2. Een duurzame en groene stad
Verkiezingsprogramma

2. Een duurzame en groene stad

Kernwaarde: Almere is minimaal energieneutraal en speelt een grote rol op het gebied van circulariteit

Samenleven doe je niet alleen. We hebben als Almeerders anno 2022 een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, ten opzichte van mensen op andere plekken op de wereld, maar ook ten opzichte van de generaties na ons. De afgelopen jaren werd het steeds duidelijker dat een forse inzet op duurzaamheid essentieel is. Het IPCC-rapport van 2021 laat onomwonden zien dat de opwarming van de aarde een grote bedreiging vormt voor de mensheid en dat wij alles op alles moeten zetten om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. Ook op lokaal niveau hebben we hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Wat de Partij van de Arbeid betreft is duurzaamheid dan ook de norm voor Almere.

Het opwekken van duurzame energie is daarbij een belangrijke pijler, zowel bij woningen als bij bedrijven. Maar ook vermindering van gebruik (bijvoorbeeld door isolatie), het hergebruik van grondstoffen (recycling en upcycling) en het gebruik van vooral lokale producten leveren hier een bijdrage aan. Almere wordt koploper in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Dit komt terug in ons economisch beleid, in het (hoger) onderwijs en in onze toerismeagenda.

Almere is groen, eerlijk en duurzaam

Almere is een groene stad, dat willen we ook zo houden. Bij ontwikkeling in de bestaande stad (inbreiding) en ontwikkeling van nieuwe delen van de stad (uitbreiding) houden we rekening met de groenblauwe structuur van Almere, waar we als Almeerders allemaal zo trots op zijn. Groen is bovendien een belangrijke factor bij het beperken van klimaatverandering. Hierbij kunnen we niet beloven dat er geen boom meer gekapt wordt, maar we hanteren wel het principe dat voor iedere boom die gekapt wordt er een wordt teruggeplaatst in de nabije omgeving. Bovendien staan we ervoor dat de structuur van de huidige natuur- en recreatiegebieden intact blijft. Wijkontwikkeling gebeurt duurzaam, klimaatneutraal en klimaat adaptief. Bovendien koesteren we de dieren in onze stad. Het welzijn van dieren is altijd onderdeel van ons beleid

Duurzaamheid is niet iets voor de ‘happy few’. Duurzame oplossingen zorgen in veel gevallen voor grote opbrengsten. Deze zijn nu te vaak onbereikbaar voor mensen met een lager inkomen. Bovendien zien we dat energiearmoede ook in Almere steeds vaker voorkomt. Het besparen van energie, door bijvoorbeeld extra isolerende maatregelen, maar ook het opwekken van eigen duurzame energie moet ook voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar zijn.

Hoe gaan we dit doen?

 • Bewoners worden betrokken bij de verduurzaming van Almere, we helpen mensen hun omgeving aan te passen aan de eisen van deze tijd.
 • De energietransitie is voor iedereen (financieel) haalbaar, woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt.
 • We introduceren een ‘Klimaatwedstrijd’ waarmee bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken.
 • We realiseren een gemeentelijk fonds waarmee zonnepanelen of andere manieren om energie duurzaam op te wekken ook voor mensen met een kleinere portemonnee bereikbaar worden.
 • Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven zonnevelden op land.
 • Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energieproductie. Per locatie wordt een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Overlast voor inwoners wordt zoveel mogelijk beperkt. Effecten op gezondheid, welzijn en milieu worden nadrukkelijk meegenomen in de belangenafweging. Daarbij wordt er altijd gekeken naar diervriendelijke oplossingen.
 • Het gebruik van geïmporteerde biomassa wordt uitgesloten, ook voor de stadsverwarming. Met Vattenfall zal hierover het gesprek gevoerd gaan worden. Nu en in de toekomst wordt energie uit biomassa uitsluitend opgewekt door het gebruik van reststromen.
 • Almere stelt, met partners en inwoners, een lokaal klimaatakkoord op om te komen tot een haalbare en rechtvaardige uitvoering van de doelstellingen van het landelijk klimaatakkoord. Dit om het draagvlak te bevorderen.
 • Er wordt een plan ontwikkeld waarin vastligt dat de gehele vastgoedportefeuille van de gemeente in 2040 CO2- en energieneutraal is. Wij zijn daarin ambitieuzer dan we in het energieakkoord hebben afgesproken.
 • Almere Pampus wordt alleen ontwikkeld als deze ontwikkeling duurzaam is en wanneer de IJmeerverbinding innovatief, duurzaam en aangepast aan toekomstige transportvormen wordt gerealiseerd.
 • We maken afspraken met ontwikkelaars en bedrijven waarin wordt vastgelegd dat nieuw ontwikkelde woningen en bedrijfspanden worden voorzien van een dak dat bijdraagt aan de verkoeling van de stad of waarmee energie wordt opgewekt.
 • De verdozing van het landschap wordt tegengegaan. Aan de ontwikkeling van panden met een groot bedrijfsoppervlak stellen wij eisen wat betreft duurzaamheid en inpassing in het landschap (bijvoorbeeld door groene singels in het plan op te nemen).
 • Wij zien kansen en risico’s bij de komst van nieuwe (grote) datacenters. Een evenredige investering door de techbedrijven in de opwekking van duurzame energie en in de lokale economie is voorwaardelijk voor de vestiging van een datacenter.
 • Samen met de Provincie Flevoland, als coördinerende bestuurslaag bij de energietransitie, wordt ingezet op energiebesparing bij grootverbruikers binnen het bedrijfsleven.
 • Met woningcorporaties wordt overeengekomen dat hun woningvoorraden sneller worden verduurzaamd. Ook hierbij gaan we uit van kostenneutraliteit voor de bewoners.
 • Almeerse wijken zijn deelnemer aan landelijke pilots van het toekomstige programma: “van gas los”.
 • Het terugdringen van restafval blijft een speerpunt van Almeers beleid.
 • Bedrijven die zich richten op het verwerken van reststromen van Almeers afval worden door de gemeente ondersteund.
 • Er komt geen overslaglocatie bij Blocq van Kuffeler.
 • We kijken naar mogelijkheden om de afvalperrons ook op zondag te openen, zodat mensen hun grofvuil het gehele weekend weg kunnen brengen.
 • De duurzame initiatieven die door de Floriade zijn aangejaagd verdienen een verdere verankering in het Almeerse beleid.
 • Schoolgebouwen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en duurzame stad. We willen dat de daken van schoolgebouwen gebruikt worden voor zonnepanelen of voor het realiseren van groene daken. Nieuwe schoolgebouwen worden ten minste klimaatneutraal gebouwd. Bij groot onderhoud van schoolpleinen wordt omgeschakeld naar een groen schoolplein.

Duurzaam vervoer & verkeer

Als meerkernige stad is een goede infrastructuur belangrijk voor Almere. Ook moet Almere vanuit andere delen van het land goed bereikbaar blijven. Verkeer is echter ook een bron van fijnstof en levert een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2. Daarom zetten we in op duurzame vormen van verkeer en vervoer. Wandelen en fietsen (Almere heeft maar liefst 500 km aan fietsroutes waarvan 440 km geheel vrij liggende fietspaden) worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarom is goed onderhoud aan de fiets- en wandelpaden belangrijk. Ook zetten we in op meer duurzame vormen van mobiliteit. Het OV in Almere wordt zoveel mogelijk elektrisch. Deelmobiliteit wordt over de hele wereld steeds populairder, maar heeft in Almere nog niet echt voet aan de grond gekregen. Hier wordt vanaf 2022 ruim baan voor gemaakt. Ten slotte is mobiliteit belangrijk voor alle Almeerders, inclusiviteit is daarom de norm.

Hoe gaan we dit doen?

 • Het OV in Almere wordt zo veel mogelijk elektrisch en toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit betekent ook dat bushaltes, stations en het rittenschema’s hier zo nodig op aangepast moeten worden.
 • We zetten in op een beter en sneller regionaal OV, waar mogelijk 24 uur per dag. Fietspaden en wandelpaden worden goed onderhouden. Wandelpaden worden overal geschikt gemaakt voor mensen met een (visuele) beperking.
 • We realiseren voldoende (door mensen) bewaakte parkeergelegenheid voor fietsen bij de stadscentra en verkeersknooppunten, inclusief busstation ’t Oor.
 • Aanvragen voor oplaadpunten (ook op openbare plekken) voor elektrische auto’s en fietsen worden sneller verwerkt.
 • De stadscentra worden zoveel mogelijk autoluw en er worden milieuzones ingesteld.
 • Nieuwe wijken zoals Nobelhorst en Duin worden volwaardig aangesloten op het OV-netwerk. Ook worden het Stadsbos Almeerderhout en de Oostvaardersplassen (beter) bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • De veiligheid van de Evenaar wordt verbeterd.
 • De verkeersveiligheid bij scholen staat bij sommige scholen onder druk. Samen met de scholen zoeken we naar goede oplossingen en bij nieuwe scholen wordt een verkeersplan voor de spitsuren de standaard.
 • We stimuleren het deelgebruik van vervoersmiddelen. Initiatieven vanuit de markt, zoals deelfietsen en deelscooters, worden positief ontvangen.
 • We maken het openbaar vervoer en fietsen aantrekkelijker, zodat mensen vaker hun auto laten staan. Hiervoor investeren we ook in de routes tussen de stadsdelen, zodat mensen hier ook ’s nachts veilig kunnen fietsen.
 • Parkeergarages zijn een visitekaartje van de stad. We zorgen ervoor dat deze schoon en veilig zijn.
 • De IJmeerverbinding is een voorwaarde voor de ontwikkeling van Almere Pampus.

Deel dit