Door op 16 december 2013

Minder nieuwe woningen in De Wierden

De raad bespreekt al enige tijd het nieuwe bestemmingsplan van De Wierden. Het college wil de bouw van iets meer dan 300 woningen mogelijk maken. Die nieuwe huizen komen tussen de bestaande bebouwing of op de plek van een aantal gebouwen die zullen worden gesloopt. Tijd voor een gesprek met Ciska van Rijn die dit dossier namens de PvdA behandelt.

 

Waarom ligt er een raadsvoorstel voor het bijbouwen van 300 woningen?

In 2007 is de gemeente begonnen met de integrale wijk aanpak van De Wierden. De Wierden scoorde op diverse punten niet goed. Toen is ook al nagedacht aan het bijbouwen van nieuwe huizen. Met die nieuwe woningen is het mogelijk de verbeteringen in De Wierden te versnellen. Dat komt onder andere omdat De Wierden als woonwijk nogal eentonig is. Ongeveer 70 % van de bestaande woningen is sociale huur en zo’n 23 % is sociale koop. De Wierden kent maar 7 % koopwoningen in de prijsklassen daarboven. In februari 2010 is door de raad een ruimtelijke visie voor De Wierden vastgesteld. De ruimtelijke visie en de integrale wijkaanpak moeten er voor zorgen dat het toekomstperspectief van individuele bewoners verbetert. Het gaat dan om sociaaleconomische verbeteringen, betere leefbaarheid, beeldvorming en het beheer in De Wierden. Volgens de ruimtelijke visie zouden er 220 nieuwe woningen bij komen in De Wierden. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Daarnaast zullen een aantal voorzieningen uit De Wierden naar de nieuwe wijk De Laren worden verplaatst. Daardoor ontstaan lege plekken in De Wierden.

 

Goedkeuren van het bestemmingsplan betekent dat er gebouwd gaat worden, hebben jullie niet eerst gekeken wat de vorderingen van de integrale wijkaanpak zijn?

Natuurlijk hebben wij gekeken naar de resultaten van de integrale wijkaanpak. Vier jaar na het vaststellen van de ruimtelijke visie is er al wat bereikt. Met name over het zelfbeheer en de activiteiten in het Wierdendok is onze fractie zeer enthousiast.

Helaas moeten wij ook constateren dat er op een aantal punten (nog) geen vooruitgang of zelfs een achteruitgang is te constateren. Het gaat dan met name om het sociaal economische perspectief van bewoners en de veiligheid in De Wierden. De mensen in De Wierden zijn er sociaaleconomisch nog niet op vooruit gegaan. Qua veiligheid is er ook geen verbetering te constateren. Onlangs was zelfs camerabewaking nodig in het centrum van De Wierden.

 

Kun je vertellen waar er gebouwd zal worden?

In de Kimwierde en Oldewierde willen de betrokken woningcorporaties twee extra lagen bouwen op een aantal bestaande appartementen. In het Hart van De Wierden worden een school en de supermarkt gesloopt en vervangen door een aantal gebouwen met appartementen. Achter de Hoekwierde is een woontoren van 8 lagen met in totaal maximaal 40 appartementen gedacht. Op het grasveld van de Kimwierde staat ook een appartementengebouw van 8 lagen met maximaal 40 appartementen gepland. Op de Zandwierde wordt de gymzaal gesloopt en zal een appartementen complex van 4 lagen met maximaal 22 appartementen verschijnen. Op de hoek van Kornwierde/Leemwierde is een appartementengebouw van 4 lagen met maximaal 28 appartementen gepland. Voor de Leemwierde vraagt het college een wijzigingsbevoegdheid om daar later iets te kunnen bouwen. Via een wijkkrant heeft de gemeente laten weten dat daar 3 appartementengebouwen met in totaal 85 appartementen zullen komen. Het gaat overal om woningen die net boven de sociale prijsklasse zitten.

 

Kunnen jullie je in het voorstel van het college vinden?

Grotendeels wel, als PvdA zijn wij er van overtuigd dat juist het bijbouwen van nieuwe huizen kan zorgen dat de vooruitgang sneller op gang komt. Door de nieuwe huizen kunnen zittende bewoners doorstromen naar een nieuwe duurdere woning tegen een sociale huurprijs. Vervolgens wordt de achterblijvende woning gerenoveerd. Dat levert dan een mooiere en duurdere woning op.

Als alle plannen zijn uitgevoerd zullen er meer sociale stijgers in De Wierden wonen. Zo kan de kwetsbaarheid van De Wierden als geheel verminderen. Versta mij goed. De PvdA vindt niet alle bewoners van betaalbare woningen kwetsbaar zouden zijn. Ik kom bijvoorbeeld zelf uit een fatsoenlijk warm arbeidersgezin. Helaas is de kans op problemen wel groter.

 

Je geeft aan dat de fractie van de PvdA grotendeels akkoord gaat met het plan, waar zijn jullie niet tevreden over?

De PvdA is niet blij met het aantal nieuwe woningen. Dit voorstel maakt de bouw van 307 nieuwe woningen mogelijk. In de ruimtelijke visie was sprake van 220 woningen. Wij vinden die 307 wel erg veel voor een kleine wijk als De Wierden. Daar staan nu ongeveer 1.700 woningen. Daarom willen wij dit aantal verlagen. Samen met VVD, D66 en ChristenUnie zullen wij 3 amendementen indienen. Daarbij gaat het om het volgende:

 

  1. Wij zijn tegen het verhogen van de bestaande appartementen aan de Kimwierde. Verhoging van deze appartementengebouwen betekent voor een aantal gezinnen die daar achter wonen geen zon meer in de achtertuin. Dat is idem dito voor de twee kinderspeelplaatsen die daar zijn.

 

  1. Wij zijn tegen het plaatsen van 3 appartementengebouwen op het deel van de Leemwierde waar nu het gezondheidscentrum is. Wij vinden 85 appartementen te veel. Dat past niet in ons beeld. Daarnaast willen wij enige diversiteit in de te bouwen woningen aanbrengen en zullen een amendement indienen die er voor moet zorgen dat daar maximaal 40 patiowoningen en eengezinswoningen kunnen komen. Deze amendementen  zorgen in totaal voor een vermindering van 61 woningen.

 

  1. Het resterende grasveld op de Kimwierde (grootte van bijna een voetbalveld) willen wij laten herontwikkelen naar de wensen van de inwoners. Dat kan mooi door een enquête onder de bewoners te houden en in cocreatie (zoals dat tegenwoordig wordt genoemd) het grasveld om toveren tot iets waar de hele buurt erg blij mee is. Dat kan bijv. een playground, speeltuin, of parkje zijn.

 

Wil je verder nog iets kwijt over het plan?

Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit plan op weerstand stuit bij een behoorlijk deel van de wijk. Niemand krijgt graag een appartementengebouw op het grasveld waar je op uitkijkt. Een aantal bewoners is van mening dat zij straks met minder plezier in De Wierden zullen wonen. En het geeft ons geen prettig gevoel om mensen die zich inzetten voor de wijk te moeten teleurstellen. Wij kunnen dan ook alleen instemmen met deze plannen omdat de sociale winst zwaar weegt.

 

Er zijn mensen die denken dat de gemeente Almere veel geld verdient met de verkoop van de grond. Dat is absoluut niet waar. De gemeente Almere investeert per saldo heel veel geld in de verbetering van De Wierden. En dat in een tijd waarin hard moet worden bezuinigd. Het is zoveel gemakkelijker om alleen geld uit te geven aan zaken waar wij de handen voor op elkaar krijgen. Als de PvdA niet overtuigd was van de noodzaak van die extra woningen, zouden wij dit geld niet uitgeven.