7. Financieel verantwoord
Verkiezingsprogramma

7. Financieel verantwoord

Almere staat er financieel goed voor. Onze reserve ligt ruim boven het door de accountant geadviseerde niveau. Daarnaast zijn onze schulden in 8 jaar tijd van 105% van de begroting gedaald naar ongeveer 50% van de begroting. Dat geeft ons de financiële slagkracht en ruimte om de problemen van de stad echt aan te pakken. De gemeente is namelijk geen bank met als doel om op de centen te passen, maar is er om een mooie en leefbare stad te realiseren waar plek is voor iedereen.

De Partij van de Arbeid is van mening dat het college bij het opstellen van de begroting te voorzichtig is, waardoor onze financiële positie slechter lijkt dan deze in werkelijkheid is. Nagenoeg elk jaar geeft de begroting aan dat we geld tekortkomen, maar bij het resultaat zien wij steevast een positief resultaat. Dat lijkt goed, maar als een (te) sombere begroting geleid heeft tot pijnlijke bezuinigingen betekent dit dat de gemeente haar inwoners eigenlijk tekort heeft gedaan.

Een belangrijke oorzaak van deze afwijkingen ligt erin dat de grondopbrengsten niet in de begroting, maar wel in het resultaat opgenomen worden. In de komende raadsperiode vinden wij dat de begroting qua uitgaven maar ook qua inkomsten realistisch moet worden ingestoken. Daarnaast staat er een spaardoel van 10 miljoen in de begroting, wat het beeld nog verder vertekent. Wij vinden dat tekorten weergegeven moeten worden door uit te gaan van een lager spaardoel. Vervolgens kan de raad besluiten om te bezuinigen en daarmee het spaardoel aan te vullen.
Onze goede financiële uitgangspositie wil niet zeggen dat Almere geen uitdagingen kent. We hebben onvoldoende gespaard voor groot onderhoud en ook voor schoolgebouwen moet de komende jaren veel geld apart gezet worden.

Daarnaast moet er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in jeugdzorg. Aangezien de gemeente er financieel goed voor staat, is bezuinigen op het Sociaal Domein voor de Partij van de Arbeid niet acceptabel. Sterker nog, wij willen de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd terugdraaien. Als de verwachting van de Partij van de Arbeid over een efficiëntere aanpak rond de jeugdzorg uitkomt, kan hierop wellicht geld bespaard worden. Dit geld komt goed van pas om wat ruimte te scheppen in andere onderdelen van het sociaal domein.

Hoe gaan we dit doen?

  • Wij zorgen voor minder, duurbetaalde externe inhuur op het stadhuis. Daarmee wordt
    kennisverlies voorkomen. Wij willen dat de gemeente deze mensen vaker in vaste dienst aanneemt.

Fonds Verstedelijking Almere

Almere heeft een grote groeiopdracht voor de komende decennia. In relatief korte tijd moeten er 60.000 woningen bijgebouwd worden om te voldoen aan de enorme vraag in de Randstad en Flevoland. Maar een stad is natuurlijk niet alleen een verzameling woningen. Om een echte stad te worden, waarin het fijn is om te wonen, werken en recreëren, is er meer nodig. Daarom is het Fonds Verstedelijking Almere in het leven geroepen. Met dit Fonds slaan de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Rijk de handen ineen om samen Almere 2.0 te realiseren: een aantrekkelijke en volwaardige stad met veel voorzieningen voor bewoners én bezoekers.

Wat de Partij van de Arbeid betreft zetten we het Fonds Verstedelijking Almere in om de kernkwaliteiten van Almere te versterken en daarnaast te werken aan de ontwikkeling van aantrekkelijke voorzieningen. Daarbij staan het groenblauwe karakter van de stad (natuur en water) en duurzaamheid centraal. De investeringen die gedaan zijn voor de Floriade krijgen een vaste basis in de stad. Maar ook moet er geïnvesteerd worden in culturele voorzieningen en goed onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat Almere een complete stad wordt.

Lokale lasten (voor burgers)

Wij streven ernaar dat lokale lasten niet stijgen met meer dan de jaarlijkse inflatie. We sluiten echter niet uit dat we de Onroerend Zaakbelasting (OZB) verhogen. Verhoging van de OZB is de minst oneerlijke manier om de lasten te verhogen, omdat de mensen met de duurste huizen de grootste stijging zullen zien. We helpen mensen die door de hogere OZB in de problemen komen.
Almere heeft in vergelijking met andere steden een erg hoog serviceniveau wat betreft de afvalinzameling. Dat zal de komende jaren zo blijven. Door te kiezen voor nascheiding (gebruiksgemak) lopen we echter wel het risico dat de lasten licht zullen stijgen. Voor ons geldt echter dat een goede service en een schone stad voorop staan.

Hoe gaan we dit doen?

  • Wanneer we noodgedwongen lasten moeten verhogen dan zullen we de lasten op basis van draagkracht verdelen vanuit het principe van de sterkste schouders.

Partners van de gemeente weten waar ze aan toe zijn, geen verborgen bezuinigingen Subsidies voor (institutionele) partners van de gemeente worden bijna altijd voor een jaar toegekend. Dat gebeurt bij het vaststellen van de begroting in november/december. Hierdoor weten partners altijd pas heel laat welke activiteit ze het jaar erop kunnen ondernemen. En in sommige vallen zelf of ze het volgende jaar nog bestaan. Dit geeft problemen met arbeidscontracten, huurcontracten en andere verplichtingen die al eerder in het jaar aangegaan moeten worden. Wij willen die onzekerheid wegnemen door subsidies waar mogelijk voor meerdere jaren toe te kennen. Daarom willen wij voor projecten/activiteiten die meerdere jaren lopen naar een ander financieringsmodel, waarbij de subsidie (deels) voor een langere periode worden toegekend en waarbij jaarlijks vastgesteld wordt of de subsidieperiode wordt verlengd.
In het verleden is vaak besloten om partners van de gemeente niet te compenseren voor inflatie, terwijl de gemeente dat wel voor haar eigen budgetten doet. Dat betekent dat we op die manier in feite elk jaar bezuinigen op onze partners, die zich veelal met sociale voorzieningen bezighouden. De Partij van de Arbeid wil af van deze verborgen manier van bezuinigen.

Hoe gaan we dit doen?

  • Wij willen in de subsidieverordening opnemen welke projecten/activiteiten in aanmerking komen voor langjarige subsidieovereenkomsten, welk deel van de subsidie structureel is en voor welke kosten deze gebruikt mogen worden.
  • Wij beperken de administratieve lasten rond het afleggen van verantwoording voor de organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.

Grondbeleid geen winstmachine

Almere heeft een hele grote grondportefeuille die bijna één miljard euro waard is. Op dit moment vaart Almere een hele conservatieve koers, die erop gericht is om zo min mogelijk risico te lopen en zoveel mogelijk geld te verdienen. Voor ons is grondbeleid geen winstmachine, maar een middel om onze doelen met betrekking tot de woningmarkt te bereiken: een betaalbaar huis voor iedereen. De grond en de waarde ervan kunnen we gebruiken om problemen op de woningmarkt tegen te gaan. Maar ook om structurele inkomsten te genereren die we kunnen uitgeven aan (sociale) voorzieningen. Eén van de mogelijkheden om dat te doen is door grond in erfpacht uit te geven. Dan loopt Almere het eenmalige verkoopbedrag mis, maar kunnen we jaarlijks erfpacht incasseren. Een verstandige keuze voor de langere termijn dus.

Hoe gaan we dit doen?

  • Winst is niet meer het belangrijkste doel van het grondbedrijf, in plaats daarvan gebruiken we het grondbeleid om meer sociale- en middeldure huurwoningen te realiseren.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om structurele inkomsten te genereren met ons grondbeleid. (Dat kan bijvoorbeeld door middel van erfpacht).

Deel dit