Door op 9 februari 2017

“PvdA kritisch over uitkomsten cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd”

Voor de PvdA is passende en kwalitatief goede ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis een randvoorwaarde. Geen mens of kind mag tussen wal en schip vallen. Bij de beoordeling van de cliëntervaringsonderzoeken Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd hebben wij ook gekeken naar wat je van een gemeente als Almere mag verwachten. Een gemeente die bij aanvang van de transitie op basis van de kaders en plannen tot gouden gemeente is benoemd door Movisie (een brancheorganisatie voor maatschappelijke organisaties). Iets waarop het college zich nog regelmatig laat voor staan.

Als wij, als PvdA, dan de uitkomsten van deze cliëntervaringsonderzoeken bekijken, zien wij dat wij over het algemeen niet beter scoren dan andere gemeenten. Dat wij zelfs lager scoren op de gebieden: bekendheid met waar je hulp kunt krijgen, snelheid van de hulp, deskundigheid van de medewerkers die de keukentafelgesprekken voeren, bekend zijn met de mogelijkheid om advies te vragen bij de onafhankelijke cliënten ondersteuning en dat mantelzorgers meer onder druk staan dan in andere gemeenten. Helaas strookt dat laatste met de uitspraak die de rechter over informele zorg en PGB in Almere heeft gedaan en waar de PvdA en SP al eerder vragen over hebben gesteld en een motie over hebben ingediend. Ook over de onafhankelijke cliënten ondersteuning hebben wij als PvdA eerder opmerkingen geplaatst.

Het college vraagt ons of wij de uitkomsten duiden op de wijze zoals het college dat doet. Dat is helaas niet het geval, in de duiding van het college missen wij het gevoel van urgentie -die bij ons wel aanwezig is- dat in een aantal punten die ik eerder in mijn betoog heb genoemd significante verbetering moet optreden. De duiding van het college is dat het best wel redelijk goed gaat en dat gemeente Almere op de goede weg is. De PvdA vindt uit die houding te weinig ambitie spreken. Een ambitie die bij aanvang van de transitie wel duidelijk aanwezig was. Qua tevredenheid van de Almeerders scoort Almere niet beter dan het gemiddelde.

De fractie van de PvdA wil met het college het gesprek aangaan om tot een hernieuwde ambitie te komen. Zodat bij een volgend rapport of daaropvolgend rapport er een duidelijke verbetering is opgetreden op de volgende gebieden:

  • Bekendheid met wijkteams en andere punten waar men zorg c.q. ondersteuning kan krijgen
  • Betere beoordeling deskundigheid van de wijkteammedewerkers
  • Sneller besluit over de verkrijgen hulp of ondersteuning
  • Betere ondersteuning voor mantelzorgers
  • Betere bekendheid van de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het opstellen van hun plan.

De Almeerders die op deze ondersteuning aangewezen zijn zullen er dan wel bij varen.