Door op 30 september 2017

Aanvullende wensen bij invoering ondersteuningsprofielen

Gemeente Almere gaat voor de huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding vanaf 1 juli 2018 werken met ondersteuningsprofielen. In plaats van losse indicaties gaat men met 1 integrale indicatie werken.

Door de implementatie van ondersteuningsprofielen worden de volgende beleidsdoelstellingen verwezenlijkt:

• Meer verantwoordelijkheid en vertrouwen bij de professional;
• Eén contactpersoon voor de cliënt, waardoor het doel één huishouden, één plan dichterbij komt;
• Ontschotting tussen verschillende producten;
• Flexibiliteit in de beschikking en daarmee in de ondersteuning van de cliënt (écht maatwerk);
• Minder administratieve lasten

Dit klinkt allemaal goed, toch zijn er bij de fractie ook zorgen rondom de invoering van de zorgprofielen.
De cliëntenorganisaties, vertegenwoordigd in BO+, geven aan dat zij wel gesprekken met de ambtenaren hebben gehad, maar geen mogelijkheid om suggesties aan te dragen. De PvdA vindt dat dit proces anders had moeten verlopen. Cliëntenorganisaties moeten invloed kunnen uitoefenen.

Andere zorg is dat een aantal grote organisaties zouden een soort monopolistische positie kunnen verwerven als er niet genoeg inschrijvingen zijn. In de beleidsnota was afgesproken dat er ruime keuzemogelijkheden zouden zijn. Iets dat het college niet op voorhand kan garanderen omdat je afhankelijk bent van het aantal inschrijvingen op de aanbesteding en ook met hoeveel onderaannemers deze grotere organisaties gaan werken. Ook werken de hoofdaannemers met een fee die ze aan de onderaannemers in rekening brengen voor het dekken van administratieve lasten. Die fee bedraagt in enkele gevallen wel 25-30%. De PvdA wil juist dat zoveel mogelijk van het beschikbare budget aan zorg voor de cliënt wordt besteed, want dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede.
En het belangrijkste: mensen laten zich niet gemakkelijk in hokjes plaatsen. Op 1 persoon kunnen soms wel 3 profielen van toepassing zijn (bijv. psychische aandoening, cognitieve achteruitgang en zintuigelijke beperking). Nu wordt aangegeven dat mensen dan ondersteuning ontvangen conform het meest passende profiel. De PvdA wil dat er dan maatwerk wordt aangeboden.

Donderdag jl. werd het onderwerp op de politieke markt besproken. Wij hebben gepleit voor een tussenstop na de inschrijvingstermijn van de aanbesteding. De aanbesteding blijkt ruimte aan de gemeente te geven om genoeg aanvullende organisaties te kunnen inkopen als er niet genoeg inschrijvingen zijn om de ruime keuzemogelijkheid te garanderen. Tevens willen wij dan dat gemeente in overleg gaat met Breed Overleg+ om te peilen wat hun mening is t.a.v. het aanbod dat via de aanbestedingsprocedure is voldaan. Wij hebben van Wethouder Peeters hierover een toezegging gekregen. De vertegenwoordiging van de cliëntenorganisaties toonden zich content dat zij in ieder geval nog een moment krijgen om invloed uit te oefenen op hoe het totaal aanbod straks eruit komt te zien.
Donderdag aanstaande praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp. De PvdA wil in ieder geval op 2 punten nog resultaat halen. Dat zijn:

1. De fee die een hoofdaannemer maximaal aan een onderaannemer mag vragen. Wij willen niet dat kleinere zorgorganisaties door de grotere hoofdaannemers op de prijs wordt afgeknepen. Dat gaat alleen maar ten koste van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.
2. Maatwerk voor cliënten die tussen profielen inhangen of waar meerdere profielen op van toepassing zijn. Mensen een bepaald pakket aan ondersteuning geven, waarvan je van tevoren weet dat het niet geheel passend is, daar moet gemeente Almere niet aan beginnen. Omdat de zorg niet passend zal zijn, is er grotere kans op achteruitgang en hogere kosten voor de ondersteuning. Maar vooral omdat de PvdA wil dat ieder mens de juiste ondersteuning krijgt, zodat hij of zij de mogelijkheid heeft om zoveel als mogelijk zijn/haar leven te leven waarbij ze zich zo veel als mogelijk kunnen ontplooien. Daar wordt iedereen gelukkiger van.
Mocht u meer informatie over de ondersteuningsprofielen willen hebben, gaat u dan naar deze website: https://wijkteams.almere.nl/nl/ondersteuning-zoeken/ondersteuningsprofielen/