Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte, iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. De PvdA vindt dat wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

In de komende periode:

 • Zijn de wachtlijsten teruggedrongen en daardoor de slaagkansen voor het verkrijgen van een sociale huurwoning vergroot.
  Dit doen wij onder meer door de leegstand van kantoren te benutten, in te zetten op het splitsen van woningen en het opschroeven van de woningproductie. Wij gaan door met het uitbreiden van de sociale huur/koopwoningen voorraad.
 • Is er een passende oplossing voor dure “scheefwoners”.
  We gaan met corporaties op zoek naar mogelijkheden om de huur te beperken tot maximaal 35% van het besteedbare inkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld door in te zetten op passende huisvesting en het verbeteren (aantrekkelijk maken) van doorstroming.
 • Is 40% van de totale woningvoorraad sociale koop of huur.
  Wij zijn voor sociale huur/koop in Oosterwold, zodat Almeerders met een laag inkomen ook op een duurzame manier kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in die wijk.
 • Is door de woningcorporaties verantwoordelijkheid genomen voor de realisatie van een betaalbare huur;
 • Ondersteunen wij bewoners die een wooncoörporatie willen starten;
 • Is er, voor inwoners die een wooncoörporatie willen starten maar moeilijk een financiering kunnen krijgen, de mogelijkheid om een sociale hypotheek af te sluiten.
 • Is er een corporatiehotel voor Almeerders die tijdelijk geen woonruimte hebben.
 • Is er een verordening waarmee de overlast door kamerverhuur wordt beperkt.
 • Zijn er extra sociale huurwoningen met een maximale huur tot de eerste aftoppingsgrens van (thans) € 592,– per maand gerealiseerd.
 • Is er een woonvoorraad die ook voldoet aan de behoefte van oudere Almeerders;
 • Zijn de huisvestingsmogelijkheden voor starters (zoals jongeren en studenten) verbeterd.
 • Wordt bij grootschalige nieuwbouwprojecten een mix aangehouden waarbij 40% van de woningen (huur en koop) sociale woningbouw is.
  Dit kan door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties deze gebieden gezamenlijk te laten ontwikkelen. Het resultaat is een goede spreiding van sociale woningen door de hele stad en binnen stadsdelen.