Door op 6 december 2014

PvdA tevreden over begrotingsbehandeling

Op 13 november 2014 is de begroting 2015 van gemeente Almere door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord verwerkt. Vanwege noodzakelijke bezuinigingen zijn de aanjaaggelden voor Cultuur, Economie en Onderwijs iets lager uitgevallen.
Minder bezuinigen op subsidies
Een voorgenomen bezuiniging op subsidies van 1 miljoen wordt voor de helft uitgevoerd. Handhaven van deze afspraak zou het sociale beleid onevenredig hard treffen. Juist daar waar al veel bezuinigingen terecht zijn gekomen. De PvdA staat achter deze keuze van het college.

Sociale veranderingen
In de gemeentebegroting voor 2015 zijn voor het eerst de financiële gevolgen van alle sociale veranderingen zichtbaar. Deze ‘transities’ zorgen voor verschuivingen van belangrijke sociale taken naar de lokale overheid. Het gaat dan om de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en een groot deel van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Het college zal daar in 2015 een flinke kluif aan krijgen. De PvdA zal de uitvoering van de transities intensief volgen. Niemand mag buiten de boot vallen.

Bezuinigingen in 2016 en volgende
De bezuinigingen zijn nog niet allemaal rond. Op de gemeentebegroting van 2016 en verder is nog een structurele bezuiniging van € 5 miljoen nodig. Het college zal bij de volgende voorjaarsnota met voorstellen komen.

Initiatieven
De fractie van de PvdA is zelf ook met initiatieven gekomen. Daarbij gaat het om een Corporatiehotel, Geld voor cultuur in Corrosia en de Bibliotheek.

Corporatiehotel in gemeentelijk pand
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er een corporatiehotel zal komen. Een corporatiehotel biedt tijdelijke huisvesting aan mensen die onverwacht geen dak meer boven hun hoofd hebben en verder geen ondersteuning nodig hebben. Het is een dak boven het hoofd als overbrugging naar nieuwe huisvesting.

De PvdA heeft het idee gelanceerd om te onderzoeken of dat corporatiehotel in een leegstaand gemeentelijk pand kan worden gevestigd. Zo slaan wij twee vliegen in één klap: minder mensen dakloos en minder leegstandskosten in de boekhouding van de gemeente. Het idee van de PvdA werd – alleen de PVV stemde tegen – door bijna de hele gemeenteraad omarmd.

Cultuur en Corrosia
Cultureel Centrum Corrosia komt geld te kort. Het zou zonde zijn als dit cultureel centrum zou verdwijnen. Samen met de VVD, D66, CDA, GroenLinks en SP heeft de PvdA een amendement ingediend om Corrosia 2 jaar lang extra financieel te steunen.

Corrosia heeft het door een stapeling van bezuinigingen moeilijk. Corrosia is bezig met het aantrekken van sponsors, waaronder landelijke fondsen. Hetr kost vaak veel tijd voordat dat soort besluiten genomen zijn. Daarbij komt dat Corrosia op dit moment niet in haar eigen pand in Almere Haven is gevestigd, maar aan het Stadhuisplein in Stad. Het pand van Corrosia wordt nu verbouwd tot Cultuurhuis. Corrosia is bezig om steeds meer producties met en door Almeerders te maken. Ook op locaties in de stad, komende winter bijvoorbeeld in een café in Haven. De extra gelden voor Corrosia komen uit de aanjaaggelden cultuur. Het voorstel is door een ruime meerderheid aanvaard.

Bibliotheek
Ook de bibliotheek heeft afgelopen jaren veel moeten bezuinigen. De laatste gemeentelijke bezuiniging betrof een bedrag van € 100.000. Die bezuiniging gaat in 2016 in. Bij deze begroting werd de raad geconfronteerd met een bezuiniging vanuit het Rijk op het bibliotheekwerk die oploopt tot nog eens € 144.000.

Na een gesprek met de Bibliotheek werd het de PvdA duidelijk dat deze stapeling van bezuinigingen ernstige gevolgen zou hebben. Zo zouden de zondagopening en de openstelling tot acht uur in het geding komen. Ook het lidmaatschap zou duurder worden.

De Bibliotheek is nog steeds een voorziening die bijdraagt aan de verheffing van mensen. De PvdA ziet dat veel Almeerders gebruik maken van de bibliotheek en wil dat de Bieb bereikbaar is voor zoveel mogelijk mensen. Minder openingsuren past daar niet bij en een hogere prijs voor het lidmaatschap ook niet.

Samen met Leefbaar Almere, SP en de PVV heeft de PvdA een motie ingediend die er voor zal zorgen dat de bibliotheek vanaf 2016 zoveel als mogelijk is gevrijwaard dient te worden van de laatste lokale bezuiniging van € 100.000. Dan kan de bibliotheek haar goede werk voortzetten. Ook deze motie mocht op een ruime steun van de gemeenteraad rekenen.