Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Ondanks de aantrekkende economie blijft het voor sommige mensen lastig om een (betaalde) baan te vinden. Ook onder werkende Almeerders komen wij regelmatig armoede tegen. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Almere één op de zes (!) kinderen opgroeit in armoede. Om mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug te geven wil de PvdA de Almerepas2 introduceren.

Lees verder

Burgerparticipatie en wijken

Wijkbewoners kennen hun buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat een buurt nodig heeft. De PvdA stimuleert deze betrokkenheid en wil de bewoners meer zeggenschap geven over hun eigen wijk.

Lees verder

Cultuur en kunst

Wij stimuleren diverse kunstvormen: van architectuur tot poëzie, van beeldende kunst tot theater enzovoort. Voor de PvdA is het belangrijk dat cultuur zich in vele vormen kan uiten en dat kunst betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen, met name voor jongeren. Almere is hierin innovatief.

Lees verder

De burger en de gemeenteraad

Bewoners kunnen op verschillende manieren contact zoeken met een gemeenteraadslid en de Gemeenteraad. Zij kunnen inspreken op de Politieke Markt.

Lees verder

Discriminatie

De PvdA wijst iedere vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol, ongeacht achtergrond of seksuele geaardheid. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Het gaat niet om achtergrond, maar om toekomst.

Lees verder

Duurzaamheid

Almere wil een duurzame stad zijn, waar het opwekken van duurzame energie een belangrijke bijdrage aan levert. Almere is voor een groot deel al gasvrij en er zijn meer mogelijkheden. Bewonersgroepen kunnen aandelen kopen in energiecollectieven, zelf producent worden van alternatieve energie, zoals windenergie, zonne-energie en met energie op basis van warmwaterbronnen.

Lees verder

Financieel verantwoord

De PvdA kiest er voor om bezuinigingen geleidelijk te realiseren, waarbij wij de menselijke maat in het oog houden. Ook op lokaal niveau dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Lees verder

Floriade

De Floriade is een belangrijk nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van Almere en sluit aan bij de pionierstraditie van bouwexpo’s. Het evenement helpt ons de groene duurzame ontwikkeling van de stad te versnellen door: groene energie, minder afval, versterken van het groen in de stad, klimaatneutraal bouwen en gezonde voeding.

Lees verder

Gemeentelijke zorg en Jeugdhulp

Hoe gezond iemand zich voelt wordt beïnvloed door de mogelijkheden die men heeft om zich, met behoud van eigen regie, aan te passen aan tegenslagen op fysiek, psychisch en sociaal gebied. De PvdA vindt dat inwoners zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden.

Lees verder

Lokale ondernemers

Onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid leveren kansen op voor lokale en regionale ondernemers, lokale productie en kleinschaligheid bieden mogelijkheden. Waar dat nodig en mogelijk is, levert de gemeente een bijdrage aan investeringen die leiden tot een langdurige economische impuls.

Lees verder

Onderwijs

Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen en de beste kansen krijgen voor de toekomst, onafhankelijk van het inkomen, opleidingsniveau of afkomst van de ouders. Daarom bestaat er voor de PvdA maar één soort onderwijs: het beste onderwijs. Het teruglopen van de kwaliteit van Almeerse scholen accepteren wij niet! In de komende vier jaar zetten wij alles op alles om het Almeerse onderwijs tot de top van Nederland te laten behoren.

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling

Een van de grootste kwaliteiten van Almere is dat het een blauw/groene stad is. Zowel het blauw als het groen is met elkaar verbonden en is in alle wijken aanwezig.

Lees verder

Sport

Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk, het is goed voor je gezondheid en het levert sociale contacten op. Er zijn nog steeds mensen die om verschillende redenen weinig bewegen of niet sporten, een financiële reden mag geen belemmering zijn.

Lees verder

Veiligheid

Wie zich niet veilig voelt kan niet vrij zijn. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor vrij zijn in een democratische samenleving. Bij veiligheid hoort preventie door het optreden van wijkagenten en boa’s, wij laten handhaven waar het nodig is en hanteren een strafmaat, die als “voldoening” wordt ervaren. Het lokale bestuur heeft hiervoor mogelijkheden en treedt hierover in overleg met de Officier van Justitie.

Lees verder

Verkeer en vervoer

De Almeerse bedrijvigheid is afhankelijk van het verkeer en vervoer, Almere moet goed bereikbaar zijn en blijven. Verkeer is echter ook een bron van fijnstof en levert een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2.

Lees verder

Werk

Werk staat bij de PvdA voorop, iedereen verdient een kans op werk en een rechtvaardig inkomen. Wij vinden dat tegenover (betaalde) arbeid een eerlijk loon moet staan. Overheden hebben als werkgever hierin een voorbeeldfunctie, wij vragen dit ook van de gemeente Almere.

Lees verder

Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte, iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. De PvdA vindt dat wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

Lees verder