Door op 17 oktober 2016

Stop op instroom in jeugdhulp opgeheven

Op maandag 10 oktober jl. werden we als fractie onaangenaam verrast door berichten uit de media. Er zou een stop zijn op de instroom bij de jeugdhulp. Meerdere fracties wilden daar zo snel mogelijk opheldering over van het college. Na een lange en hectische avond heeft de gemeenteraad donderdag jl. met een motie van de PvdA een streep gezet door de stop op de instroom bij de jeugdhulp en tevens hebben wij aangekondigd binnenkort een motie in te dienen om de Rekenkamercommissie te vragen om een onderzoek in te stellen naar de div. processen bij de jeugdhulp.

Wat ging daaraan vooraf?
Sinds 2015 is de jeugdzorg een taak van de gemeenten. Voorheen was de provincie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging. De gemeente heeft uiteindelijk te maken met een bezuiniging van circa 23 procent.

In 2015 kostte de jeugdzorg de gemeente Almere ongeveer € 5 miljoen meer dan begroot. Daar was ook rekening mee gehouden. Wel was het de verwachting, dat er na verloop van tijd minder geld nodig zou zijn. Het is de bedoeling om met preventieve maatregelen dure jeugdzorg te voorkomen.

Afgelopen voorjaar meldde het college dat het niet goed ging met de duurdere jeugdzorg. De bezuinigingen gingen zo snel dat er financiële problemen dreigden te ontstaan bij een aantal organisaties. Om organisaties niet failliet te laten gaan, heeft het college bij de voorjaarsnota gevraagd om € 2,1 miljoen extra uit te mogen geven. De raad heeft dat goedgekeurd.

Op 13 september 2016 meldde het college dat de instroom in Jeugd GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) groter was dan verwacht. Om die stijging te kunnen betalen had het college een extra bedrag van € 1,6 miljoen nodig. Drie weken later kreeg de raad van het college te horen dat de budgetten dreigden te worden overschreden. Daarom had het college een aantal maatregelen genomen. Uit de brief bleek niet met zoveel woorden dat het college een stop op de instroom voor Jeugd GGZ en residentiële jeugdzorg voor de rest van 2016 had ingesteld. Dat bleek wel uit berichten in de media.

Veel partijen vonden de kwestie reden voor een debat. Intussen was de begroting voor 2017 en volgende jaren met daarbij een actualisatie van de begroting van 2016 aan de raad gepresenteerd. Daarin werd duidelijk dat het college voor 2016 nog weer € 3,4 miljoen extra nodig had voor de hulp aan de Almeerse jeugd. De totale extra kosten werden zo € 7,1 miljoen. Om de kosten niet verder op te laten lopen was dus ook een stop op de instroom voor de rest van 2016 nodig. Iets wat onze fractie wel zeer bevreemdde.

Het interpellatiedebat
Onze insteek was drieledig.

  • Informatie: De PvdA vond de informatie voor de raad niet optimaal. Een motie van treurnis van de VVD is ook door de PvdA gesteund.
  • De PvdA wilde weten of het college de kosten van de jeugdzorg wel voldoende in de hand heeft. Hoe kan het gebeuren dat er € 7,1 miljoen extra nodig is en niet alle jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben? Een intakestop is volgens de PvdA het verschuiven van een probleem naar de toekomst.
  • De PvdA vond de stop op de instroom in de jeugdhulp niet kunnen. De jeugd is onze toekomst. De gezondheid en het welzijn van kinderen mogen niet onder druk komen te staan vanwege tekorten op budgetten.

Aan het eind van het debat is gestemd over een motie van o.a. SP, CU en PVV. Met die motie zou de raad het college oproepen om de stop op de instroom terug te draaien. Daar voelde de PvdA veel voor, maar de motie was een ongedekte cheque. Dat is niet in overeenstemming met de afspraken uit het coalitieakkoord. Daarom heeft de PvdA een eigen motie ingediend waardoor er in 2018, 2019 en 2020 bezuinigd moet worden op de kosten van de jeugdhulp. Dan moeten de preventieve maatregelen dus effect sorteren. De motie zonder dekking heeft geen meerderheid gehaald, onze motie met financiële dekking is door de raad met 19 voor en 17 tegen aanvaard.

De fractie van de PvdA is ervan overtuigd dat als het college zorgt dat als alle processen op het stadhuis, in de wijkteams en de instellingen worden geoptimaliseerd, er geen kind die hulp nodig heeft, hinder zal onder vinden van het nu maken van extra kosten en bezuinigen in de toekomst. Want in de begroting is vanaf 2017 € 5 miljoen euro extra per jaar gebudgetteerd voor jeugdhulp.

De PvdA heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Mocht er ondanks het extra budget volgend jaar bij de behandeling van de begroting van 2018, 2019 en 2020 toch een tekort zijn, dan zullen wij onze verantwoordelijkheid weer nemen. Want wat de fractie van de PvdA betreft, valt er geen kind tussen wal en schip.

Ciska van Rijn, Raadslid PvdA Almere