaties. Zij kunnen dan gebruik maken van elkaars sterke kanten en de menselijke maat terugbrengen.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De PvdA wil de toegang tot zorg makkelijker maken. Minder regels en goede voorlichting zijn belangrijk. De PvdA wil een goed toegankelijk WMO loket met deskundige medewerkers.
  • Wijkteams brengen de zorg en ondersteuning in de buurt en dichtbij huis.
  • Financiële draagkracht en financiële ondersteuning hangen af van de persoonlijke situatie en vragen om maatwerk.
  • Uitgangspunt is één huishouden, één plan, één coördinator.
  • Oudere Almeerders en bewoners met beperkingen wonen in levensloopbestendige en aangepaste woningen. Ook zijn er adequate ondersteuning en servicevoorzieningen in de directe omgeving.
  • Er komt een sociale ombudsman voor Almeerders voor behandeling van klachten over het sociale domein.
  • Er moet voldoende noodopvang zijn voor alle dak- en thuislozen. Zeker in de winter.