3. Geen armoede en gelijke kansen voor iedereen
Verkiezingsprogramma

3. Geen armoede en gelijke kansen voor iedereen

Kernwaarde: Kansengelijkheid voor alle Almeerders.

In Almere krijgt iedereen een eerlijke kans om mee te doen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet altijd. Veel kinderen groeien op met ongelijke kansen. Waar je wieg staat, in welk milieu je opgroeit, het maakt verschil en zet sommigen al direct op achterstand. Omdat het inlopen van een achterstand lastig is, moeten wij ervoor zorgen dat de basis goed is. Goed onderwijs en educatie leveren een belangrijke bijdrage aan deze basis en moeten daarom in Almere op orde zijn. Ook investeren we in gelijke kansen voor kinderen die vanwege persoonlijke omstandigheden een minder gunstige startpositie in het leven hebben.

Daarnaast staan we voor een sociale economie in Almere. Een sociale economie biedt, evenals de manier waarop we met elkaar omgaan, mogelijkheden om de kansengelijkheid te vergroten. Armoede is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van kansenongelijkheid. Daarom hebben armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor de Partij van de Arbeid een hoge prioriteit.

Armoede

Armoede is in Almere een groot probleem. In Almere leeft bijna een kwart (22,5%) van de huishoudens al 4 jaar of langer van een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. En ondanks dat Almere al veel aan armoedebestrijding heeft gedaan, loopt het aantal Almeerders in armoede steeds verder op. Onder hen is een groot aantal werkende armen’, volwassenen met betaald werk die desondanks maar met moeite rond kunnen komen. Bovendien is armoede in veel gevallen overerfbaar. Op dit moment groeien zo’n 7.000 Almeerse kinderen op in een gezin dat in armoede leeft. Armoede leidt onder meer tot stress, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, zelfs al vlak na de geboorte, en minder kansen in het onderwijs. Voor de Partij van de Arbeid is dit onverteerbaar en daarom wil de Partij van de Arbeid dat de armoederegelingen die wij kennen minimaal gehandhaafd blijven. Ook moet er een forse stap worden gezet in de afname van het aantal mensen (en dus ook kinderen) dat in armoede leeft. Wij staan een beleid voor dat de armoede in Almere de komende 4 jaar met 20% terugdringt.

Een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding is schuldhulpverlening. Waar mogelijk preventief (waarmee voorkomen wordt dat mensen in de armoede vervallen), waar nodig curatief (waarmee bereikt wordt dat mensen uit de armoede komen en voorkomen wordt dat men erin terugvalt). Maar altijd op basis van de menselijke maat, de mens staat centraal.

Een groot probleem bij schulden is de forse toename van schulden door oplopende incassokosten. Bij veel mensen zijn de incassokosten hoger dan de oorspronkelijke schulden. Daarnaast zal de Partij van de Arbeid met behulp van betere en vroegere signalering (“Vroeg eropaf”), preventie, proactieve ondersteuning en voorkomen van terugval in armoede de (langdurige) armoede aanpakken.

Hoe gaan we dit doen?

 • Wij stellen een taskforce armoedebestrijding in. De opdracht is om binnen 6 maanden de armoede in Almere in kaart te brengen en met voorstellen te komen te komen tot een meer efficiënte en minder bureaucratische aanpak via samenhangende programma’s.
 • We nemen de armoederegelingen onder de loep en gaan deze waar mogelijk gericht aanpassen.
 • De verschillende regelingen voor de Voedselbank, Fonds Bijzondere Noden en andere bijzondere ondersteuningsorganisaties worden zoveel mogelijk samengevoegd waarbij de toegang wordt gestroomlijnd.
 • Schulden vanuit armoede ontstaan vaak door gebrek aan financiële vaardigheden. Daarom zetten wij in op financiële zelfredzaamheid bij 18-/18+ en bijstandsgerechtigden waarbij eventueel een budgetcoach wordt aangeboden.
 • Samen met de Tweede Kamer willen we inzetten op nieuwe regelgeving die incassokosten bij schulden aan banden legt. Het streven zou moeten zijn om alle schulden en incassokosten te bevriezen zodra de gemeente de schuldsanering oppakt. Dit kan worden gecombineerd met het uitbreiden van een schuldenfonds dat schulden opkoopt zodat de Gemeente de regie kan voeren over de schuldsanering.
 • We voeren een Stadspas/Almerepas in. Deze is voor iedereen beschikbaar maar moet voor mensen met een laag inkomen extra mogelijkheden bieden die helpen om “mee te kunnen doen”.
 • Wij realiseren voor mensen met onvoldoende inkomen één loket voor alle financiële steunregelingen dat voor iedereen toegankelijk is. Bureaucratische regelgeving wordt waar mogelijk geskipt. Dit loket is niet alleen een digitaal loket maar biedt ook de mogelijkheid om persoonlijk en onafhankelijk advies te krijgen. Vanwege de complexiteit kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.
 • Wij regelen dat er actieve hulp vanuit de gemeente is om van de bestaande regelingen gebruik te kunnen maken.
 • Voor bijstandsgerechtigden worden de gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden. We willen dit uitbreiden naar de groep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
 • We zorgen voor gratis verstrekking van maandverband en tampons via de Voedselbank, op een steunpunt in de wijk en op scholen voor mensen in armoedesituaties.
 • We zoeken uit op welke manier voor inwoners die van een minimuminkomen rond moeten komen gratis openbaar vervoer binnen Almere haalbaar is. De Stadspas/Almerepas kan hierbij van nut zijn.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden van een sociale supermarkt in meerdere wijken.
 • Wij willen de thans bestaande voorzieningen (financiële cafés, wijkteams, onafhankelijke cliëntondersteuning) optimaal benutten en stimuleren nieuwe initiatieven op het gebied van preventie, vroegsignalering en nazorg van schulden.
 • We passen maatwerk toe voor mensen die met een minimuminkomen vastzitten in een koopwoning, zodat zij van regelingen als bijzondere bijstand gebruik kunnen maken.
 • Wij zullen een voorstel aan de gemeenteraad doen om de Tweede Kamer te vragen het minimumloon te verhogen naar € 14,- per uur. De koppeling met de uitkeringen moet daarbij in stand blijven.
 • We gaan na in hoeverre de geldende regeling voor schuldsanering voor jongeren voor een bredere groep beschikbaar kan komen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van een gemeentelijk schuldenfonds. Ook de mogelijkheid om de schulden op te kopen maakt onderdeel uit van dat onderzoek. De oprichting van een Stadsbank van Lening kan hierbij een denkrichting zijn.
 • Wij willen een lokaal keurmerk voor financiële dienstverleners.
 • Waar gemeentelijke lasten een onderdeel van de schuldenproblematiek vormen wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn. Ook de kosten voor energie nemen we hierbij mee.
 • Slachtoffers van de toeslagenaffaire gaan wij, als het rijk blijft dralen met de afhandeling, door middel van een renteloze lening ruimte geven.

Onderwijs

Met een goede start kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom willen wij dat gratis Vroegschoolse Educatie voor alle kinderen vanaf 2 jaar beschikbaar is. Dit bevordert de taalvaardigheid van jonge kinderen en zorgt voor meer sociale interactie.

Goed onderwijs valt of staat bij goede leraren. Het lerarentekort in Almere zet goed onderwijs onder druk. Dit zien we natuurlijk in heel Nederland, maar in de vier grote steden én in Almere is de nood het hoogst. Om het voor leraren aantrekkelijk te maken leraar te zijn en te blijven in Almere, zorgen we voor goede voorwaarden. Bijvoorbeeld door voorrang bij het toewijzen van woningen of door “extra handen” in de klas mogelijk te maken. Daarnaast investeren we in (om)scholingstrajecten voor zij-instromers, zodat we ook op de langere termijn meer leraren voor de klas hebben. Een bijkomende reden voor leerkrachten om niet voor Almere te kiezen blijkt de mindere kwaliteit van het onderwijs te zijn. Ook daarom zetten we in op goed onderwijs in Almere, zodat gedreven en betrokken leraren zich in Almere op hun plek blijven voelen.

Alle jongeren verdienen het om een startkwalificatie te halen. Wij vinden dat het aantal voortijdige schoolverlaters teruggedrongen moet worden. Vroegsignalering is hierbij heel belangrijk. Maar we realiseren ons ook dat teruggaan naar school niet altijd meteen lukt. Daarom zorgen we, samen met onze onderwijspartners, voor passende tussenoplossingen zodat jongeren alsnog een startkwalificatie kunnen halen. Het niet kunnen vinden van een stage is soms ook een reden voor jongeren om van school te gaan. Er is een groot tekort aan stageplaatsen en zeker voor Mbo’ers maakt dit het soms lastig om hun opleiding (op tijd) af te ronden. We gaan actief aan de slag om de kansen hier te vergroten.

Benutten van kansen is ook tijdens je schooltijd van belang. Helaas geldt nog dat niet iedere scholier daartoe in de gelegenheid is. Huiswerkbegeleiding kan helpen om dat te veranderen, maar is niet voor elke ouder betaalbaar. Dat moet anders en de gemeente kan hier een kartrekker zijn. Bovendien is het belangrijk dat kinderen volop mee kunnen doen op school, ongeacht het inkomen van de ouders. Voor zaken zoals schoolmaterialen, buitenschoolse activiteiten en schoolreisjes wordt een oplossing gezocht.

Ongeveer 15% van de Almeerders heeft moeite met lezen en schrijven. Dit kan een enorme belemmering zijn in het dagelijks leven. Daarom zorgen we, samen met onze maatschappelijke partners, voor een goede en gecoördineerde aanpak van laaggeletterdheid.

Economie: sociaal, groen en lokaal

Economie is meer dan werk. Het is het totaal van de geleverde inspanningen door iedereen die er, op welke manier dan ook, een steentje aan bijdraagt. Wat de Partij van de Arbeid betreft zet Almere in op een sociale economie, waarbij groen en lokaal centraal staan.

Een sociale economie is groen, duurzaam en biedt kansen voor iedereen. Een groene economie heeft oog voor toekomstige generaties. Dat betekent dat wij ernaar streven de wereld een stukje mooier achter te laten dan wij haar hebben gekregen. Maar ook kijken we naar de mensen nú. Kwetsbare groepen krijgen een steuntje in de rug, waarbij we de versnippering en bureaucratie van de huidige regels zoveel mogelijk zullen terugdringen. Van mensen en bedrijven die iets meer kunnen bijdragen, vragen wij betrokkenheid en inzet.

Wat je van dichtbij haalt, is vaak duurzamer dan wanneer het van de andere kant van de wereld komt. Ook daarom investeren we in onze lokale economie. Lokale ondernemers en lokale producten spelen een belangrijke rol in de economie van de stad. Lokale bedrijven bieden werkgelegenheid, waarbij voor de Partij van de Arbeid de norm is dat zoveel mogelijk met vaste contracten met voldoende uren wordt gewerkt. Bovendien draagt lokale productie bij aan het behalen van onze klimaatdoelen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de productie van (biologisch) voedsel, wat in de directe omgeving van Almere veel gebeurt. We vinden het belangrijk dat deze ontwikkelingen blijvend gestimuleerd worden.

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke factor in Almere. Het MKB is redelijk tevreden over Almere, want bij de laatste verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente eindigde Almere op de 3de plaats (2018: 11de). Op dat gebied is er dus flink wat vooruitgang geboekt. Het is een uitdaging voor de Partij van de Arbeid om bij de volgende verkiezing in 2024 minimaal deze plaats te behouden. Over de uitkomsten van het rapport zullen wij dan ook met het MKB in gesprek gaan. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is noodzakelijk voor een sociale, groene en lokale economie. De gemeente zorgt hiervoor. Dat bereiken wij niet door op prijs met de omgeving te concurreren, maar door te zorgen voor goede voorzieningen (ontsluiting, ook met openbaar vervoer) en een beperking van de administratieve lasten die met bedrijfshuisvesting gepaard gaan. In het vestigingsbeleid zijn milieuaspecten een belangrijke factor.

Goede werklocaties zijn onderdeel van het bevorderen van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen in Nederland voor bijna 40% van het bruto binnenlands product. Gemengde woonwerkwijken bevorderen werkgelegenheid dicht bij huis. Kleinschalige logistiek (‘the last mile’) past in veel gevallen uitstekend in een woonwijk. Wonen en werken worden zo meer met elkaar verweven en leidt tot meer informele werkmilieus.

Almere is gebaat bij een zo groot mogelijke variatie in het werkaanbod. Werkgelegenheid op elk niveau is het uitgangspunt. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij cruciaal. In samenwerking met onderwijspartners en de arbeidsmarkt zetten we stappen om deze aansluiting blijvend te verbeteren.

Ondanks de eervolle prijs voor beste binnenstad, staat Almere Centrum als winkelgebied onder druk. We zetten ons in om dit gebied voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en te houden. Kleine winkels en speciaalzaken verdienen een plek in de binnenstad. We werken samen met de ondernemersvereniging en eigenaars om dit te realiseren.

Hoe gaan we dit doen?

 • Zolang op landelijk niveau de Vroegschoolse Educatie niet gratis (gefinancierd vanuit de overheid) is, zal Almere een gemeentelijk fonds aanhouden voor ouders die niet over voldoende middelen beschikken (tot 120% van het sociaal minimum) om de Vroegschoolse Educatie te kunnen betalen.
 • We maken het beroep van leraar in Almere aantrekkelijker, door bijvoorbeeld voorrang bij toewijzen van woningen, het realiseren van extra handen voor de klas en meer mogelijkheden voor zij-instromers. Aan schoolbesturen vragen wij zo veel mogelijk met vaste contracten te werken omdat daardoor de baanzekerheid van de leerkracht, maar ook de kansen op de woningmarkt, worden vergroot.
 • Wij vragen de scholen om vast te leggen welke kinderen bijles nodig hebben en faciliteren dit. Ook realiseren we in bibliotheken, buurthuizen en op scholen, verspreid over de stad, mogelijkheden voor het krijgen van huiswerkbegeleiding.
 • De gemeente stimuleert het onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf meer stageplaatsen (voor alle opleidingsniveaus, maar met name voor het MBO) te creëren en stimuleert haar (maatschappelijke en private) partners hetzelfde te doen. Stagediscriminatie wordt actief bestreden.
 • Wij scheppen ruimte voor broedplaatsen en startups in de stad en in de nabijheid van kennisinstellingen.
 • We brengen de oorzaken van voortijdig schoolverlaten beter in kaart en creëren een “tussenvoorziening” die deze jongeren alsnog een startkwalificatie oplevert.
 • We gaan actief aan de slag om zoveel mogelijk mensen te helpen met het leren lezen en schrijven. Daarbij steunen we de initiatieven die er in de gemeente al zijn.
 • De omgeving van een school is belangrijk voor het (werk-)plezier. Als eigenaar van de schoolgebouwen zorgen we ervoor dat de werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk is. Waar nodig wordt gepland onderhoud naar voren gehaald.
 • We zetten in op meer aandacht voor burgerschap, discussie en stimuleren het onderwijs ten aanzien van lesprogramma’s met betrekking tot hoe je met geld om moet gaan, discriminatie, social mediadruk en liefde.

Een diverse en inclusieve stad voor iedereen

Almere is een stad voor iedereen. Een stad waar iedereen, ongeacht herkomst, geaardheid, gezondheid, leeftijd of financiële status, mee kan doen. Maar ook daarin zitten nog verbeterkansen. De Partij van de Arbeid hoort nog te vaak verhalen uit de stad over bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt of bij de toewijzing van een huis. Ook zien we discriminatie ten opzichte van LHBTIQ+-Almeerders. Voor de Partij van de Arbeid is Almere een inclusieve stad. Al het gedrag dat daar niet bij past tolereren en accepteren we niet en we pakken dit dan ook hard aan.

Diversiteit is een verrijking en we willen de kansen die dit biedt benutten. Een stad voor iedereen is ook een stad waar wijken een gevarieerde samenstelling hebben en waar het samen leven met anderen gestimuleerd wordt. We zijn solidair met de mensen die het minder getroffen hebben. Daarom vangen we asielzoekers en statushouders ruimhartig op. Het is een menselijke plicht om hen die in nood zijn te helpen. Gemeente en vrijwilligers werken samen om te zorgen voor een warm welkom en een goede begeleiding in onze stad.

Hoe gaan we dit doen?

 • Almere is een multiculturele en inclusieve stad, maar dit wordt niet weerspiegeld op het stadhuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het stadhuis (tot in de bovenste lagen) een afspiegeling is van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Met (maatschappelijke) partners worden afspraken gemaakt om ook hier wat personeel betreft tot een betere afspiegeling van de samenleving te komen.
 • We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We verwachten ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen hierin hun verantwoordelijkheid nemen en trekken hierin samen met hen op.
 • Meedoen is voor iedereen het uitgangspunt.
  Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in de stad actief begeleid naar taallessen, werk en andere zaken die het makkelijker maken hun plek in Nederland te vinden. We gaan altijd uit van de meerwaarde van nieuwkomers voor onze stad.
  Voor mensen met een (fysieke) beperking moeten er voldoende werkplekken zijn, de gemeente heeft hierin een voorbeeldrol.
 • Meedoen is meer dan Nederlands leren. Het is ook -waar mogelijk- een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms kan dat in de vorm van arbeid, soms in de vorm van vrijwilligersactiviteiten. Maar ook deelnemen aan activiteiten in de stad is een optie. Met het COA zullen wij overleggen hoe hier het beste invulling aangegeven kan worden.
 • We zorgen er zoveel mogelijk voor dat nieuwkomers het vak waarvoor ze zijn opgeleid kunnen uitoefenen. Persoonlijke begeleidingstrajecten richting erkenning van de behaalde diploma’s kunnen hier een oplossing voor bieden.
 • De nieuwe inburgeringswet legt de regie van de inburgering bij de gemeente. Wij pleiten voor een beleid op basis van redelijkheid en vertrouwen.

Deel dit