1. Betaalbaar wonen in een leefbare wijk
Verkiezingsprogramma

1. Betaalbaar wonen in een leefbare wijk

Kernwaarde: Iedereen heeft een betaalbaar dak boven zijn hoofd.

Almere is een prachtige stad, waar water en natuur overal dichtbij zijn. Almeerders zijn trots op deze blauwgroene structuur en geven aan dat dit een van de belangrijkste redenen is om in Almere te wonen. Met de vijf stadsdelen die allemaal een eigen karakter hebben is er ook echt iets te kiezen in Almere. Dat zien we goed terug in de bevolkingsgroei. Anno 2021 wonen er meer dan 215.000 mensen in Almere en dat worden er ieder jaar meer. In de komende decennia moet Almere doorgroeien naar 350.000 inwoners. Voor de Partij van de Arbeid is het essentieel dat onze stad haar groenblauwe karakter behoudt en dat er in alle wijken ruimte blijft voor alle inkomensgroepen.

Een goed onderhouden stad is van groot belang voor het woonplezier van Almeerders en voor de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de stad hebben geleid tot een vervuilde stad. In de raadsperiode 2022-2026 moet hier een grote verbeterslag plaatsvinden. Verder zien we dat het groot onderhoud van bruggen, wegen en parken een forse achterstand heeft opgelopen. Die moet worden ingelopen.

Wonen is een recht

Wonen is een eerste levensbehoefte. De Partij van de Arbeid vindt dat wonen in Almere voor iedereen betaalbaar moet zijn. We zien alleen dat in Almere, net als in de rest van Nederland, woningen buiten het bereik raken van mensen met een modaal of lager inkomen. Dit is onacceptabel en hier moet de overheid een antwoord op hebben. Iedereen heeft immers recht op een dak boven het hoofd.

Voor iedereen een passende woning is daarbij ons uitgangspunt. Als gemeente tonen we daadkracht en zorgen we ervoor dat we weer zelf bepalen voor welke doelgroepen er wordt gebouwd. Winst is niet de belangrijkste factor bij ons grondbeleid, maar het realiseren van betaalbare woningen in leefbare wijken. Bouwen doen we immers voor mensen, de huidige en de toekomstige Almeerders.

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is intussen meer dan 10 jaar en gaat met de bouwplannen van het huidige college verder toenemen. Maar ook de doorstroming stokt omdat het prijsverschil tussen sociale huurwoningen en commerciële verhuur te groot is. Dat betekent dat er een goede mix van kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd moet worden. De grootste druk zien we bij de betaalbare (sociale) woningen, daar is de woningnood het grootst. Daarom moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn juist hier naar oplossingen te zoeken. Er wordt versneld gebouwd voor met name de lagere inkomensgroepen, zodat de wachtlijsten voor sociale (huur-)woningen worden teruggedrongen. Gemengde wijken zijn de norm, dit geldt voor de Partij van de Arbeid – zonder uitzondering- voor alle Almeerse wijken.

Woningbouwcorporaties hebben bij de bouw, verhuur en verkoop van woningen een grote rol. De Partij van de Arbeid wil met de corporaties in gesprek om zo tot een optimale verdeling te komen die aansluit op de vraag. Daarbij ligt voor de komende 4 jaar het accent op de sociale huur. In de Woonvisie wordt hierover een paragraaf opgenomen.

Vanuit de stad zien we ook veel initiatieven die gericht zijn op het realiseren van betaalbare woningen. Bijvoorbeeld door wonen in combinatie met (ouderen)zorg, door (ondersteuning bij) het oprichten van een wooncoöperatie, of door het bouwen van Tiny Houses. Dit soort initiatieven willen we stimuleren. Transformatie van kantoren naar woningen moedigen we aan.

De Partij van de Arbeid wil bovendien dat we anders gaan denken over wonen. Woningen zijn geen beleggingsobject om zoveel mogelijk geld mee te verdienen. Woningen zijn bedoeld voor mensen om in te wonen, tegen een redelijke prijs. Het opkopen van woningen door beleggers willen we dan ook tegengegaan. Dit geldt ook voor woningsplitsing. Te veel betaalbare woningen zijn in de afgelopen jaren opgekocht door beleggers en vervolgens gesplitst in veel duurdere, maar kleine, appartementen. Verder vergroot het op sommige plekken in de stad de overlast en draagt het bij aan het vergroten van de parkeerdruk.

Hoe gaan we dit doen?

 • Voor elk nieuwbouwproject geldt een norm van minimaal 40% sociale huur (door woningcorporaties of lokale coöperaties), 20% middeldure huur en 20% betaalbare koop. Voor sociale huurwoningen hanteren we menswaardige criteria. We bouwen geen hokken, maar volwaardige huizen.
 • We maken € 100 miljoen vrij voor een woningfonds waarmee we sociale en innovatieve woningbouwprojecten stimuleren.
 • We richten een stichting voor sociale koopwoningen op. De stichting regelt de toewijzing van de woningen. De stichting heeft bij verkoop het eerste recht op koop. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd wat de voorwaarden zijn bij verkoop. Daarbij is het uitgangspunt dat een sociale koopwoning betaalbaar blijft voor volgende bewoners.
 • We stimuleren en faciliteren sociale huurwoningen en innovatieve wooninitiatieven door lagere grondprijzen en begeleiding te bieden.
 • In ieder stadsdeel wordt er ruimte gecreëerd voor experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses en Wiki Houses. We staan open voor ‘out-of-the-box’-ideeën om betaalbare (grondgebonden) woningen te realiseren.
 • Initiatieven op het gebied van levensloopbestendige woningen worden gestimuleerd.
 • Kantoorruimte wordt steeds minder relevant nu mensen vaker thuis werken. Waar mogelijk worden kantoren getransformeerd tot aantrekkelijke woningen. Hier horen natuurlijk ook voorzieningen bij.
 • We introduceren een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw en voor nieuwbouw, zodat woningen ook echt weer een huis voor mensen worden en geen investeringsobject voor beleggers.
 • Woningsplitsing gaan we tegen door daar zeer strenge eisen aan te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren en het voorkomen van mogelijke overlast. Woningsplitsing is alleen toegestaan bij koopwoningen vanaf € 350.000 en wanneer dat de leefbaarheid van de omgeving niet onder druk zet.
 • Wij willen dat de geldende splitsingsverordening aangepast wordt om kangoeroewoningen (zodat meerdere generaties bij elkaar kunnen wonen) mogelijk te maken.
 • We voeren een Almeerse verhuurdersheffing in. Een woning mag alleen verhuurd worden als je daar een vergunning voor hebt.
 • Het woonlastenfonds stijgt mee met de groei van Almere.
 • We zetten in op het realiseren van meer jongeren- en starterswoningen (door nieuwbouw en/of transformatie), zodat Almeerse jongeren in hun stad kunnen blijven wonen.
 • We kijken naar manieren om mensen te helpen in een meer passende woning te gaan wonen. Ouderen die een grote woning achterlaten krijgen bijvoorbeeld korting op de huurprijs van een kleinere woning zodat hun maandlasten dalen.
 • Huurders die een sociale huurwoning in Almere achterlaten krijgen voorrang op middeldure huurwoningen.
 • Wij willen niet dat het opknappen van een buurt ertoe leidt dat de oorspronkelijke bewoners (met een lager inkomen) er niet meer kunnen wonen. We gaan niet mee in de landelijke trend om betaalbare woningen te slopen en daar duurdere huizen voor terug te plaatsen, onder het mom van het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. In de plaats hiervan zien wij veel meer in het investeren in de bestaande wijk met haar bewoners.
 • We bestrijden discriminatie binnen volkshuisvesting door verhuurders en makelaars die discrimineren harder aan te pakken en het voor huurders makkelijk te maken aangifte te doen.
 • We zetten ons in voor voldoende passende huisvesting voor mensen met een (fysieke) beperking.
 • We werken de achterstand weg bij het huisvesten van mensen die weer zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld na een zorgtraject of jeugdhulp.

Een leefbare wijk

Almere is een jonge stad waar het fijn wonen is. Fijn wonen betekent niet alleen een prettig huis, maar ook een aantrekkelijke straat en buurt. Een buurt waar veel groen is te vinden, waar kinderen veilig kunnen spelen, waar geen afval op straat ligt en waarvan de omgeving goed is onderhouden en waar mensen prettig samenleven. Dit bereiken we door investeringen van de gemeente, maar vooral samen met de buurt. Wij accepteren het niet dat bepaalde wijken afglijden, daarom monitoren we in iedere wijk hoe het staat met de woonomstandigheden, veiligheid, gezondheid, onderwijskansen en inkomenspositie. Wijken die van het gemiddelde afwijken krijgen extra aandacht.

Hoe gaan we dit doen?

 • Het schoonhouden van de publieke ruimte is een van de kerntaken van de gemeente, maar ook bewoners dragen hier graag een steentje aan bij. We zoeken naar manieren om deze samenwerking te versterken. Initiatieven vanuit de buurt worden (financieel of materieel) ondersteund.
 • We introduceren groene wijkbudgetten voor buurtinitiatieven gericht op groen en beheer
 • Om het bijplaatsen (dumpen) van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan investeren we in “afvaltuintjes”.
 • We maken een goede planning zodat we precies weten wanneer we welke kosten moeten maken ten aanzien van (groot) onderhoud. Bij groot onderhoud zorgen we er meteen voor dat de openbare ruimte klimaatbestendig wordt aangelegd.
 • Bij beheer en onderhoud wordt er rekening gehouden met de biodiversiteit. Chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Roundup) worden in geen geval meer gebruikt.
 • We benutten de ruimte onder bomen (boomspiegels) voor inheemse planten die goed zijn voor insecten en vogels.
 • Er komt een actieplan voor de verzakkingsproblematiek in Almere.
 • We stimuleren vergroening en gaan verstening tegen om hittestress te beperken.
 • We investeren in buurtparticipatie. We zetten in op bewonersinitiatieven, zoals buurtpreventieteams, appgroepen en voorlichting.
 • Het hondenbeleid wordt compleet gemaakt door meer afvalbakken en informatieborden bij uitlaatplekken voor honden. Er wordt streng gehandhaafd op overlast op het gebied van hondenpoep.
 • We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met mensen met een beperking.
 • Volkstuinen zijn een belangrijk onderdeel van onze groene ruimte. We offeren deze niet op voor stadsontwikkeling.

Deel dit