Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

Steeds meer mensen moeten met een laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand in armoede hoeft te leven. Wij willen het huidige beleid gebaseerd op de drie P’s (preventie, participatie en perspectief) voortzetten. Armoede bestrijd je niet alleen met geld, maar vooral door mogelijkheden te bieden zelf uit de armoede te komen.

Lees verder

Economie

De PvdA streeft naar een sterke Almeerse economie. Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij.

Lees verder

Jeugdzorg

Het is van essentieel belang dat kinderen opgroeien in een zorgzame en veilige omgeving, zowel binnen het gezin als daarbuiten. De Jeugdzorg is vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. De PvdA wil dat in het jeugdbeleid nadruk komt te liggen op preventie.

Lees verder

Kunst en cultuur

De PvdA vindt een gezonde kunst- en cultuursector van groot belang voor Almere en ondersteunt, waar nodig, de continuïteit van de vele kunstinitiatieven. Door slim gebruik te maken van leegstaande ruimtes en naar de ideeën van kunstenaars over gebruik van ruimtes te luisteren, kan de voedingsbodem voor een levendig kunstenaarsklimaat versterkt worden.

Lees verder

Onderwijs

De PvdA staat voor goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen, tijdens je hele leven. Elke Almeerder moeten een gelijke kans krijgen om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Daarnaast spant de PvdA zich in voor goed hoger onderwijs binnen de Almeerse gemeentegrenzen.

Lees verder

Ouderenbeleid

Het aantal ouderen groeit sterk in Almere. De PvdA wil dat ouderen een volwaardige plaats hebben midden in onze samenleving. Actieve ouderen moeten de mogelijkheid hebben om hun energie, hun deskundigheid en hun ervaring in te zetten voor de samenleving. Ook ouderen met beperkingen, zowel lichamelijk als financieel, moeten zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Ook als ze meer ondersteuning nodig hebben.

Lees verder

Sport

Sport is belangrijk. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Veel professionals en veel vrijwilligers zetten zich in om Almere in beweging te krijgen, dagelijks te sporten en zo mogelijk topprestaties te leveren. De PvdA vindt het van essentieel belang dat het voor alle Almeerders mogelijk is om te sporten en stimuleert de integratie van het sporten in het onderwijs.

Lees verder

Veiligheid

De PvdA wil dat Almere voor iedereen een veilige stad is. Net als alle andere grote steden kent Almere criminaliteit en overlast. Daar strijden we tegen. We investeren bovenal in het voorkomen van deze problemen. Hierbij doen we ook een oproep aan de Almeerders zelf. Iedere burger is (mede-)verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn omgeving. Veiligheid vraagt betrokkenheid en alertheid en zorg voor elkaar. In samenwerking met ondernemers, politie en onderwijs werken we aan een veiliger Almere.

Lees verder

Welzijn en Zorg

Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt organiseert. De wijze van financiering mag niet voor problemen zorgen. Kleinschalige professionele en vrijwillige initiatieven kunnen ontwikkeld worden naast grotere organisaties. Zij kunnen dan gebruik maken van elkaars sterke kanten en de menselijke maat terugbrengen.

Lees verder

Werk en inkomen

Werk is voor iedereen erg belangrijk. Werk zorgt voor een inkomen, het geeft zelfrespect en zelfstandigheid. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. En bij werk hoort natuurlijk een fatsoenlijk inkomen. De PvdA werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profitsector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren.

Lees verder

Wijken

Almere heeft een schitterende opbouw van stadsdelen. De PvdA wil dat Almeerders nu en in de toekomst met plezier in Almere kunnen wonen, werken, studeren en genieten van hun vrije tijd. Daarom doet de PvdA een oproep aan de bewoners om de stad mee op te bouwen, schoon en veilig te houden. Kortom een stad waar mensen de stad maken.

Lees verder

Wonen

De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. De stijgende huurprijzen vormen met name voor Almeerders met een laag inkomen een bedreiging. Ook huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen. De PvdA vindt dat het wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

Lees verder