Door op 23 januari 2015

PvdA: “Roep overlast afval dumpende Almeerders een halt toe”

Dumpen van afval is illegaal. Toch gebeurt het in Almere vaak en op grote schaal. Zwerfvuil verstoort het straatbeeld, trekt allerlei ongedierte aan en zorgt voor een groter onveiligheidsgevoel onder buurtbewoners. Reden voor de PvdA Almere om aan de bel te trekken. De afgelopen tijd is er op initiatief van de fractie een gesprek gevoerd over de bestrijding van deze afvaldumping.

“PvdA kijkt niet weg”
Raadslid Buyatui heeft zich het afgelopen half jaar gestort op de afvaldumpingen. Hij heeft met bewoners gesproken, dossiers bestudeerd en een raadspanelonderzoek gehouden. Veel Almeerders vinden dat de gemeente niet afdoende optreedt tegen afvaldumpers. De oproep van de Almeerse burger is duidelijk: er moeten deugdelijke oplossingen komen. De gemeente vindt op haar beurt dat ze doet wat gedaan kan worden. De PvdA vond de uitkomsten verontrustend.

Buyatui: “Wij vinden het belangrijk dat de oproep van de Almeerse burgers serieus wordt genomen. Daarom hebben we dit onderwerp op de Politieke Markt geagendeerd. Alle Almeerders moeten met plezier in hun stad kunnen wonen. De overlast van afvaldumpers moet een halt toe worden geroepen. Daarom is de PvdA met drie voorstellen gekomen: een bewustwordingscampagne, het aanstellen van beheerders en het halveren van de wachttijd voor het ophalen van grofvuil. Zo denkt de PvdA mee over het oplossen van een probleem, want de PvdA kijkt niet weg, maar lost op.”

Financiële consequenties
Tijdens de eerste bespreking wees wethouder Frits Huis de PvdA-fractie op de financiële consequenties van haar voorstellen. Buyatui: “Onze voorstellen zouden volgens de wethouder financieel niet haalbaar zijn. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Er zijn wekelijks 750 dumpingen. Het afhandelen van meldingen en klachten, de communicatie daarover en alle extra ritten kosten ook geld. Op dit moment draagt de gemeente water naar de zee. Het voorkomen van dumpingen – preventie dus – zorgt voor besparing op de kosten.”

Experimenten
Bij een vervolgbespreking in 2015 liet het college de raad weten dat er op dit moment in een aantal wijken geëxperimenteerd wordt met vaste rijroutes. Afval dat op die routes gedumpt is wordt direct meegenomen. Buyatui blijft kritisch: “Het is maar de vraag of gedumpt afval altijd direct mee te nemen is. Dat zou het geval zijn als er alleen afvalstoffen gedumpt worden die ook in een Ondergronds Inzamel Depot passen. Maar in veel gevallen bestaat gedumpt afval uit een mix van afvalstoffen, waaronder zelfs chemicaliën en bouwresten. Het is voor Almere Werkt! ondoenlijk alle stoffen direct uit te sorteren. Niet al het grote afval past in de kleine wagens van Almere werkt!. Dan moet nog weer een andere wagen uitrukken. Dit experiment is, kortom, goed bedoeld, maar zal naar de mening van de PvdA niet bijdragen aan een structurele oplossing van dit probleem.”

Hoog op de agenda
De PvdA heeft het dumpen van afval op de agenda gezet. De PvdA wil weten of het college de ernst van het probleem onderkent en wat de plannen van het college zijn om dit op te lossen. Raadslid Buyatui: “De PvdA heeft een discussie op gang gebracht over afvaldumping. De PvdA is tevreden over het resultaat van dat gesprek. Een meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt de oproep voor de bestrijding van illegale afvaldumping. Het bestrijden van illegale afvaldumpingen dient hoog op de agenda van het college te staan en dat is nu gelukt.” Alleen praten is voor de PvdA niet genoeg. “Wij willen dat er iets verandert. De PvdA geeft het college de ruimte om zelf met een plan van aanpak te komen. Dan wil de PvdA natuurlijk wel verbetering zien. Met een motie wil de PvdA een duidelijke doelstelling vastleggen: het college moet zorgen voor het verminderen van het aantal afvaldumpingen. Bij de voorjaarsnota moet het college duidelijk maken hoe het college dat gaat doen. De PvdA gaat er van uit dat het college met een mooi plan van aanpak zal komen.”

Toezeggingen
Tijdens de bespreking van de motie van de PvdA heeft de wethouder aangegeven dat hij mogelijkheden ziet voor verbetering bij het bestrijden van afvaldumpingen. Het college zal met een plan van aanpak duidelijk maken hoe afvaldumpingen tegen gegaan zullen worden. Er is wat tijd nodig om dat uit te werken.

De PvdA heeft de motie ingetrokken nadat de wethouder een duidelijke toezegging deed. Het college zal bij de eerstvolgende  programmabegroting met een gedegen plan van aanpak zal komen. Dan zal het college duideliijk maken hoe de afvaldumpingen aangepakt zullen worden. Naast preventieve maatregelen zal ook handhaving onderdeel zijn van het totaalpakket aan maatregelen. Het college zal bewoners en andere partners in de stad bevragen op verbeteringen. Dat biedt kansen voor wie goede ideeën heeft.

De PvdA is tevreden met het feit dat het college kritisch wil gaan kijken naar de stand van zaken en de mogelijkheden om dingen te verbeteren. Het college heeft de gewenste veranderingen van de raad omarmd. Ook het college kiest voor een schoon, mooi en veilig Almere.