werkstaking Nij Beets 5 mei 1890

Werkstaking bij Nij Beets 5 mei 1890